Salvkaevu rajamine, ümberehitamine ja lammutamine

Salvkaevu rajamine, ümberehitamine ja lammutamine toimub vastavalt Keskkonnaministri 09.07.2015 määrusele nr 43  ning määruses antud nõuded kehtivad selle jõustumisest.

Rajamise, ümberehitamise ja lammutamisega seotud toimingud

1. Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse vallavalitsusel läbi riikliku ehitisregistri (www.ehr.ee) ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Enne salvkaevu rajamist, ümberehitamist või lammutamist peab tööde teostaja tutvuma salvkaevu kavandatava asukohaga kohapeal ning määrama salvkaevu asukoha täpsed koordinaadid.

2. Salvkaevude kasutusele võtmiseks pärast rajamist ja ümberehitamist esitatakse omavalitsusele läbi ehitisregistri kasutusteatis koos 09.07.2015 määruse nr 43 lisa 5 kohase vormiga, lisa 4 kohasel vormiga ja nende juurde kuuluvate dokumentidega. Vallavalitsus esitab ehitisregistris Keskkonnaametile rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kontrollib, sisestab ja registreerib andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest..

3. Pärast ehitisregistrisse või keskkonnaregistrisse kantud salvkaevu lammutamist peab lammutanud isik esitamaomavalitsusele ehitisregistris keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 lisa 8 kohase lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Teatis tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul salvkaevu lammutamistööde lõpetamisest. Omavalitsus informeerib lammutamisest ehitisregistris Keskkonnaametit, kes korraldab lammutamise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse.

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni kohta

1. Salvkaevu konstruktsioon peab:

  •   tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest;
  •   tagama salvkaevu vett andva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse ning nõutud veehulga läbilaskvuse;
  • välistama saastunud vee sissevoolu salvkaevuga avatavasse põhjaveekihti.

2. Salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast ja maapind salvkaevu ümber peab olema võrreldes ümbritseva reljeefiga kõrgem, et oleks välistatud pinnavee ja maapinnalt pärineva vee kogunemine kaevu ümber ja selle sissevool kaevu.

3. Salvkaev peab olema pealt kaetud, et vältida sademevee, kõrvaliste esemete ja elusolendite kaevu sattumist.

4. Salvkaevu ümber tuleb rajada veelukk, mis välistab maapinnalt pärineva vee sissevoolu kaevu. Veelukk on salvkaevu ümber kaevatud kraav, mis on täidetud vettpidava materjaliga.

5. Salvkaevu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid ja materjale, mis on ohutud nii keskkonnale kui ka inimese tervisele.