Müügi- ja rendipakkumised

Keskuse kinnistu Valjala alevikus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 3.08.2021 korraldusele nr 2-3/1304 kirjaliku enampakkumise Valjala alevikus Keskuse kinnistu (registriosa nr 2793450, katastritunnus 85801:001:0999, pindala 4395 m2, 100% ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega) hoonestusõigusega koormamiseks tähtajaga 10 aastat. Hoonestaja on kohustatud omal kulul algatama uue detailplaneeringu ärihoone ehitusõiguse saamiseks ning katastriüksuse sihtotstarbe ärimaaks muutmiseks, välja ehitama ehitised kinnistul vastavalt kehtestatavale detailplaneeringule ja ehitusprojektidele, kasutusotstarbe (12100) järgi hotellid, muud majutus- ja toitlustushooned, tähtajaga 30.05.2025.

Hoonestusõiguse aastatasu algsuurus on 330 eurot, mis on 1/10 kinnistu väärtusest. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 27.08.2021 kell 11.00 märgusõnaga "Keskuse kinnistu hoonestusõigus", kinnises ümbrikus aadressile Marientali tee 27 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93820. Pakkumises peavad sisalduma järgmised nummerdatud dokumendid ja andmed:

1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood, kontaktandmed;
2. hoonestusõigusega koormatava kinnistu aadress, registriosa number, katastritunnus, pindala ja sihtotstarve;
3. kinnistu arenguvisioon koos kirjeldusega planeeritavate ehitiste ja rajatiste kohta;
4. hinnapakkumine - hoonestusõiguse aastatasu suurus aastas numbrites ja sõnades;
5. nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
6. esindaja volitusi tõendav dokument;
7. pakkumise esitaja allkiri;
8. maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta.

Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele. Enampakkumise võitja otsustab enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjon, võidab isik, kelle pakutud hoonestusõiguse aastatasu algsuurus on kõige kõrgem. Pakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping.

Lisainfo: vallavaranõunik Raivo Kahm (raivo.kahm@saaremaavald.ee, tel 452 5114).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakond
Marientali tee 27, Kuressaare

Vallavaranõunik
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavara peaspetsialist
Tiit Põld
tel 452 5107
tiit.pold@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord