Teated

Mändjala küla Tormiranna katastriüksuse jagamisel tekkivate liikluspindade moodustamine ja nende ruumikujude kinnitamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Tormiranna kinnistu (registriosa nr 3015534, katastritunnusega 34801:008:0632) jagamisel liikluspindade moodustamiseks kohanimedega Luite tee, Tormiranna tee ja Tormiranna põik ning nende ruumikujude kinnitamiseks.
Detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 7. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheteistkümneks puhkeotstarbelise aastaringse kasutusvõimalusega krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja trasside asukoha määramine, servituudi vajaduse väljaselgitamine, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Planeerimislahendus on saanud kooskõlastused riiklikelt ametitelt ning avaliku väljapaneku ajal ei ole esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid.
Eelnõu Asendiplaan

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetus on mõeldud korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotlusi saab esitada 1. augustist 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudukuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsem info: KIKi kodulehelt.

Avatud on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoor

Toetatakse Saaremaa vallas asuvate kortermaja hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamist. Korrastada võib kõnni- ja sõiduteid, parklaid, laste mängualasid, pesukuivatus- või muid platse, hoovivalgustust, jäätmekäitlus- või muid rajatisi ning haljastust.
Toetust saavad taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad.
Töö teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest. 2019. aasta vallaeelarves on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetamiseks rahalisi vahendeid summas 25 000 eurot.
Taotlemiseks tuleb Saaremaa Vallavalitsusele esitada vormikohane (digi)allkirjastatud taotlus.pdf doc hiljemalt 14. juunil 2019.
Info: Piret Miller tel 452 5042, e-post: piret.miller@saaremaavald.ee.
Alus: VV 30.04.2019 korraldus nr 612 Tingimused