« Back

Vallavalitsuse istung 1. juunil 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 8. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Laoküla külavanemaks Aive Sonets ja külavanema asetäitja ülesandeid täitma Laoküla Külaselts.

Alates 8. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Kaisvere külavanemaks Sander Mai ja külavanema asetäitjaks Raili Pillmann.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati 2020. aastal kohaliku omaalgatuse programmist toetust saanud projekti „ATS süsteem ja evakuatsiooni valgustus SPIK hoonesse" (MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda) aruanne.

 1. Nõusoleku andmine garantiikirja väljastamiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse nõusolek garantiikirja väljastamiseks projekti „Saaremaa muuseumi kaasajastamine. I etapp – welcome-korruse väljaarendamine" investeerimiskulude omaosaluse katmiseks 50% ulatuses ehk summas kuni 150 000 eurot aastatel 2022–2023.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek MTÜ-le SunRun elamusjooksu „SUNRUN elamusi päikesest kuuni" korraldamiseks 5. juunil ajavahemikus kell 9–22 (algus Kuressaares ja lõpp Panga pangal).

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Saare surf eraldati 690 eurot projekti „SUP CUP 2021" (noortele mõeldud aerusurfi võistlussari) elluviimiseks.

MTÜ-le Saaremaa Rahvakultuuriselts eraldati 800 eurot Saare maakonna 2022. aasta tantsupeo „Tuules" ettevalmistuskulude katmiseks.

MTÜ-le SunRun eraldati 1000 eurot elamusjooksu „SUNRUN elamusi päikesest kuuni" läbiviimiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Valjala Rahvamaja struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Muudeti Valjala Rahvamaja struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu: alates 1. septembrist 2021 viiakse noorsootöötaja töökoht üle Saaremaa Noorsootöö Keskuse koosseisu ja perenaise töökoha koormust vähendatakse 0,75-le.

 1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes peredele

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega ajakohastatakse ja täpsustatakse toetuse taotluste menetlemise korda, kehtestatakse ühtne regulatsioon ja üheselt mõistetavad alused toimetulekuraskuse hindamiseks ning võimaldatakse toetuse taotlemist ka Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.

 1. Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli põhimäärus

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega muudetakse Kuressaare Muusikakooli nime: alates 1. septembrist 2021 on kooli nimi Joosep Aaviku nimeline Kuressaare Muusikakool. Lisaks ajakohastatakse muusikakooli põhimäärust, mis hõlmab kooli tegutsemise, õppekorralduse, majandamise ja asjaajamise aluseid, kooli juhtimist ning õppurite ja töötajate õigusi.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine

Tehti 2021. aasta vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine

Lähtudes valla 2021. aasta eelarve kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest, täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarveid tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes.

 1. Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine

MTÜ-le Soela Sadama Selts eraldati 5000 eurot tegevustoetust Soela sadama majandamiskuludeks.

 1. Teenindajakaardi andmine taksoteenuse osutamiseks

Andrus Kupitsale väljastatakse teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Sõidukikaardi andmine taksoteenuse osutamiseks

Oliver Sannikule väljastatakse sõidukikaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Teenindamata jäänud kilomeetrite kompenseerimine vastavalt avaliku teenindamise lepingule

COVID-19 olukorra tõttu teenindamata jäänud õpilasliinide kilomeetrite eest hüvitatakse OÜ-le ATKO Transport 1 953,71 eurot perioodi 01.04.–16.04.2021 ja 26.04.–30.04.2021 eest. Teenindamata jäänud liinikilomeetrid kompenseeritakse 50% ulatuses.

 1. Eluruumi üürilepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Lõpetati eraisikuga sõlmitud üürileping Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Vallavara üürilepingu sõlmimine

Sume Green OÜ-le anti luba paigaldada Kuressaare linnas Tallinna tn 1 asuva hoone esisele munitsipaalmaale smuutikäru ajavahemikul 1. juuni – 25. august.

Lemonfood OÜ-le anti luba paigaldada Kuressaare linnas Kohtu tn 1 asuva India Express kohviku esisele munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 24. mai – 30. september.

Mosaiik Grupp OÜ-le anti luba paigaldada Kuressaare linnas Tallinna tn 1 asuva kohviku Mosaiik esisele munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 3. mai – 3. oktoober.

Kodulinna Lokaal OÜ-le anti luba paigaldada Kuressaare linnas Tallinna tn 11 asuva Kodulinna Lokaali esisele munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 3. mai – 15. september.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuke külas asuva Kivese tee Kivese talutee kinnistule rajatava elektrimaakaabelliini arvestusliku kaitsevööndi ulatuses.

 1. Riigihanke „Mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks AS Tariston pakkumus maksumusega 877 668,34 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 1. Toomalõuka külas Põllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati 2007. aastal algatatud detailplaneeringu koostamine, kuna planeeringut ei ole asutud seni koostama.

 1. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Kärla piirkonnas Kandla külas asuva Roosi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Roosimetsa ja Metsroosi).

Leisi piirkonnas Mujaste külas asuva Niidi-Mihkli katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Niidi-Mihkli ja Eerika).

Muudeti Pihtla piirkonnas Kailuka külas asuvate Rannamäe ja Erma katastriüksuste

piire.

Muudeti Kaarma piirkonnas Uduvere külas asuvate Pärdikse ja Pärdiksemetsa katastriüksuste piire ning moodustati maatulundusmaa sihtotstarbega Kopli katastriüksus.

Kuressaare linnas asuva Sepa tn 2 katastriüksuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa (seni 95% elamumaa ja 5% ärimaa).

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja konkurss vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna maastikuarhitekti ametikoha tähtajaliseks täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks).

 1. Lihthanke „Saaremaa valla miljööväärtuslike alade ja väärtuslike maastike alusuuringu koostamine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukas OÜ Sfäär Planeeringud pakkumus maksumusega 47 160 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekus üks pakkumus.

 1. Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse Saaremaa valla jäätmekava. Jäätmekavas antakse ülevaade jäätmehoolduse olukorrast ning esitatakse jäätmehoolduse korraldamise ja arendamise eesmärgid ning tegevused eesmärkide saavutamiseks. 

 1. Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega lõpetatakse Pähkla külas Hindreku detailplaneeringu koostamine, kuna 2003. aastal algatatud planeeringut ei ole asutud seni koostama.