Teated

Riigimaa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Ariste külas Rehepõllu kinnisasja (71401:001:0464) kasutamiseks andmiseks. Kasutusala pindala on 1,5163 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa, alghind 126.-, tagatisraha 32.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.

Restaureerimis- ja remonditoetuse saajad selgunud

Saaremaa Vallavalitsuse 08.01.2019 korralduse nr 26 alusel toetatakse valla 2018. aasta restaureerimis- ja remonditoetusetoetuse vahenditest järgmisi objekte:
Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a
veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus
1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1
vundamendi töstmine ja uue välisukse paigaldus
1317,6
Lasteaia 12 Hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Saaremaa valla 2018. aasta eelarves oli nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, aitamaks kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Taotlusi võeti vastu detsembrini 2018. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller, tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Konkursi "Värv Kuressaare majal" tulemused

Saaremaa Vallavalitsuse 15.01.2019 korraldusega nr 46 kinnitati järgmised konkursitulemused:

  • Kungla 9 - 325 eur (toetussumma);
  • Mooni 4 - 325 eur;
  • Kitsas tn 13 - 325 eur;
  • Uus tn 28 - 325 eur.

Traditsioonilist konkurssi "Värv Kuressaare majal" korraldatakse Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks. Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine. Konkursil sai osaleda 31. septembrini 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot. 
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Vald palub maaomanikel kontrollida oma katastriüksuste andmeid 

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus katastriüksuste andmeid, mille tulemusel viidi katastriüksuste kõlvikute piirid ja pindalad kooskõlla Eesti topograafia andmekogu andmetega. Sellest tulenevalt võisid muutuda katastriüksuste kõlvikute andmed ja pindala. Katastriüksuste kaasajastatud andmed on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud katastriüksuste andmete alusel ja maamaksu summa võib võrreldes eelnevate aastatega erineda maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste osas.
Tulenevalt muudatusest palub Saaremaa Vallavalitsus maaomanikel tutvuda oma katastriüksuste andmetega Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.rik.ee). Kaasajastatud andmega mitte nõustumise korral palub vallavalitsus pöörduda Maa-ameti poole aadressil kataster@maaamet.ee või helistada Maa-ameti infotelefonil 675 0810. 
Täpsem info: 
www.maaamet.ee/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid.

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks: 

  • Ariste küla, Matsipõllu, 71401:001:0465, 3,5 ha, alghind 6 300.-, tagatisraha 630.-;
  • Kõinastu küla, Rannametsa, 71401:001:0470, 14,79 ha, alghind 22 190.-, tagatisraha 2 210.- ;
  • Lõmala küla, Kadaka, 71401:001:0498, 4,67 ha, alghind 11 680.-, tagatisraha 1 160.-;
  • Pulli küla, Sääsepõllu, (71401:001:0249); 3,63 (M), alghind 9 800.-, tagatisraha 980.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
MA 03.01.19 kiriEnampakkumisteade