« Back

Vallavalitsuse istung 14. septembril 2021

 1. Omaosaluse katmine

Määrati MTÜ-le Kihelkonna TIOK 399,96 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Kogukonna tervisespordivõimaluste arendamine".

Anti nõusolek MTÜ-le Lümanda Sadamad 3269,70 euro eraldamiseks omaosaluse katmiseks. Summa eraldatakse juhul, kui MTÜ saab Saarte Kalanduse taotlusvoorust toetust projektile „Atla sadamahoone rekonstrueerimine".

 1. Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määruse nr 54 "Saaremaa valla arengukava 2019–2030" muutmine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse valla arengukava uus redaktsioon, mis jõustub 1. jaanuarist 2022.

 1. Saaremaa valla kogukondliku tegevuse arengukava 2021–2030 kinnitamine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse kogukondliku tegevuse arengukava. Arengukava keskendub neljale võtmevaldkonnale: 1) suhted kogukondade ja valla vahel, 2) kogukondade rahastamine, 3) kogukondlikus tegevuses noore põlvkonna rolli suurendamine ning 4) koostöö kogukondade vahel.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Orissaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine

Tehti 2021. aasta vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine

Lähtudes valla 2021. aasta eelarve kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest,  täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarveid tegevusalade ning tulude ja kulude lõikes.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta III lisaeelarve

Volikogule esitatakse teiseks lugemiseks III lisaeelarve täpsustatud eelnõu.

 1. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse valla eelarvestrateegia.

 1. Projektide nimekirja kinnitamine

Volikogule esitatava otsuse eelnõuga kinnitatakse projekt (valla teedel mustkatete ehitus), mis esitatakse Rahandusministeeriumile vastavalt riigihalduse ministri 23. aprilli 2021. a määrusele nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord". Saaremaa vallale ette nähtud toetussumma on 661 000 eurot.

2021. aasta juulis kinnitas vallavolikogu projektiks Kuressaare Hariduse Kooli hoone, kuid seoses koolihoone renoveerimistööde hankevaidlusega muudetakse esitatavat projekti, et tagada vallale ette nähtud toetuse kasutamine.

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks 14 ühinenud omavalitsuste volikogude määrust, mis ei ole enam asjakohased või milles käsitletud teemad on reguleeritud Saaremaa Vallavolikogu või Saaremaa Vallavalitsuse määrustega.

 1. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse nõusolek sõlmida Saaremaa valla ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 26. aprillil 2018. a sõlmitud koostöölepingu lisa aastateks 2023–2025. Saaremaa vald võtab kohustuse tasuda igal aastal 50 000 eurot. Antava toetuse eesmärk on edendada TTÜ Kuressaare kolledžis laevaehituse ja meretehnika ning meremajanduse suunalist õppe-, teadus- ja arendustööd, üldsuse harimist, õppetöö kvaliteedi tõstmist ja seotust ettevõtetega.

 1. Sõiduplaanidesse peatuste lisamine

Alates 15. septembrist 2021 lisatakse maakonna bussiliinide sõiduplaanidesse Ariste ja Liivaküla peatus.

Peatused lisatakse sõiduplaanidesse nr 5101 (Hellamaa – Orissaare – Valjala – Upa kompleks – Kuressaare), 5102 (Kuivastu – Hellamaa – Liiva – Orissaare), 5110 (Kuressaare – Kõljala – Valjala – Tagavere – Saikla – Orissaare – Pöide – Laimjala – Kuressaare), 5701 (Orissaare – Tagavere – Orissaare), 5901-1 (Orissaare – Taaliku – Raugu – Randküla – Tagavere – Orissaare – Taaliku – Orissaare), 5901-2 (Orissaare – Taaliku – Randküla – Tagavere – Saikla – Orissaare – Tagavere – Orissaare) ning 5902 (Orissaare – Saikla – Pahila – Raugu – Randküla – Taaliku – Orissaare).

Peatuste lisamisega väljumisajad teistest peatustest ei muutu.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Kuressaare linnas Lydia Koidula tänava kinnistule, Karja tänav L2 kinnistule, Transvaali tänav L3 kinnistule ja Jaama tänava kinnistule rajatava sideehitise õhukaabelliini arvestusliku kaitsevööndi ulatuses

 1. Riigihanke "Lagenõmme kruusakarjääri tee rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Level AS pakkumus maksumusega 84 931,02 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekus kolm pakkumust.

 1. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega seatakse otsustuskorras tasuta hoonestusõigus MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts kasuks Saaremaa vallale kuuluvale Võhma külas asuvale Võhma koolimaja kinnistule.

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega seatakse otsustuskorras tasuta hoonestusõigus MTÜ Leisi Kogukonnamaja kasuks Saaremaa vallale kuuluvale Leisi alevikus asuvale Mustjala mnt 3 kinnistule.

 1. Hoonestusõiguse seadmise pikendamine munitsipaalmaale

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega pikendatakse MTÜ Mäebe Rannaselts kasuks Mäebe külas asuvale Mäebe külaplatsi kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaega 25 aasta võrra.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Upa külas Kaali-Mihkli majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi ja puurkaevu rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

Kiideti heaks Mehama külas Kraavi majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Kohanime määramine sadamale

Määrati Pöide piirkonnas Kanissaare külas Sitme paadisadama kinnistul asuvale sadamale kohanimi Sitme sadam.

 1. Neeme küla Reediku ja Mõldri detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestatud planeeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks kolme üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale.

 1. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, koha-aadressi muutmine

Kuressaare linnas asuva Raekoja tn 1 ja Raekoja tn 1a katastriüksuse liitmisel moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega katastriüksus (Raekoja tn 1).

Torgu piirkonnas Sääre külas asuva Mõisa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Mõisa ja Mõisavälja).

Laimjala piirkonnas Kõiguste külas asuva Maksi katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Uue-Välibaasi) ja üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Maksi).

Kuressaare linnas asuva Sepa tn 4 katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Sepa tn 3, et aadress vastaks õigusaktidega sätestatud nõuetele.

Kuressaare linnas asuva Kitsas tn 13 katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Kitsas tn 14, et aadress vastaks õigusaktidega sätestatud nõuetele.

Ühel pool tänavat kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel peavad olema paaritud numbrid ja teisel pool paarisnumbrid, seni on samal pool tänavat asunud nii paaris- kui ka paaritud numbrid, mis ei ole korrektne.

 1. Riigihanke "Mustjala päevakeskus-pansionaadi ehitustööd" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta on 1 250 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Kübassaare külas Kopli detailplaneering eesmärgiga selgitada välja ehitusõiguse võimalikkus elamu ja abihoone ehitamiseks ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.