« Back

Vallavalitsuse istung 18. jaanuaril 2022

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 19. detsembrist 2021 kinnitati viieks aastaks Mätja ja Tareste külavanema ülesandeid täitma Mätja Küla Selts.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Abruka 2021. aasta külaraha kasutamise aruanne.

 1. Omaosaluse katmine

Määrati MTÜ-le Pöide Spordiselts 430,56 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt „Pöide piirkonna suusalaenutus".

 1. Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine

Kinnitati 15-liikmelise nõukogu koosseis. Nõukogu esimees on Saaremaa vallavanem ja aseesimees siseturvalisuse valdkonna eest vastutav abivallavanem.

 1. Saaremaa valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Kinnitati 20-liikmelise kriisikomisjoni koosseis. Komisjoni esimees on vallavanem ja aseesimees kriisireguleerimise valdkonna eest vastutav abivallavanem.

 1. Sobitusrühma moodustamine ja sobitusrühma registreeritud laste arvu kinnitamine Moodustati Valjala Lasteaias 2020/2021. õppeaastaks sobitusrühm Päevakoerad ja kinnitati rühma registreeritud laste arvuks 22. 
 2. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Seoses projekti „Isikliku abistaja teenuse arendamine ja tugigrupisüsteemi loomine Saare maakonnas" elluviimisega lisatakse asutuse koosseisu kuni 31. oktoobrini 2023 üks projektijuhi ja kaks isikliku abistaja tähtajalist töökohta.

 1. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Kihelkonna teenuskeskuse koosseisus olev sotsiaaltööspetsialisti ametikoht viiakse vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse koosseisu ja muudetakse töökohaks, mille peamised ülesanded tulenevad projekti „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil" elluviimisest. Kihelkonna teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti ametikoht on olnud täitmata alates 2020. aasta jaanuarist ning ühe sotsiaaltööspetsialisti tööpiirkond hõlmab nii Mustjala kui ka Kihelkonna piirkonda.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti tähtajalise töökoha täitmiseks.

 1. Vallavara omandamine

Saaremaa vald omandab tasuta Upa külas asuva Mihkli tee T2 kinnistu, mis seni kuulus OÜ-le Sakk, ning Nurme tee // Pihlaka tee L1 ja Pihlaka tee kinnistu koos vee- ja kanalisatsioonitrassiga, mis seni kuulusid eraisikule.

 1. Isikliku kasutusõiguse lõpetamine

Lõpetatakse Saaremaa valla õiguseellase Salme valla kasuks Tehumardi külas asuvale Joosti kinnisasjale seatud isiklik kasutusõigus (kinnistul asub Salme piirkonda teenindav puurkaev ja veetrass) ja eraisikuga 2007. aastal sõlmitud notariaalne kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise leping. Kuna veetrassi ja puurkaevu haldab AS Kuressaare Veevärk, tuleb kehtiv isiklik kasutusõigus vormistada ümber ettevõttele.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 16. novembri 2021. a korralduse nr 2-3/1765 „Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale" muutmine

Täpsustati Veske külas asuva Pikamäe tee kinnistu kasutusõiguse ala suurust.

 1. Riigihanke „Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel aastatel 2022–2025" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks OÜ Üle pakkumus maksumusega 11,10 eurot koos käibemaksuga (ühe m2 hind). Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 1. Riigihanke „Kasutatud suusarajatraktori ostmine" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Kessu OY pakkumus maksumusega 90 000 eurot käibemaksuta. Tähtajaks laekus üks pakkumus.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Mäebe külas Ristiku majapidamisse ja Suur-Randvere külas Mooni majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Arvamuse andmine Ooremaa II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta

Vallavalitsus nõustub Keskkonnaameti otsusega pikendada 15 aasta võrra AS Level maavara kaevandamise luba SAAM-026. Seejuures peab AS Level kruusakarjääridest materjalide väljaveoks kasutatava Leveli tee korrastamise ja hooldamise tingimustes kokku leppima Saaremaa vallaga kui tee omanikuga.

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaares Lossi tn 23 katastriüksusel asuvatele korteriomanditele uue alajaama ja elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Paevere külas asuvale Teeääre katastriüksusele uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Kuressaare linnas asuva Suur-Sadama tn 49 katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Suur-Sadama tn 49 ja Aia tn 16b).

Kuressaare linnas asuvate Merikotka tn 47 ja Merikotka tn 49 katastriüksuste liitmisel moodustatakse üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Merikotka tn 47).

Muudeti Kihelkonna piirkonnas Kuralase külas asuvate Kaku ja Loodenurga katastriüksuste piire.

 1. Sääre külas Männituka detailplaneeringu algatamine

Algatatud planeeringu koostamise eesmärgiks on majutushoone ja kolme kõrvalhoone ehitamine.

 1. Saare maakonna turismi arengustrateegia koostamise korraldamine

Täpsustati arengustrateegia koostamise juhtgrupi koosseisu ja ajakava.