Teated

Teenusepakkujad saavad taotleda laste ja noorte huvitegevuse toetust (pearaha)

Toetust saab taotleda 2021. aastaks ning taotluse esitamise tähtaeg on 10. november 2020. Toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald. Laste ja noortega tegelevatel treeneritel/juhendajatel peab olema üks järgnevatest: 

  • kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus;
  • vastaval erialal erialane haridus;
  • vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse 4. tase.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Taotleja saab esitada vallavalitsusele taotluse koos nõutavate lisadokumentidega Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.saaremaavald.ee. Lisainfo: Laste ja noorte huvitegevuse toetamine erahuvikoolides ja spordiklubides.

Leia sobiv huvitegevus huvihariduse registrist

Enamik Saaremaal pakutavatest huvitegevustest on leitav huvihariduse registrist aadressil haridus.saaremaavald.ee/huviharidus. Registrist on võimalik leida infot kunsti-, spordi- ja muusikakoolide, noortekeskuste, erahuvikoolide ja spordiklubide jt teenusepakkujate kohta:  ringide toimumise ajad, juhendajad, osalemise tasud, huviringide tegevuste sisukirjeldused jm oluline info. Registri kaudu toimub ka registreerumine huviringidesse.

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse vastavalt 5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar), 5. juuniks (märts kuni mai).

Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.

Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.

Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda.

Täpsem info ja blankett: Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu. Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.

Täpsem info ja taotlemine: Õppuri majutuskulude hüvitamine

Huvihariduskonverents lükkub edasi 2021. aastasse

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" lükkub edasi 2021. aastasse. Toimumise ajaks on kavandatud 15.-16. märts 2021.

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00