Puurkaevu rajamine

Soovitus puurkaevu rajamist kavandavale maaomanikule
Lepingu sõlmimisel puurkaevu rajava ettevõttega on soovitav tähelepanu pöörata sellele, kes esitab puurkaevu rajamistöödega seoses vajalikud taotlused ning materjalid ehitisregistrisse (ehr.ee), tasub riigilõivu ning hilisemad teostusmõõdistusega seotud kulud.
Maaomaniku jaoks on lihtsam, kui vajalikud ehitisregistri toimingud teostab (ehitusloa, kasutusteatise või kasutusloa taotluse esitamine) ja kirjeldatud kulud kannab puurkaevu rajav ettevõte.

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine omavalitsusega 

Kooskõlastamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (pdfdoc) ja planeeritava puuraugu asukohaskeem

Elektroonilisel kujul taotluse esitamiseks sisenege palun ID-kaardi, mobiil - ID või Smart -ID abil ISETEENINDUSKESKONDA.

Puurkaevu asukoha valikul tuleb taotlejal silmas pidada kõiki olemasolevaid reostusallikaid (sõnnikuhoidlad, kompostihunnikud, välitualetid, kanalisatsioonirajatised jms), ka neid, mis asuvad vahetus läheduses paikneval naaberkinnistul. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui puurkaevu asukoha kooskõlastamisest on möödunud üle 2 aasta või on muutunud ümbritsevad keskkonnatingimused, tuleks pöörduda vallavalitsuse keskkonnaosakonna poole, selgitamaks, kas on vajalik uue puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse esitamine. 

Puurkaevu rajamisega tegeleva ettevõtte valik ja hinnapakkumiste esitamine puurkaevude rajamisega tegelevatele ettevõtetele

Nimekirja hüdrogeoloogliste tööde tegevuslubade omanikest leiab keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

 • Kui kohalik omavalitsus on taotlejale väljastanud puurkaevu asukoha kooskõlastuse, saab taotleja tellida puurkaevu rajajatelt puurkaevu või -augu projekti, mis seejärel esitatakse läbi elektroonilise Ehitisregistri (www.ehr.ee) koos vormikohase ehitusloa taotlusega kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks. Elektroonilisel esitamisel saab tasuda ka vastavalt riigilõivuseaduse § 328 ja 329 riigilõivu (suuruses 30 eurot).
  NB! 
  Ehitusregistrisse riigilõivukohustuslikku taotlust sisestades suunab register taotluse esitaja otse lõivu maksma. Kui ettevõte ei nõustu riigilõivu tasuma ehitisregistrisse ehitusloa taotlust esitades, palume riigilõiv kanda Saaremaa Vallavalitsusele: 
  Saaja: Saaremaa Vallavalitsus
  A/a: EE851010602007390004 SEB Pank AS
         EE362200221068434358 Swedbank AS
         EE871700017000767815 Luminor Bank AS
  Selgitusse märkida maaüksuse aadress ja märge, mille eest riigilõiv tasutakse (nt. riigilõiv … küla, ….. katastriüksuse puurkaevu ehitusloa eest). 
   
 • Omavalitsus edastab läbi Ehitisregistri puurkaevu projekti koos ehitusloa taotlusega Keskkonnaametile kooskõlastuse saamiseks. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise projekti ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.
 • Kui Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu projekti, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa puurkaevu rajamiseks (ehitusloaga saab tutvuda ehitisregistris).
 • Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikutning pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise, mida teeb proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik. 
 • Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates. Taotleja saab  puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteediga tutvuda Keskkonnaregistris.
 • Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri portaali (www.ehr.ee) kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate ehitusseadustiku § 127 lõikes 3 nimetatud dokumentide või informatsiooniga (keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele; omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed; puurkaevu või -augu hooldusjuhend, teostusjoonis).
 • Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri portaali (www.ehr.ee) kasutusloa taotlus koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek. Kasutusteatise esitamisel riigilõivu tasuma ei pea, kasutusloa taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv suuruses 30 eurot.

Ehitusloa ja ehitusprojekti dokumentatsioon ning kasutusloa ja kasutusteatise dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riiklikus ehitisregistris.