Teated

Hooldekodude külastused vaid etteregistreerimisega ning kanda tuleb maski

Arvestades viimase kahe nädala COVID-19 haigestumuskordaja tõusu palub Saaremaa Vallavalitsus hoolega kaaluda hooldekodude külastamise vajadust. Kui on võimalus, siis soovitame praegusel äreval ajal külastused edasi lükata. Samuti tuletame meelde, et hooldekodude külastamisele kehtivad piirangud. Sealhulgas olulisim on meeles pidada, et külastused saavad toimuda vaid etteregistreerimisega ning kanda tuleb maski. Täpsemate piirangute kohta saab küsida hooldekodudest numbritel:

 • Muhu Hooldekeskuse
  juhataja 5554 8443

 • Kihelkonna Hooldekodu
  üldtelefon 454 6551
  juhataja 5661 6947

 • Pärsama Hooldekodu
  uus osa 452 6008
  vana osa 4526 104
  juhataja 457 3536

 • SA Hooldekodu Saaremaa Valss
  tegevusjuhendaja 5886 5730

 • Kuressaare Haigla SA Hooldekodu
  hooldekodu juhataja 5919 4513 

Abi töövõime ja puude raskusastme hindamisel

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele ning nende esindajatele. Teenuse raames on võimalik tööealistel inimestel saada tasuta nõustamist nii taotlemise protsessi osas, otsuse sisu mõistmisel kui ka vaide koostamisel. Nõustamine toimub nii kohtumiste (Toompuiestee 10, Tallinn), telefoni (671 5909) kui ka e-kirja (noustaja@epikoda.ee) teel. Täpsem info: www.epikoda.ee/tegevus/noustamine.

Saaremaa vald aitab koos teiste omavalitsustega tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.

Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes omavalitsustes oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort, kellega kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajad võivad ühendust võtta. Juhtumikorraldaja täpsustab noore abivajaduse, kontakti võtmisel võib ilmneda, et noor ei vajagi abi. Tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.

Mida teha, kui lähedane vajab hooldust?

Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi ja kui suures ulatuses isik vajab. Selleks võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel elab, ja anna teada tema abivajadusest.

Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema. Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime. Loe täpsemalt siit

Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo pakub keskmise, raske või sügava puudega inimestele tasuta õigusnõustamise teenust. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel (võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jm kohtumisega õigusnõustamisega). Vajadusel saab nõu ka veebisilla vahendusel (Skype), samuti telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Saaremaal toimub nõustamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk 39, Kuressaare) iga kuu viimasel reedel. Vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo tel 601 5122, 5385 0005. Vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki. Täpsem info: www.epikoda.ee/oigusnoustamine.

 

Saaremaa valdade ja SA Kuressaare Haigla koostöölepe tagamaks elanikele koostoimiv tervishoiu- ja sotsiaahoolekandesüsteem
Puuetega inimestele tasuta ujumine treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas laupäeviti kell 13-14. Registreerimine ei ole vajalik, kaasa ujumisriided, ujumismüts, rätik, pesuvahendid.
NB! Kes vajavad Kuressaares transporti, teada anda neljapäeviti tel 5824 2318.
Saaremaa naiste tugikeskus MTÜ
tel 5300 8919,
saaremaanaistetugikeskus@gmail.com  
__________________________________________