Saaremaa valla projektid

Lõppenud projektid leiab siit.

Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes

Number: Kliima.6.01.21-0084

Kestus: 07.03.202231.12.2022

Kogumaksumus: 115 249,50 eurot

Toetus: 85 284,63 eurot

Omaosalus: 29 964,87 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa vallas kogutakse liigiti alla poole olme- ja pakendijäätmetest. Selleks, et aastaks 2025 suunata ringlusse vähemalt 55 protsenti nendest jäätmetest, tuleb luua paremad tingimused jäätmete liigiti kogumiseks. Selle projekti raames soetatakse majapidamistele biojäätmete liigiti kogumiseks vajalikke vahendeid nagu kompostrid ja konteinerid. Elanike teadlikkuse tõstmiseks viiakse läbi koolitused ning levitatakse biojäätmete teemalist juhendit. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

KeskkonnaminsteeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Biosfääri kaitseala keskuse infopunkti ja ekspositsiooniala loomine Saaremaal (I etapp)

Number: RE.2.01.21-0421

Kestus: 21.04.202129.01.2023

Kogumaksumus: 103 103 eurot

Toetus: 77 327 eurot

Omaosalus: 25 776 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare turuhoone arhitektuurikonkursi võidutöö alusel valmiv ehitusprojekt on esimene etapp Saaremaale UNESCO Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala keskuse infopunkti (laiemalt keskkonnahoiu keskuse) ja ekspositsiooniala loomiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Number: 2014-2020.1.04.18-0093

Kestus: 01.01.2019–31.12.2023

Kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot

Toetus: 4 537 922,70 eurot

Omaosalus: 800 809,91 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega. Eemärgiks on Kuressaare linna koolivõrgu korrastamine, et õppekohad oleks vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetaksid kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist. Projekti tulemusena on Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Isikliku abistaja teenuse arendamine ja tugigrupisüsteemi loomine Saare maakonnas

Number: 2014-2020.2.02.21-0377

Kestus: 03.01.2022–31.10.2023

Kogumaksumus: 225 455,44 eurot

Toetus: 191 637,12 eurot

Omaosalus: 33 818,32 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Erivajadustega inimese tööturul ja muudes ühiskondliku elu protsessides osalemise hõlbustamine läbi isikliku abistaja teenuse arendamise ning tööealise hoolduskoormusega inimese toetamine ennetamaks tööturult lahkumist. Saaremaa ja Muhu vallas isikliku abistaja teenuse, hoolduskoormusega tööealiste nõustamise ja tugigruppide viimine tasemele, mis tagab erivajadusega inimestel ja hoolduskoormusega lähedastel võimaluse osaleda tööhõives.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Jalgpallihalli projekteerimine ja ehitamine

Number: RE.2.01.22-0653

Kestus: 24.10.202218.10.2024

Kogumaksumus: 552 167,43 eurot

Toetus: 273 949 eurot

Omaosalus: 278 218,43 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevuste tulemusena valmib pneumohall Kuressaarde, mis tagab võimaluse aastaringseteks jalgpallitreeninguteks kunstmuruväljakul ning loob Saaremaale uued ja kaasaegsed võimalused muuhulgas ka golfi ja kettagolfi harjutamiseks talvisel perioodil. Projekti elluviimise tulemusena laieneb võimalus harrastatavate spordialade hulga suurenemiseks Saaremaal

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Jalgpallihalli rajamine Kuressaarde

Number: 7-17/4205-2

Kestus: 01.10.2021–31.12.2022

Kogumaksumus: 2 500 000 eurot

Toetus: 1 500 000 eurot

Omaosalus: 1 000 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevuste tulemusena valmib pneumohall Kuressaarde, mis tagab võimaluse aastaringseteks jalgpallitreeninguteks kunstmuruväljakul.

Kultuuriministeerium

 

Kuressaare linnastaadioni hoone projekteerimine

Number: RE.2.01.22-0603

Kestus: 12.10.202230.05.2024

Kogumaksumus: 76 800 eurot

Toetus: 50 000 eurot

Omaosalus: 26 800 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare linnastaadioni hoone ehitusprojekt on uuendatud, mis on aluseks Saare maakonda rahvusvahelistele nõuetele vastava spordi- ja kultuurisündmuste korraldamiseks vajaliku taristu ehitamiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Kuressaare suursild

Number 4153

Kestus: kuni 30.01.2024

Toetus: 80 000 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise II etapi tööd: silla restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses.

Meede: Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2022

 

Kuressaare suursilla rekonstrueerimistööd koos Põduste jõe ja selle ümbruse rekreatsiooniala taastamisega

Number: 83302100222

Kestus: 02.05.202230.06.2023

Kogumaksumus: 196 733,01 eurot

Toetus: 177 059 eurot

Omaosalus: 19 673,31 eurot

Kokkuvõte: Tegemist on ajaloolise kalapüügipiirkonnaga (Põduste jõgi), kus ka praegu (hobi)kalurid kalapüüki harrastavad. Suursild on üle Eesti ainulaadne ajalooline kultuuriobjekt ja selle taastamine Põduste jõe ümbruse rekreatsioonialana aitab kaasa kohaliku kogukonna sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamisele. Töid planeeritakse teostada mitmes etapis, kuna ka Muinsuskaitseametilt on saadud sillale toetust. Vajalikud ehitus- ja restaureerimistööd tehakse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud tegevuskavale. Silla taastamine on planeeritud 1987. aasta projekti kohaselt 18561858. aasta remondi-aegsele kirjeldusele: jäämurdjad pealevooluküljel, 12 võlvkaart, plaatidega kaetud rinnatis, rinnatist alustavad profileeritud ülaservaga kivipostid, postide peal kivikuulid. Ehitada tuleb viis jäämurdjat, läänepoolsesse otsa idapoolses otsas olevatega sümmeetriliselt kolm poolkaarset tugipiilarit.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Kuressaare Vanalinna Kooli energiatõhususe tööd

Number: Kliima2.9.01.22-0302

Kestus: 01.07.202227.06.2025

Kogumaksumus: 1 153 000 eurot

Toetus: 772 510 eurot

Omaosalus: 380 490 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus rekonstrueeritakse Kuressaare Vanalinna Kooli hoone, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima ning vähendada energiatarbimist.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Kärla vana katlamaja lammutamine

Number: KOV-315

Kestus: 23.05.2022–23.05.2023

Kogumaksumus: 26 580 eurot

Toetus: 18 606 eurot

Omaosalus: 7 974 eurot

Kokkuvõte: Kärla (Lasteaia 2) vana katlamaja ja kuuri lammutamine

 

Military Heritage (Militaarajaloo pärand)

Number: Est-Lat156

Kestus: 01.01.2020–30.04.2023

Kogumaksumus: 1 928 992,39 eurot

Toetus: 1 639 643,53 eurot

Omaosalus: 289 348,86 eurot

Juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"

Kontakt: Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism; Kati Aus (kati.aus@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti. Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist Eesti Sõjamuuseum, Lääne-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, MTÜ Panga Areng, Muinsuskaitseamet, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Setomaa Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts ning Saaremaa Vallavalitsus (varasemalt MTÜ Visit Saaremaa). Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Interreg Estonia-Latvia. European Regional Development Fund. European Union.

 

Mustjala Päevakeskuse ehitamine

Number: Kliima.2.01-0245

Kestus: 01.08.2021–31.12.2023

Kogumaksumus: 1 272 000 eurot

Toetus: 765 312 eurot

Omaosalus: 430 488 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus ehitatakse Mustjala uus päevakeskus-pansionaat, lammutatakse Mustjala vana päevakeskus ja kaks täiendavat hoonet, üks Kuressaares ja üks Pamma külas.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Saaremaa ja Muhu vallas 2023

Number: RE.4.09.22-0132

Kestus: 01.04.2023–31.07.2023

Kogumaksumus: 28 314,88 eurot

Toetus: 22 651,90 eurot

Omaosalus: 5662,98 eurot

Kokkuvõte: Ohtlike jäätmete kogumisringid tagavad puhtama elukeskkonna säilimise Saaremaa ja Muhu vallas. Mittelinnaliste asulate elanikud saavad ohtlikke jäätmeid üle anda kodule lähedal ohtlike jäätmete kogumisringide ajal. Omavalitsustes elab 2021. aasta andmetele tuginedes kokku 32 838 elanikku. Kokku on plaanitud 44 peatuspaika. Kokku on kavas koguda kuni 21 tonni jäätmeid. Saaremaa valla omaosalus 5300,58 eurot ja Muhu valla omaosalus 362,40 eurot.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Rahvusvahelise kaitse saajate Saaremaa vallas elama asumise korraldamine ja kaasabi osutamine

Number: 2014-2020.2.02.22-0419

Kestus: 01.10.2022–31.10.2023

Kogumaksumus: 139 150,40 eurot

Toetus: 118 277,84 eurot

Omaosalus: 20 872,56 eurot

Kokkuvõte: Kolm koordinaatorit ja kaks tugiisikut aitavad Saaremaa vallas rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared

Number: 13-21.2/21/5267

Kestus: 12.2021–01.2023

Kogumaksumus: 34 560 eurot

Toetus: 11 360 eurot

Omaosalus: 23 200 eurot

Kokkuvõte: Saarte omavahelises koostöös töötatakse välja uus ajakirja kontseptsioon ning ajakiri Mo Saaremaa kujundatakse ümber vormilt ning sisuliselt piirkonnaajakirjaks. Jäädeks kindlaks olemasolevale visuaalsele keele, kvaliteedile ning esteetikale. Ajakiri tõstab piirkonna tuntust ning kinnistab roheliste saarte mainet. Ajakirja fookus on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kestlikel lahendustel: piirkonna ajakiri on efektiivsem selmet iga saar teeks oma trükise; ajakirja trükkimise lahendused on võimalikult väikese jalajäljega; ettevõtjaid, keda tõstetakse esile järgivad kestlikke põhimõtteid, lisaks kajastatakse tegevusi, mis annavad edasi saarelist identiteeti ning isikupära; tuuakse välja soovituslikud käitumisviisid meie (loodus)keskkonnas, mis põhinevad jätkusuutliku turismi praktikatel; ajakiri on kakskeelne (eesti ja inglise).

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

Number: 1.2-3.7/21/350

Kestus: 01.08.2021–31.08.2023

Kogumaksumus: 100 000 eurot

Toetus: 100 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha. Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.EAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Saaremaa kirjanduslikud matkarajad (I etapp)

Number: 83302100015

Kestus: 06.09.2021–03.10.2022

Kogumaksumus: 4 950 eurot

Toetus: 4 455 eurot

Omaosalus: 495 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus paigutatakse 50 kirjandus- ja koduloolist (rõhuga rannakalandusel) rajapunkti marsruutidele Kuressaares, Nasval ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel. Kuressaares paikneval matkarajal luuakse vähemalt 20 punktiga, Nasval 10 punktiga ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel 15 punktiga nutiseadmepõhine matkarada.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Salme rannapargi seiklus- ja treeningrada (edaspidi tegelusala)

Number: 13-21.2/23/536

Kestus: kuni 31.12.2024

Kogumaksumus: 58 977,60 eurot

Toetus: 41 284,32 eurot

Omaosalus: 17 693,28 eurot

Kokkuvõte: Kavandatava projektiga kaasajastab Saaremaa Vallavalitsus Salme rannapargis asuva laste mänguväljaku, muutes selle avastamisrõõmu pakkuvaks seiklus- ja treeningrajaks.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Tõlluste mõisa kivisilla restaureerimine

Meede: Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2023

Number: 4880

Kestus: 30.01.202331.12.2024

Kogumaksumus: 55 714,00

Toetus: 44 571,00

Omaosalus: 11 143,00

Kokkuvõte: Tõlluste mõisa kivisilla restaureerimine vastavalt restaureerimisprojektile.

 

Tõsteseadme soetamine ja paigaldamine Abrukale

Number: RE.2.01.22-0513

Kestus: 25.04.202231.10.2023

Kogumaksumus: 84 042 eurot

Toetus: 71 435,70 eurot

Omaosalus: 12 606,30 eurot

Kokkuvõte: Väikesaarte programmi abil soetatakse Abrukale tõsteseade, millega on tagatud saarelt ja saarele raskemate kaupade, materjalide ja laadungite liigutamine. Paraneb päästevõimekus.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Saaremaa vallas

Number: 2014-2020.6.03.19-0165

Kestus: 10.2021–07.2023

Kogumaksumus: 820 039,44 eurot

Toetus: 656 031,55 eurot

Omaosalus: 164 007,89 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Projekti raames renoveeritakse 446 tänavavalgustuspunkti ning CO2 väheneb aastas arvestuslikult 103,37 tonni. 

 

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.