« Back

Vallavalitsuse istung 8. juunil 2021

 1. Alevikuvanema kinnitamine

Alates 31. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Salme alevikuvanemaks Toomas Sepp ja alevikuvanema asetäitjaks Marju Lepik.

Alates 16. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Kärla alevikuvanemaks Koit Voojärv ja alevikuvanema asetäitjaks Rivo Turro.

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 2. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Kõnnu külavanemaks Triin Kald.

Alates 29. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Kungla külavanemaks Kert Kreem.

Alates 11. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Hirmuste, Kõrkküla ja Ulje külavanema ülesandeid täitma Paadla kandi Selts.

Alates 13. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Kogula külavanema ülesandeid täitma Paadla kandi Selts.

Alates 13. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Vennati ja Paevere külavanemaks Marina Raaper ning külavanema asetäitjaks Riina Voog.

Alates 13. maist 2021 kinnitati viieks aastaks Karida külavanemaks Katrin Koppel.

 1. 2021. aasta külaraha jaotamise täpsustatud tingimused

Kinnitati 2021. aasta külaraha arvestuspõhimõtted ja koefitsient ning külarahade toetussummad külade lõikes. Tähtaegselt esitati taotlus 194 küla nimel, kellest toetust saavad 193, kuna ühel külal ei olnud kehtivate volitustega külavanemat. Külarahade kogusumma on 36 426,50 eurot.

Toetussumma arvestamisel lähtuti valemist: külaraha = põhissumma + elanike arv x koefitsient. (Põhissumma: 69,50 eurot, elanike arv: rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2021. a seisuga külas elavate inimeste arv; koefitsient elaniku kohta: 3 eurot.)

Alevikuraha suurus on 2021. aastal 500 eurot ning seda taotles ja saab üheksast alevikust seitse.

 1. Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ja muutmiseks teemagruppide koosseisude kinnitamine

Täpsustati arengukava ülevaatamiseks ja muutmiseks moodustatud teemagruppide koosseise.

 1. Loa andmine Spordiklubile Barra projektlaagri tegevuseks

Anti luba Spordiklubile Barra judolaagri korraldamiseks 28. juunist 7. juulini Andruse mahe- ja turismitalus.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kinnitati teenuste hinnakiri, mis hakkab kehtima 15. juunist 2021.

 1. Arengukava eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2021–2025 eelnõu ja Aste Lasteaia „Mõmmik" arengukava 2021–2026 eelnõu. Arengukava eelnõud avalikustatakse lasteaedade ja valla veebilehel perioodil 14.–28. juuni ning nende kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 28. juunini.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: noortepidu (11. juunil Orissaares Illiku laiul, korraldaja Perekond Piidivabrik MTÜ), Abaja sadama ja puhkeala avamine (19. juunil, korraldaja MTÜ Abaja Puhkeala), võidupüha tähistamine Kuressaares Vabadussõja ausamba juures (23. juunil, korraldaja Kuressaare Kultuurivara), 158. pööripäevajooks „Jooks suvesse" (23. juunil Loode tammikus, korraldaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks), Juku jooks (2. juulil Taritu külas Lepiku talus, korraldaja Taritu Rahvamaja), suvelavastus „Läänemere emandad" (2., 4., 10., 11., 17., 18., 23. ja 25. juulil ning 22. augustil Salme rannapargis, korraldaja MTÜ Thule Teater).

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Tulenevalt Kuressaares Vabadussõja ausamba juures toimuvast võidupüha kõnekoosolekust suletakse 23. juunil kell 9.30–11.00 ajutiselt mootorsõidukite liikluseks Lossi tänav lõigul Lossi 1 – Lossi 11 (Raekoja tänava ristmik ja Lutsu tänava ristmik jäävad avatuks) ning Lasteaia tänav lõigul Lossi tänav – Kauba tänava ristmik (kaasa arvatud).

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Pihtla piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 3. septembri 2020. a korralduse nr 2-3/1550 „Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste rahuldamine ja lepingute sõlmimine" muutmine

Kuna üks taotleja esitas avalduse, millega loobus toetuse kasutamisest, toetatakse teise taotleja eluruumi kohandamist.

 1. Raha eraldamine reservfondist

Saaremaa Spordikoolile eraldati Saaremaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 5161 eurot Kuressaare linnastaadionile uute foonide (tribüünitaguste tuulevarjude) soetamiseks.

 1. Osanikuõiguste teostaja määramine

Määrati OÜ-s Digisaar Saaremaa valla nimel osanikuõiguste teostajaks vallavanem Mikk Tuisk.

 1. Rendilepingu muutmine

Muudeti Sandla Karjamõis OÜ-ga sõlmitud maa-ala kasutamise lepingut: antakse täiendavalt rendile Kuressaare linnas Kelluka 26 kinnistust 23,58 hektarit eesmärgiga säilitada loodusväärtusi ja taastada maastikuilme ning kehtivast lepingust arvatakse välja Laimadala saarest kasutatav 6 hektarit. Lepingu tähtaega pikendati 31. oktoobrini 2027.

 1. Vallavara üürilepingu sõlmimine

Saare Partner OÜ-le anti luba paigaldada Kuressaare linnas Tallinna tn 4 hoones asuva Pritsumaja toitlustuskoha esisele munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 1. mai – 31. august.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Veske külas asuva Tomba kruusakarjääri kinnistule ja Oti küla Pöide kaupluse kinnistule rajatava sidemaakaabli kaitsevööndi ulatuses.

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Ridala külas asuva Ridala tee kinnistule rajatava sidemaakaabli ja sideõhuliini kaitsevööndi ulatuses ning Veere külas Veere tee, Uuemõisa külas Uuemõisa tee, Suur-Randvere külas Koidu-Ansi tee, Leisi alevikus Karja tänava, Veeremäe külas Veere külatee, Veske külas Tomba tee ja Oti külas Tõnu tee kinnistule rajatava sidemaakaabli kaitsevööndi ulatuses.

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Levala külas asuva Pöide-Levala tee kinnistule rajatava sidemaakaabli ja sideõhuliini kaitsevööndi ulatuses.

Seati tähtajatu sundvaldus AS Kuressaare Soojus kasuks Kuressaare linnas asuvale Tehnika tänav L1 kinnistule soojustorustike kaitsevööndi ulatuses.

 1. Vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korraldamine

Korraldatakse kirjalik enampakkumine 9-kohalise sõiduauto Opel Vivaro ja sõiduauto Opel Zafira võõrandamiseks.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kallemäe külas Mäe majapidamisse ja Kaali-Liiva külas Liiva majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise ning Kavandi külas Kokasaadu majapidamisse puurkaevu ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel

2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru esitati tähtaegselt 243 taotlust (projektide kogumaksumus 1 280 396,29 eurot, sh taotletav toetus 826 526,53 eurot ning oma- ja kaasfinantseering 453 869,76 eurot). Saaremaa vallas on tänavu projektide toetuseks ette nähtud 399 670 eurot (riigilt 199 670 eurot ja omavalitsuse eelarvest 200 000 eurot).

Positiivse hinnangu (4-pallisel skaalal kaalutud keskmine hinne vähemalt 2,5) said 207 taotlust (kogumaksumus 1 095 227,31 eurot, sh taotletav toetus 709 163,20 eurot ning oma- ja kaasfinantseering 386 064,11 eurot). Neli taotlejat esitasid loobumisavalduse ja nende taotluste menetlus lõpetati. Taotlusi rahastatakse hindamistulemuste põhjal moodustatud pingerea alusel.

Hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse täismahus seitset taotlust.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel

Hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse täismahus tingimuslikult 113 taotlust (mis said vähemalt 3,02 hindepunkti). Taotlejad peavad nelja kuu jooksul esitama ehitusloa, ehitusteatise või notariaalse kokkuleppe reaalservituudi seadmiseks, misjärel sõlmitakse nendega toetusleping.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluse „Peetri talu puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine" osaline ja tingimuslik rahuldamine

Taotlusvooru piiratud eelarve tõttu on võimalik projektile toetust eraldada 82,19% ulatuses arvestatud toetussummast. Taotleja peab nelja kuu jooksul esitama ehitusloa puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamiseks.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoorus laekunud nõuetele mittevastava projektitaotluse rahuldamata jätmine

Jäeti rahuldamata kuus taotlust, kuna need ei vastanud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" nõuetele.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoorus hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud projektitaotluse rahuldamata jätmine

Jäeti rahuldamata 27 taotlust, kuna need ei saanud hindamisel positiivset tulemit (4-pallisel skaalal kaalutud keskmine hinne vähemalt 2,5).

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine

Taotlusvooru piiratud eelarve tõttu jäeti rahuldamata 85 taotlust.

 1. Sundvalduse seadmine Kuressaares Tehnika tn 1b katastriüksusele

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus AS Kuressaare Soojus kasuks Kuressaare linnas asuvale Tehnika tn 1b katastriüksusele olemasolevate ja ehitatavate soojustorustike talumiseks.

 1. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati Kuressaare linnas Pikk tn 76, Kudjape alevikus Märjavälja, Abruka külas Sadama ja Kihelkonna alevikus Minnuse tn 8 detailplaneeringu koostamine.

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, katastriüksuste koha-aadresside muutmine

Kärla piirkonnas Kandla külas asuva Roosi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Roosi, Nurme ja Astelpaju).

Valjala piirkonnas Kungla külas asuva Hendriku katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Hendriku ja Hendrikupõllu).

Laimjala piirkonnas Kõiguste külas asuva Lilleoja katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Lilleoja-Ranna ja Lillemetsa).

Muudeti Kaarma piirkonnas Vestla külas asuvate Kirsi ja Pere katastriüksuste piire.

Mustjala külas asuva Alevi tn 16a katastriüksuse sihtotstarbeks määrati üldkasutatav maa (seni maatulundusmaa).

Pöide piirkonnas Muraja külas asuva kolme Merilahe katastriüksuse uueks nimeks määrati Uue-Merilahe.

 1. Vaide lahendamine

Rahuldati Elektrilevi OÜ vaie vallavalitsuse väljastatud projekteerimistingimustele „Läätsa alajaama 35 (110) kV õhuliini perspektiivne väljaviik" (olemasoleva 35kV õhuliini juurde uue 110kV liini rajamine Suurna, Lassi ja Üüdibe külas) ja muudeti sellest tulenevalt projekteerimistingimusi.

 1. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine

Pikendati Kuressaares asuva Kohtu tn 28 kinnistu omaniku esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.

 1. Lihthanke „Tori jõest korrashoiu eesmärgil sette eemaldamine" korraldamine

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 50 320 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Volikogu istungi päevakorrast eelnõu väljaarvamine

Vallavalitsus tegi ettepaneku Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu volikogu juunikuu istungi päevakorrast välja arvata ja suunata see augustikuu istungile.