« Back

Vallavalitsuse istung 15. juunil 2021

 1. Alevikuvanema kinnitamine

Alates 22. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Orissaare alevikuvanemaks Sander Lember.

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 30. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Koimla külavanemaks Riho Niit ja külavanema asetäitjaks Taavi Põld.

Alates 29. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Aste külavanemaks Taivo Kungla ja külavanema asetäitja ülesandeid täitma Aste Külaselts.

Alates 28. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Endla, Kaarma-Kungla ja Vantri külavanema ülesandeid täitma MTÜ Õnneonn.

 1. Omaosaluse katmine

Määrati Perekond Piidivabrik MTÜ-le 1832,40 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt „Harrastuskalapüüki toetava taristu arendamine Orissaare sadamas".

 1. Tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2021. a. maakondliku toetusvooru tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine Saare maakonnas

Perioodil 1.–16. juuli korraldatakse tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik taotlusvoor, mille maht on 8600 eurot. Toetuse ülempiir on 800 eurot taotleja kohta ja taotleja rahaline omafinantseering peab olema vähemalt 20%. Kinnitati tegevuste planeerimise ja elluviimise põhimõtted, taotluse ja aruande vorm ning taotluste hindamiskomisjoni koosseis.

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta kevadvoorust toetuse saajad. Kevadvooru esitati Saare maakonnas tähtaegselt 51 taotlust, millest üks võeti enne menetlemist tagasi ja üks taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste pingerida, millest taotlusvooru eelarvelisi vahendeid jagus 12 projekti toetamiseks (kokku 40 254,57 eurot).

Toetatud projektid:

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

Saaremaa vabatahtlike merepäästjate päästevõimekuse tõstmine läbi suurema funktsionaalsusega isikukaitsevahendite soetamise

1788,75

Saaremaa Pimedate Ühing

Saaremaa Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja abiruumi remont

4000

Saare Maakonna Invaühing

Nora maja

3488,40

MTÜ Maasilinna Selts

Maasilinna peahoone peasissekäigu varikatus

3190,32

Kõrkvere Selts

Avame uksed!

3560

MTÜ Medel

Meedla külatänava ristmike valgustus ja suunaviidad

2875,50

Muhu Jahtklubi

Laste merelaagrid Muhus

2250

MTÜ Leisi Noored

Leisi kogukonnale ja õuenoortekeskusele terrass ja katusealune

3600

Võhma Kultuuri- ja Spordiselts

Võhma külamaja puuetega inimeste sõbralikuks

3823,20

MTÜ Kihelkonna TIOK

Kogukonna tervisespordivõimaluste arendamine

3999,60

Salme Rahva Maja Selts

Salme rannapargi mänguväljaku täiendamine

3682,80

Orissaare Jahtklubi

Orissaare Purjekooli purjekuuri ja slipi ehitus

3996

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine

Taotlusvooru piiratud eelarve või taotluse negatiivse hinnangu (kaalutud keskmine koondhinne alla 2,5) või taotluse mittevastavuse tõttu riigihalduse ministri 20. märtsi 2021. a määruses nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm" esitatud nõuetele jäeti hindamiskomisjoni ettepanekul rahuldamata 38 taotlust.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le srs.WarDo dirtbike motoclub eraldati 500 eurot noore krossisõitja Niklas Johansoni treeningute ja võistluskulude katmiseks.

Pöide Maarja Kiriku Sihtasutusele eraldati 200 eurot sihtasutuse majandusaasta auditeerimise kulude katmiseks.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Kuressaare teatri suvelavastus „Trimmerdaja surm" (29., 30., 31. juulil ning 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ja 8. augustil Taritu rahvamaja õuel), „Abruka Saund" (10.–11. juulil Abruka saarel majutusasutuse Must Pärl hoovis, korraldaja Abruka Villa OÜ), Kõrkvere kandi külade jaanituli (22. juunil Kõrkvere seltsimaja tagusel heinamaal, korraldaja Kõrkvere Selts), Metsküla jaanituli (22. juunil Metskülas Tornikopli maaüksusel, korraldaja Metsküla Küla Selts), Elme mõisa jaanituli (19. juunil Elme mõisapargis, korraldaja MTÜ Õnneonn), ürituste sari „Perekond Piidivabriku suvekava" (19., 23., 25., 26. juunil; 2., 3., 9., 10., 23., 24., 30., 31. juulil; 13., 14., 20., 21., 26., 27., 28. augustil ning 3. ja 4. septembril Orissaares, Illiku laiul, korraldaja Perekond Piidivabrik MTÜ), Pähkla küla jaanituli (23. juunil Pähkla külas Rehetoa maaüksusel, korraldajad Grestiine Metsmaa ja Rait Sai), Valjala jaanituli (23. juunil Valjala maalinnal, korraldaja Valjala Rahvamaja), Leisi jaanituli (24. juunil Leisi kruusaaugus Järve kinnistul, korraldaja MTÜ Leisi Selts), kohalik külarahva jaanituli (25. juunil Pihtla piirkonnas Vana-Kõljala kiigeplatsil, korraldaja Janek-Peep Ojala), võidupüha ja maakaitsepäev Lümandas (23. juunil Lümanda rahvamaja ümbruses ja pargis, korraldaja Lümanda Rahvamaja), Suur-Randvere jaanituli (22. juunil Suur-Randvere külaplatsil, korraldaja MTÜ Randvere Heaks), Võhma küla jaanituli (22. juunil Võhma külamaja hoovil, korraldaja Võhma Kultuuri- ja Spordiselts), Kuressaare jaanipäev (23. juunil Kuressaare ranna puhkealal, korraldaja Kuressaare Kultuurivara), Kihelkonna jaanituli (23. juunil Kihelkonna lauluväljakul, korraldaja Kihelkonna Rahvamaja), jaaniõhtu Orissaare laululaval (23. juunil, korraldaja Orissaare Kultuurimaja), Vätta Külade Seltsi jaanituli (25. juunil Vätta seltsimaja juures), Kudjape aleviku jaaniõhtu (19. juunil Kudjape aleviku mänguväljakul, korraldaja Kudjape Arenguselts), Kaarma jaanituli (21. juunil Kaarma maalinnal, korraldaja Aste Rahvamaja), Karujärve jaanituli (24. juunil Karujärve kämpingu maa-alal, korraldaja Öölaps OÜ).

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Üürilepingu lõpetamine

Lõpetatakse eraisikuga sõlmitud üürileping Pihtla piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Teenindajakaardi andmine taksoteenuse osutamiseks

Rando Kaubile väljastatakse teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Teenindamata jäänud kilomeetrite kompenseerimine vastavalt avaliku teenindamise lepingutele

COVID-19 olukorra tõttu teenindamata jäänud õpilasliinide kilomeetrite eest hüvitatakse OÜ-le ATKO Transport 547,07 eurot maikuu eest ja Ranna Reisid OÜ-le 162,65 eurot aprillikuu eest. Teenindamata jäänud liinikilomeetrid kompenseeritakse 50% ulatuses.

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Antakse Kuressaare linnas Kalda pst 1 asuval kinnistul lossipargi vallikraavi ja Staadioni tänava vahel paiknev maa-ala pindalaga ca 400 m² eraisiku kasutusse abielu registreerimiseks 17. juulil ajavahemikus kell 11–16 tasuga 50 eurot.

Antakse Kuressaare linnas August Kitzbergi tn 2a asuvas turismibusside parklas üks parkimiskoht Optiprof Estonia OÜ kasutusse silmahaiguste sõeluuringute läbiviimiseks ajavahemikul 16.–18. juuni tasuga 50 eurot päevas.

Antakse MTÜ-le Laugi Jahiselts kümneks aastaks tasuta kasutada Vaivere külas asuv Koolivälja kinnistu ulukite rümpade jahutuskonteinerseadme paigaldamiseks, kinnistu korrastamiseks ja vajaliku taristu rajamiseks.

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale

Koormatakse isikliku kasutusõigusega LVM Kinnisvara OÜ kasuks Kudjape alevikus asuvad Leesika tänav, Kannikese tänav T2 ja Kannikese tänav T3 sideehitise rajamiseks. LVM Kinnisvara OÜ annab pärast isikliku kasutusõiguse seadmist sideehitise omandiõiguse üle avaliku teenuse pakkujale Telia Eesti AS-ile.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss Kärla teenuskeskuse juhataja ametikoha tähtajaliseks täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks).

 1. Lihthanke „Liiklusmärkide tellimine 2021–2023" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks AS Tariston pakkumus maksumusega 2511,22 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks esitati seitse pakkumust.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Saia külas Keskküla majapidamisse ja Võhma külas Sauna majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Sundvalduse seadmine Veeremäe küla, Krooni katastriüksusele

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Veeremäe külas Krooni katastriüksusele sidetrassi rajamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kuressaare linnas Pikk tn 59 katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks katastriüksust (Pikk tn 59 ja Pikk tn 59e), mille sihtotstarve on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa.

Orissaare piirkonnas Põripõllu külas asuva Aukõrre katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Aukõrre ja Aukare) ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Kööba tee L1).

Muudeti Kuressaare linnas Metsa tn 3 ja Metsa tn 5//5a katastriüksuse piire.

 1. Riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine

Tunnistati edukaks AS Megaron-E pakkumus maksumusega 7 280 003,18 eurot koos reservi ja käibemaksuga. Tähtajaks laekus seitse pakkumust. Kuna edukaks tunnistatud pakkumus on hanke eeldatavast maksumusest (6 miljonit eurot) tunduvalt kallim, siis vallavalitsus koostab ja esitab vallavolikogule II lisaeelarve eelnõu, milles nähakse ette täiendavad vahendid hankelepingu sõlmimiseks.

 1. Vallavolikogu eelnõude muudatusettepanekute kohta seisukoha andmine

Vallavalitsus andis oma seisukoha volikogu komisjonide esitatud muudatusettepanekute kohta.

 1. Volikogu istungi päevakorrast eelnõu väljaarvamine

Vallavalitsus tegi ettepaneku otsuse „Sikassaare biogaasi tootmiskompleksi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu volikogu juunikuu istungi päevakorrast välja arvata.