Projekteerimine

Ehitisregistri kasutamine
Ehitisregistri (EHR) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine. Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee. Ehitisregistrist saab otsida registreeritud ehitiste andmeid ja leida pärast 2015.a. väljastatud projekteerimistingimusi. Ehitisregistrisse tuleb sisestada:

  • projekteerimistingimuste taotlused
  • ehitusteatised, ehituslubade taotlused
  • ehitusprojektid (sh lammutusprojektid)
  • kasutusteatised, kasutuslubade taotlused

Taotluse esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist, mis on leitav aadressil http://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf, vajadusel saab abi küsida EHRi klienditoe kontaktidelt: Telefonid 625 6352, 625 6445; E-post: ehr@mkm.ee
Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt, need esitada ka muul moel koos kirjaliku põhjendusega. Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, tuleb digitaalselt allkirjastatud taotlus koos EHR juhendi kohaselt koostatud ehitus projektiga (BDOC formaadis) edastada meiliaadressile vald@saaremaavald.ee või esitada vormikohane taotlus paberblanketil aadressile Tallinna tn 10 Kuressaare. 
Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30-päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile taotluse menetluse tähtaeg hakkab kehtima EHRi sisestamise hetkest.

Ehitusõigus
Ehitusõigus on määratud detailplaneeringu või projekteerimistingimustega. Ehitamise soovi korral tuleb kõigepealt välja selgitada kas krundil kehtib detailplaneering. Kui on olemas detailplaneering, on seal kirjas mida, kuhu ja kui palju tohib ehitada. Sellisel juhul saab projekteerima asuda detailplaneeringu alusel. Planeeringud on hetkel leitavad endiste valdade kodulehtedelt ja dokumentide registritest. Detailplaneeringute täiendava info välja selgitamiseks pöördu vallavalitsuse planeeringuspetsialistide poole.
Kui detailplaneering puudub, tuleb tuvastada kas on olemas kehtivad projekteerimistingimused. Peale uue ehitusseadustiku kehtima hakkamist 2015. a. väljastatud projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat ja on leitavad ehitisregistrist www.ehr.ee. Konkreetse krundi andmed leiab otsides aadressi või katastritunnuse abil. Projekteerimistingimused, kui neid on, paiknevad vasakul menüüs "dokumendid" all. Vt ka  „Projekteerimistingimuste taotlemine detailplaneeringu olemasolul"

Projekteerimistingimuste taotlemine
Kui kehtiv detailplaneering puudub, on projekteerimistingimused vaja taotleda üldjuhul ehitusloakohustusliku (vt ehitusseadustiku lisas 1 toodud tabel) hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks. Oluline avalik huvi võib tuleneda rajatistega kaasnevatest mõjudest nagu näiteks müra vm saaste tekkimisoht, visuaalne mõju, külastajate või transpordi hulga suurenemine vms.
Projekteerimistingimused tuleb taotleda hoone või olulise rajatise:
1) püstitamiseks või rajamiseks;
2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust
3) sideehitise puhul uue liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks (kui seda ei näe ette detailplaneering)
4) mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks (kui seda ei näe ette detailplaneering)
5) olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kilovoldini ja üle selle (kui seda ei näe ette detailplaneering)
6) ehitusloakohustusliku tee ehitusprojekti koostamiseks, kui planeeringuga ei ole tee asukoht täpselt määratud.
NB! nimekiri ei ole lõplik. Erijuhtudest annavad infot piirkonna arhitektid. Vt  „Lisainfot annavad arhitektid"

Projekteerimistingimuste taotlemine detailplaneeringu olemasolul
Detailplaneeringu olemasolu korral võib põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused avatud menetlusena kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta. Avatud menetluse korral otsustab vallavalitsus projekteerimistingimuste väljastamise 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

Muu juhend

Enne uut hoonet või laiendust projekteerima asumist tuleb tuvastada, kas krundil olemasolevad hooned on õigesti ehitisregistrisse kantud. Selleks tuleb otsida aadressi või katastritunnuse abil ehitisregistrist krundil registreeritud ehitised. Võrrelda tuleb registriandmeid tegeliku olukorraga. Vt ka „Ehitisregistri kasutamine"
Kui on erinevusi, siis tuleb registriandmed korda teha. Võimalik on registrisse kanda varem kandmata ehitisi koos sama menetlusega, millega projekteeritakse uusehitist. Vajadusest tuleb projekteerijat informeerida projekteerima asumisel.
Üldjuhul tuleb projekteerimise aluseks tellida geodeetilisi uuringuid tegevast ettevõttest geodeetiline alusplaan. Ilma geodeetilise alusplaanita on võimalik projekteerida ainult erandjuhul kui ei kaevata. Näiteks pööningu väljaehitamine või fassaadi soojustamine, kui ei muutu kõrgused hoone ümber.

Kontakt: arhitektid (vaata vastava ametniku vastutusala piirkonna kaarti)
Marii Prii-Pärn marii.prii-parn
@saaremaavald.ee, tel 452 5045, 5307 9762
Inge-Ly Ansip
 inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 452 5041
Piret Miller piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042, 528 0701