Reovee käitlus

Tähelepanu! 7. aprillini oodatakse ettepanekuid (e-postile kairi.niit@saaremaavald.ee) eelnõu kohta:
Saaremaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
AS Kuressaare Veevärk on Saaremaa suurim ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide haldaja.  
Pikk 23, 93819 Kuressaare www.saarevesi.ee
Tel 453 3514, e-post saarevesi@saarevesi.ee
Ööpäevaringsed valvetelefonid: 455 5121, 524 0868
Avariitelefon (24h): 524 0868
Klienditeenindaja (arved, näidud, Kuressaare linna veevõrguga seotud kliendid): Ljudmilla Paju, ljuda@saarevesi.ee, tel 453 3515, 5343 4284
 
Fekaali ja/või heitvee äravedu, reovee kogumismahutite ning kohtpuhastite tühjendamine:
Prügimees OÜ, tel 453 1603, www.prugimees.ee
Kuressaare Veevärk, tel 453 3515, 5343 4284

Reovee kohtkäitlus on reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse, samuti reoveesette kompostimine kinnistu piires. Reovee kohtkäitlusrajatis on reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast.

Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel tuleb lähtuda antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest:

Omapuhasti asukoha kavandamisel hajaasustuses tuleb eelnevalt:

  1. teha kindlaks puhastatud heitveele võimalik suubla (veekogu või pinnas)
  2. bioloogiliselt puhastatud reovett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul (vee erikasutusloa väljastab Keskkonnaamet)
  3. kui suublaks on pinnas, tuleb määrata krundi põhjavee loodusliku reostuskaitstuse kategooria – kas põhjavesi on kaitsmata, nõrgalt kaitstud või suhteliselt kaitstud. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett (kuni 10 m3/ööpäevas). Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Keskmiselt, suhteliselt kaitstud ja kaitstud põhjaveega aladel võib hajutatult immutada mehaaniliselt puhastatud heitvett kuni 5 m3 ööpäevas ning kuni 50 m3 ööpäevas bioloogilist puhastatud heitvett ( info põhjavee kaitstuse kohta: Saare maakonna põhjavee kaitstuse kaart 1:100 000);
  4. valida puhastile selline asukoht, mida ei ohusta üleujutus ega reoveepuhasti avarii korral põhjavee saastumine;
  5. tagada, et imbsüsteemi kuja (50m) ei kattuks ühegi ümbruskonnas paikneva puurkaevu hooldusalaga (10m) või sanitaarkaitsealaga, arvesse tuleb võtta kõik naabruskonnas asuvad kaevud;
  6. puhasti on elamust vähemalt 10 m kaugusel ning septik või muu pealt kinnine mahuti elamust vähemalt 5 m kaugusel;
  7. tagada, et puhasti jääb elamust valdavate tuulte suhtes allatuult (välja arvatud kinnised süsteemid);
  8. tagada, et puhasti jääb kaevu(de) ja põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu;
  9. määrata või mõõta omapuhasti väljavalitud asukohas põhjavee kõrgeim tase maapinnast: koht on sobilik, kui reovee immutussügavuse ja põhjavee kõrgeima taseme vahele jääb aastaringselt üle 1,2 m.

Infomaterjal hajaasustuses tekkiva reovee kohtkäitluse kohta:
Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks 
Saare maakonna hajaasustuse üksikmajapidamiste reovee käitlemisviiside määraja

 

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist

Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee 

Soovitus puurkaevu rajamist kavandavale maaomanikule
Lepingu sõlmimisel puurkaevu rajava ettevõttega on soovitav tähelepanu pöörata sellele, kes esitab puurkaevu rajamistöödega seoses vajalikud taotlused ning materjalid ehitusregistrisse (ehr.ee), tasub riigilõivu ning hilisemad teostusmõõdistusega seotud kulud.
Maaomaniku jaoks on lihtsam, kui vajalikud ehitusregistri toimingud teostab (ehitusloa, kasutusteatise või kasutusloa taotluse esitamine) ja kirjeldatud kulud kannab puurkaevu rajav ettevõte.