Puurkaevu või -augu lammutamine

Puurkaevu või -augu omanik on lähtuvalt ehitusseadustiku §128 lõikele 1 kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või – augu.
Puurkaevu või -augu lammutamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada läbi Ehitisregistri portaali (www.ehr.ee) ehitusteatis ja nõuetekohane ehitusprojekt puurkaevu lammutamiseks, millele esitatud nõuetega saab tutvuda Keskkonnaministri 9. juuli 2015 
määruse nr 43 §-s 30. Puurkaevu või -augu lammutamisel teostatavad tegevused on loetletud sama määruse §-s 32. Kohalik omavalitsus esitab ehitusteatise koos ehitusprojektiga kooskõlastamiseks Keskkonnaametile.

Puurkaevu või -augu lammutanud isik esitab kohalikku omavalitsusse puurkaevu või -augu lammutamise teatise (pdfdocodt) ja puurkaevu või-augu lammutamise aluseks olnud projekti. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates.
Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitisregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse ehitisregistris märge „lammutatud". Keskkonnaamet korraldab puurkaevu või -augu lammutamise teatise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge „lammutatud".