« Back

Saaremaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu kohta esitati üheksa muudatusettepanekut

Vallaeelarve eelnõule laekus üheksa ettepanekut, mille kohta on vallavalitsus kujundanud oma seisukoha. Saaremaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu teine lugemine toimub vallavolikogu 27. jaanuari istungil.

Tehtud ettepanekutega soovitakse näiteks haridusvaldkonna tööjõukulude, sünnitoetuse, arstitoetuse, aleviku- ja külaraha ning kaasava eelarve summa suurendamist, kodanikuühendustele kriiside ennetamiseks ja neile reageerimiseks toetuse andmist ning vallale operatiivsidevahendite soetamist.

Vallavanem Madis Kallas: „Energiahindade tõus on pannud lisaks eraisikutele ja ettevõtetele keerulisse olukorda ka Saaremaa MTÜ-d ja vallavalitsuse hallatavad asutused. Seetõttu analüüsime kõiki täiendavate kulude ettepanekuid põhjalikult ja paraku peame mitmed muudatused praegu edasi lükkama. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööjõukuludes on endiselt arvestatud 5–10%-lise kasvuga ning läbirääkimised nii haridus- kui ka kultuurivaldkonna töötajate palkade osas on alanud. Soovime jõuda valla erinevates asutustes senisest ühtsema lahenduseni ja oleme valmis märtsis koostatavas lisaeelarves sisse viima esimesi muudatusi. Järgmisel nädalal soovime kohtuda eelarve muudatusettepanekuid esitanud volikogu fraktsioonidega ja selgitada, miks vallavalitsusel ei ole võimalik nende ettepanekuid praegusel kujul toetada."

Vallavalitsus on ette valmistanud huvikoolide õpetajate palgamäärade korrigeerimise plaani, mille kohaselt seotakse huvikooli õpetaja palgamäär üldhariduskooli õpetaja palga alammääraga (2022. aastal 1412 eurot kuus). Esialgsel hinnangul võimaldab vallaeelarve seda teha järgmiselt: keskeriharidusega huvikooli õpetaja palgamäär 80%, bakalaureusekraadiga huvikooli õpetaja 82% ja magistrikraadiga huvikooli õpetaja 87% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast. Muudatused on plaanis ellu viia 2022. aasta I kvartali jooksul. Lisaks on eesmärgiks tõsta üldhariduskoolide huvijuhtide palgamäär 80%-ni ja ringijuhtide töötasu 65%-ni üldhariduskoolide õpetaja palga alammäärast.

Abivallavanem Liis Juuliku sõnul on tal hea meel, et volikogu liikmed on vallaeelarve eelnõu põhjalikult läbi töötanud ja esitanud sisukad muudatusettepanekud. „Kuna mitmed ettepanekud kajastavad tegevusi, mis on juba ettevalmistamisel või elluviimisel, siis ei saa vallavalitsus neid esitatud kujul toetada," ütles Juulik. Ta lisas, et vajadusi ja soove on igal aastal rohkem kui vallaeelarves võimalusi. „Inimesed ootavad toetuste ja töötasu suurendamist, kuid peame arvestama sellega, mille või kelle arvelt seda teha saab. Lisaks ühekordsetele toetustele panustab vallaeelarve meid ümbritsevasse keskkonda tervikuna – kvaliteetne alus- ja üldharidus, aktiivne kogukond, korras teed ja tänavad ning funktsionaalne ja sõbralik avalik ruum," selgitas abivallavanem.

Vallavalitsus on kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud ja esitanud volikogule oma seisukoha. Kuna uute kulude katteallikana on ettepanekutes nähtud eelkõige kas põhitegevuse tulemi vähendamist, tulumaksu ülelaekumist või kavandatud investeeringute ja tegevuste kulude kärpimist, ei saa vallavalitsus enamikku ettepanekutest toetada.

Põhitegevuse tulemist tasub vald oma laenukohustused ja intressid. Kulude suurendamine tulemi arvelt ei ole omavalitsuse finantsvõimekuse seisukohast jätkusuutlik. Tulumaksu ülelaekumist on võimalik kulude kattena arvestada alles siis, kui ülelaekumine on tekkinud, ja eelarvesse võtta lisaeelarve koostamisel.

Vallavalitsus toetab aleviku- ja külaraha kogusumma suurendamist 10 000 euro võrra ehk 50 000 euroni. Selle katteallikana nähakse kaasavaks eelarveks kavandatud vahendeid.

Vallavalitsus ise esitas ettepaneku suurendada SA-le Saare Arenduskeskus antavat tegevustoetust 29 457 euro võrra (täiendav omafinantseering projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" elluviimiseks) ja OÜ Digisaar osakapitali 60 000 euro võrra.