« Back

Vallavalitsuse istung 8. septembril 2021

 1. Omaosaluse katmine

Anti nõusolek MTÜ-le Muratsi Kalur 17 021,98 euro eraldamiseks omaosaluse katmiseks. Summa eraldatakse juhul, kui MTÜ saab Saarte Kalanduse taotlusvoorust toetust projektile „Muratsi kogukonnahoone rajamine ning infrastruktuuride väljaarendamine sadamaalal, I etapp".

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Louis Kahni Eesti Sihtasutusele eraldati 6000 eurot Kahni 120. sünniaastale pühendatud konverentsi korraldamiseks.

MTÜ-le Spordiklubi „Muhu" eraldati projekti „Euroopa spordilinna 2020 raames liikumisharrastuse edendamine" eelarvest 2000 eurot 18. Muhu jooksu kulude osaliseks katmiseks.

 1. Leisi Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine

Kinnitati Leisi Kooli arengukava aastateks 2021–2025. Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Ajakohastati 2021. aasta jaanuaris kinnitatud kava, kuna on lisandunud uusi tegevusi ja täpsustunud kavandatud tegevuste maksumus.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Marimetsa Cup Karujärve rattavõistlus (11. septembril Kärla, Kihelkonna ja Mustjala piirkonna teedel ning metsaradadel, korraldaja MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus), pööripäeva­jooksud (19. septembril ja 24. detsembril Loode tammikus, korraldaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks), Valjala suvelõpulaat (11. septembril Valjala alevikus, korraldaja MTÜ Valjala).

 1. Kitsas 16 Kodu OÜ nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme määramiseks nõusoleku andmine

Anti nõusolek nõukogu liikme Indrek Singi tagasikutsumiseks ja nõukogu uue liikme Ivar Singi määramiseks.

 1. Volikogu erakorralise istungi kokkukutsumine

Vallavalitsus tegi ettepaneku vallavolikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks 17. septembril, et nimetada kohalike valimiste jaoskonnakomisjonide liikmed.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendati eraisikute üürilepinguid Kärla piirkonnas ja Pöide piirkonnas asuvate eluruumide kasutamiseks.

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Antakse Klotoid OÜ kasutusse Kuressaare linnas Ringtee L1 asuval kinnistul paiknev maa-ala pindalaga 4,5 m² reklaampülooni püstitamiseks. Maa-ala antakse kasutusse 10 aastaks ja selle eest makstav tasu aastas on 120 eurot.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ kasuks Lahekülas  asuvale Laheküla tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja sidekaabelliini rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 7 kinnistule Jauni külas asuva Jauni-Rahtla tee lõigu KM 0,009–1,561 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 7 kinnistule Üru külas asuva Üru tee lõigu KM 0,007–0,468 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 3 kinnistule Metskülas asuva Kuusiku tee lõigu KM 0,006–0,192 avalikuks kasutamiseks

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 4 kinnistule Pamma külas asuva Pamma tee lõigu KM 1,515–1,994 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 3 kinnistule Pammana külas asuva Liiva tee lõigu KM 0,003–0,283 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 2 kinnistule Nava külas asuva Nava tee lõigu KM 0,008–0,278 avalikuks kasutamiseks.

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks 2 kinnistule Murika külas asuva Murika tee lõigu KM 0,009–0,294 avalikuks kasutamiseks

 1. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Määrati avalik kasutus järgmiste eraomandis olevate teede osas: Tagavere külas Tooma Jaani tee lõik KM 0,000–0,233, Vanamõisa külas asuva Ennu Ranso tee lõik KM 0,000–0,655, Väljakülas asuva Mõisaaru tee lõik KM 0,000–1,061, Mui külas asuva Mui tee lõik KM 0,742–1,304, Reo külas asuva Saare tee lõik KM 0,139– 0,924.

 1. Lihthanke „Tarbesõiduki kasutusrent" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Sõidukit hakkab kasutama Saaremaa Haldus.

 1. Lihthanke „Tori jõest korrashoiu eesmärgil sette eemaldamine" korraldamine

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 49 900 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Sõiduplaanide muutmine

Alates 13. septembrist 2021 muudetakse maakonnaliinide nr 5101, 5106 ja 5202 marsruute ja kehtestatakse täpsustatud sõiduplaanid.

Kuna Kuressaare Hariduse Kooli õppetöö toimub 2021/2022. õppeaastal Upal asuval asenduspinnal, on hommikuste maakonnaliinide nr 5101 (Hellamaa – Orissaare – Valjala – Upa kompleks – Kuressaare), 5106 (Orissaare – Laimjala – Valjala – Kõljala – Upa kompleks – Kuressaare) ja 5202 (Kuivastu – Hellamaa – Orissaare – Pöide – Laimjala – Kaali – Upa kompleks – Kuressaare) sõiduplaani lisatud koolipäevadel Upa kompleksi peatus. Kui bussis on õpilased, kes soovivad kooli sõita, siis teeb buss sissesõidu Upa asenduspinna juurde, kuna Kooli peatusest Kuivastu maantee ületamine ei ole õpilastele turvaline.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Suur-Pahila külas Kullesoo, Suur-Rahula külas Andruse ja Kaarma-Kungla külas Käänu majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 08.06.2021. a korralduse nr 2-3/884 „Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel" muutmine

Tunnistati kehtetuks korralduse osa, millega eraldati toetus eraisikule, kes hiljem esitas avalduse toetusest loobumiseks.

 1. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega lõpetatakse Rootsikülas Muda detailplaneeringu koostamine, kuna 2002. aastal algatatud planeeringut ei ole seni asutud koostama.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus AS Kuressaare Soojus kasuks Kuressaares Tehnika tn 1 katastriüksusel asuvatele korteriomanditele soojustorustike rajamiseks ja majandamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, koha-aadressi muutmine

Leisi piirkonnas Luulupe külas asuva Kabra katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kabra ja Mardiniidi).

Mustjala piirkonnas Tagaranna külas asuva Uuekõrtsi-Tõnsu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Lepatriinu, Männa, Kadaka) ja neli elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Maikellukese, Sinilille, Nurmenuku ja Pihlaka).

Kaarma piirkonnas Suur-Randvere külas asuva Aaviku katastriüksuse

uueks nimeks määrati omaniku soovil Nurme.

Muudeti 28 katastriüksuse koha-aadressi, et viia need vastavusse kehtivate nõuetega:

Jrk

Piirkond

Asustusüksus

Katastritunnus

Kehtiv kohaaadress

Uus kohaaadress

1.

Kärla

Kärla alevik

37301:003:0192

Hooldekodu

Männiku tn 2 // Männiku tn 3 // Männiku tn 4 // Männiku tn 6 // Männiku tn 8 // Ohaka tn 3 // Ohaka tn 5 // Ohaka tn 7 // Ohaka tn 9 // Ohaka tn 11 // Ohaka tn 12 // Ohaka tn 14 // Ohaka tn 16 // Keldri tn 3 // Keldri tn 4 // Lasteaia tn 11 // Kase tn 2

2.

Valjala

Valjala alevik

85801:001:1039

Meierei puurkaevupumpla

Vahe tn 3

3.

Valjala

Valjala alevik

85801:001:1041

Reoveepuhasti

Kiriku tee 8a

4.

Kaarma

Sikassaare küla

27003:001:0109

Lepaniidu

Salu tee 4

5.

Kaarma

Sikassaare küla

27003:001:0112

Kraavi

Salu tee 1

6.

Kaarma

Sikassaare küla

27003:001:0114

Lombi

Salu tee 5

7.

Kaarma

Muratsi küla

27003:003:0138

Raavi-Tuka

Tiikli tee 5

8.

Kaarma

Muratsi küla

27003:003:0932

Tiikli tee 5

Tiikli tee 6

9.

Kuressaare

Kuressaare linn

34901:015:0014

Nurmenuku tn 7

Nurmenuku tn 3a

10.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0337

Vaigu

Karujärve põik 3

11.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0263

Karujärve tee 7

Karujärve põik 7

12.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0008

Karujärve tee 5

Karujärve põik 5

13.

Kärla

Kärla alevik

71401:001:1449

Karujärve tee 17a

Kaasu tee 3

14.

Kärla

Kärla alevik

71401:001:1448

Karujärve tee 17

Kaasu tee 5

15.

Kärla

Kärla alevik

71401:001:1450

Karujärve tee 17b

Kaasu tee 7

16.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0009

Rehi

Kaasu tee 9

17.

Kärla

Kärla alevik

71401:001:2068

Karujärve tee 21

Kaasu tee 11

18.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0466

Karujärve tee 23

Kaasu tee 13

19.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0249

Tankla

Kärla tee 10

20.

Kärla

Kärla alevik

37301:002:0433

Kooli tn 2a

Kärla tee 2

21.

Kaarma

Mändjala küla

34801:012:0028

Metsa põik // Metsa tee

Metsa tee

22.

Kihelkonna

Viki küla

30101:005:0099

Kruusakarjäär 2

Lagenõmme karjäär 2

23.

Kaarma

Kudjape alevik

27003:001:0992

Kalmistu K1

Kalmistu tee 3

24.

Valjala

Valjala alevik

85801:001:0941

Kalmistu

Kalmistu tee 4

25.

Leisi

Leisi alevik

40301:004:0317

Kooli tn 12 // Leisi vallamaja

Kooli tn 12

26.

Kärla

Paiküla

37301:002:0540

Marguse

Karuka tee 2

27.

Kärla

Paiküla

37301:002:0545

Krissu

Karuka tee 4

28.

Kärla

Paiküla

37301:002:0536

Liina

Karuka tee 16