« Back

Vallavalitsuse istung 31. augustil 2021

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 31. augusti 2021. a istungist

1. Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise algatamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiili uuendamine. Maakondlike strateegiadokumentide muutmise eelnõud esitatakse vallavolikogudele 2022. aasta märtsikuu istungiteks.

2. Külavanema kinnitamine

Alates 17. juulist 2021 kinnitati viieks aastaks Kaarmise külavanemaks Singa Mandel ja külavanema asetäitjaks Aivar Saagpakk.

3. Omaosaluse katmine

Määrati MTÜ-le Metsküla Küla Selts 225 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu Eesti Kultuurkapitalist toetatud projekt Karja kihelkonna rahvariidetanude soetamiseks.

4. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Saaremaa Tenniseklubi eraldati 1500 eurot Grete Gulli rahvusvahelistel tennisevõistlustel osalemise kulude katteks.

5. Ametisse kinnitamine

Valjala Rahvamaja juhatajaks (ajutiselt töölt eemaloleva rahvamaja juhataja asendamiseks lapsehoolduspuhkuse ajal) kinnitati alates 21. septembrist 2021 Anna Maria Lember.

6. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek autoralli rahvasprindi Eesti karikavõistluste V etapi ja Saaremaa karikavõistluste II etapi korraldamiseks 4. septembril marsruudil Laimjala–Asva –Mustla–Laimjala (korraldaja MTÜ Spordiklubi Saaremaa Tehnikaspordi Klubi). 

7. Väljaspool kodu osutava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

8. Raha eraldamine reservfondist

Eraldati vallaeelarve reservfondist Kuressaare kultuurikeskuse hoone renoveerimistöödeks (katuse parandamine ning saali lae, seinte, põranda ja lava renoveerimine) 72 000 eurot.

9. Lepingu muutmine

Muudetakse SA-ga Lääne-Saare Kultuurivara sõlmitud rendilepingut ning vähendatakse valla poolt Nasva klubi hoones renditavat pinda 62,9 m2 võrra. Kõnealuse pinna annab sihtasutus rendile MTÜ-le Nasva Elamus, kes soovib sinna rajada kogukonnaköögi, milles saab viia läbi kogukonnale mõeldud töötubasid ja koolitusi.

10. Eluruumi üürile andmine

Kärla Põhikooli tööle asuvale õpetajale antakse üürile Saaremaa vallale kuuluv korter Kärla alevikus.

11. Vallavara otsustuskorras rendile andmine

Muudeti Rosann OÜ-ga 2020. aasta oktoobris sõlmitud rendilepingut ja anti ettevõttele seitsmeks aastaks täiendavalt rendile Lümanda külas Koolimaja kinnistul paiknevas kooli majandushoones asuvad ruumid (kokku 13 m2) hinnaga 2,50 eurot/m2. Rosann OÜ soovib hakata osutama lisaks praegu pakutavatele iluteenustele ka massaažiteenust.

12. Üürilepingu lõpetamine

15. septembrist 2021 lõpetatakse Kuressaares Lossi tn 1a hoones asuvate ruumide üürileping SA-ga Saaremaa Arenduskeskus, kuna arenduskeskus kolib uuele pinnale.
30. augustist 2021 lõpetatakse Kuressaares Tallinna tn 3 asuva Vaekoja pubi esisel munitsipaalmaal 60 m² suuruse ala üürileping Nimetu Kuressaare OÜ-ga.

13. Eluruumi üürilepingu lõpetamine

Lõpetatakse eraisikuga sõlmitud eluruumi üürileping, kuna inimene on leidnud püsiva elamispinna.

14. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Kihelkonna 5, Leisi 5, Pihtla 1, Valjala 3 ja Sauvere piirkonnas" hanke osas 2 tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Hanke osas 2 (Leisi 5 piirkond) sõlmitakse leping OÜ-ga Kritanto (teenuse ühe töötunni hind 84 eurot koos käibemaksuga).

15. Riigihanke „Kruuskatete remont Saaremaa valla teedel III" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine

 Tunnistati edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 73 612,07 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekus kolm pakkumust.

16. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Vabatahtlik Tuletõrje Selts Valjala Pritsumehed eraldati 2500 eurot tegevustoetust.

17. Detailplaneeringu algatamine

Algatati Kuressaare linnas Kalevi tn 36 detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu sihtotstarve muutmine äri- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine kontor-laohoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine, ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

18. Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Kuressaare linnas Sõrve  tee 6 detailplaneering eesmärgiga rajada tänavakorvpalliplats ja välijõusaal koos neid teenindavate rajatistega. tega.

19. Hajaasustuse programmi 2020.aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Leedri külas ellu viidud projekti „Palsu talu reovee nõuetekohase omapuhastussüsteemi rajamine" toetuse kasutamise aruanne.

20. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, koha-aadressi muutmine

Kaarma piirkonna Ansi küla Rüpi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Rüpi ja Rüpinurga).
Mustjala piirkonna Ninase küla Kopli katastriüksuse uueks nimeks määrati Ranna-Kopli.

21. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti ametikohale, kuna praegune teenistuja soovib ametist lahkuda.
Kuulutatakse välja sisekonkurss järelevalve peaspetsialisti ametikohale, kuna lapsehoolduspuhkusel viibiv ametnik on esitanud avalduse teenistusest vabastamiseks ja ajutiselt äraoleva teenistuja ametikoht on täidetud tähtajalise asendajaga.

22. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine

Pikendati Saareaare OÜ esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra. Vaidega palutakse Saadu katastriüksusel asuvale valminud ja auditeeritud hoonele väljastada kasutusluba ilma uut detailplaneeringut algatamata.