Õhksoojuspumba paigaldamine

Õhksoojuspumba paigaldamine liigitub ehitusseadustikus ehitise ümberehitamise alla, vastavalt ehitusseadustikule ja selle lisale 1 „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta" on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusprojekti esitamine toimub läbi ehitusregistri (www.ehr.ee)

Ehitusprojekt peab sisaldama järgmise andmeid:
Tiitelleht

 • Ehitusprojekti nimetus ja töö number.
 • Objekti aadress.
 • Ehitusprojekti staadium.
 • Ehitusprojekti koostaja nimi (juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja puhul), registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number ja konkreetse ehitusprojekti eest vastutava isiku nimi ning tema kvalifikatsiooni tõendavad andmed.
 • Projekti koostaja allkiri.
 • Kinnistuomaniku/taotleja nimi, aadress ja kontaktandmed.
 • Projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri

 • Hoone asukohakirjeldus.
 • Projekteeritud tööde kirjeldus (Kuhu paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa varjestatakse ja kui, siis mis värvi/materjalist?).
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Vajadusel põhjendada, miks õhksoojuspump just sellesse kohta paigaldatakse.
 • Seletuskirja igale lehele tuleb lisada ehitusprojekti nimetus, aadress, koostaja nimi, koostamise kuupäev, töö number ja ehitusprojekti staadium.
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
 • Seletuskirja lehed nummerdada (lehekülgede nummerdamisel märgitakse kõigepealt lehekülje number ja seejärel lehekülgede arv dokumendis).

Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000), millel ära märkida hoone asukoht ja tähistada koht, millisesse hoone külge välisagregaat projekteeritakse. Vajadusel näidata krundi katendid, kaugused teistest hoonetest ja krundipiiridest ning juurdepääsude asukohad.

Vajalikud joonised

 • Nt korruse põhiplaan, katuseplaan, tehnoruumi joonis, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.
 • Joonistele (ka asendiplaanile) lisada kirjanurgad, kuhu kirjutada ehitusprojekti nimetus, aadress, koostaja nimi, koostamise kuupäev, töö number, ehitusprojekti staadium, mõõtkava ja joonise nimetus.

Kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu liikmete volitatud esindaja nõusolek

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse www.ehr.ee.

Kontakt

Vt ametnike tööpiirkonnad:

Ehitusspetsialistid:
Andres Abna
andres.abna@saaremaavald.ee 
tel 452 5047

Piret Kuldsaar
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee
tel 452 50485915 1951

Arhitektid:
Inge-Ly Ansip 
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee
tel 452 5041

Piret Miller 
piret.miller@saaremaavald.ee
tel 452 5042, 528 0701

Maria Reimal 
maria.reimal@saaremaavald.ee
tel 452 5043