« Back

Vallavalitsuse istung 3. juunil 2021

  1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Perekond Piidivabrik MTÜ-le hooaja avapeo korraldamiseks 5. juunil ajavahemikus kell 15–22 Orissaares Illiku laiul.

  1. Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a otsuse nr 1-3/68 „Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise algatamine" muutmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega pikendatakse Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia eelnõu esitamise tähtaega.

  1. Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Saaremaa vallas

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kehtestatakse sõidukijuhi teenindajakaardile ning selle taotlejale ja omajale esitatavad nõuded; teenindajakaardi andmise, andmisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise tingimused; jalgrattale, lõbusõidurongile ja loomveokile esitatavad nõuded; sõitja õigused ja kohustused ning sõidukijuhi kohustused; lõbusõidurongi kasutamise kord tasulisel sõitjateveol.

  1. Loa andmine Mantika OÜ-le kinnisasjade omandamiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse Mantika OÜ-le luba omandada Kõrkvere külas asuv Vana-Leemeti katastriüksus.

  1. Sikassaare biogaasi tootmiskompleksi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Sikassaare biogaasi tootmiskompleksi detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, ehitusõiguse määramine biogaasi tootmiskompleksi tootmishoonete ja rajatiste püstitamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine ning Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas.

  1. Vallavolikogu eelnõu muudatusettepaneku kohta seisukoha andmine

Vallavalitsus andis oma seisukoha otsuse eelnõu „Hoonestusõiguse seadmine" muudatusettepaneku kohta.