« Back

Vallavalitsuse istung 14. juunil 2022

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuni 2022. a istungist.

1. 2022. aasta aleviku- ja külaraha jaotamise täpsustatud tingimused
Kinnitati alevikuraha põhisummaks 475 eurot aleviku kohta ja koefitsiendiks 50 senti elaniku kohta ning külaraha põhisummaks 75 eurot küla kohta ja koefitsiendiks 3,40 eurot elaniku kohta. Tähtaegselt esitasid taotluse 204 küla ja kaheksa alevikku. Toetussumma alevike ja külade lõikes kinnitatakse arendusjuhi otsusega.

2. Saaremaa valla 2022. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine
Tehti 2022. aasta vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutus

3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2022. aasta alaeelarvete kinnitamine
Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2022. aasta täpsustatud alaeelarved.

4. Raha eraldamine reservfondist
Eraldati 2022. aasta vallaeelarve reservfondist 500 eurot Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna lipu valmistamiseks. Lipp on plaanis õnnistada ja anda üle 23. juunil Kuressaares toimuva võidupüha raames.

5. Loa andmine Spordiklubile Barra projektlaagri tegevuseks
Anti luba noorte judolaagri korraldamiseks Andruse mahe- ja turismitalus perioodil 27. juuni – 6. juuli 2022.

6. Ametist vabastamine
Tulenevalt Leisi Kooli ja Pärsama lasteaia ümberkorraldamisest vabastatakse 30. juunil ametist lasteaia direktor Juta Koppel ja kooli direktor Riina Piterskihh.

7. Eraüldhariduskoolidele tegevuskulutoetuse andmise tingimused ja kord
Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 20. novembri 2020. a määruse nr 40 „Eraüldhariduskoolidele tegevuskulutoetuse andmise tingimused ja kord" lõige, mille kohaselt kehtib määrus 1. septembrini 2022.

8. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine
Pikendatakse eraisikutega üürilepinguid Kaarma ja Pihtla piirkonnas asuvate eluruumide kasutamiseks.

9. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

10. Eluruumi kohandamiseks hüvitise andmine ja lepingu sõlmimine
Eraldati eraisikutele eluruumi kohandamiseks 3249,60 eurot.

11. Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kehtestatakse alates 1. juulist uued piirmäärad.

12. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine
Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioonile eraldati 5000 eurot tegevustoetust.

13. Pühakodade tegevustoetuse 2022. aasta taotlusvooru väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine
Perioodil 21. juuni – 15. juuli korraldatakse pühakodade tegevustoetuse taotlusvoor, mille maht on 40 000 eurot. Kinnitati toetuse taotlemise tingimused, taotlusvorm ja hindamiskomisjoni koosseis.

14. Avaliku ürituse loa andmine
Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Võhma küla jaanituli (22. juunil Võhma külas, korraldaja Võhma Kultuuri- ja Spordiselts), Valjala jaanituli (23. juunil Valjala alevikus, korraldaja Valjala Rahvamaja), võidupüha paraad (sh paraadi peaproov) ja maakaitsepäev (22.–23. juunil Kuressaares, korraldaja Kaitseliit), jaaniõhtu Kukessaare rannas (23. juunil Sandla külas, korraldaja Sandla Rahvamaja), Mändjala jaanituli (24. juunil Mändjala külas, korraldaja Tre Music & Concerts OÜ), Kärneri küla jaanituli (24. juunil Kärneri külaplatsil, korraldaja Anneli Leis), Eikla jaanipäev (22. juunil Eikla külas, korraldaja Eikla Rahvamaja), Kõljala jaanituli (22. juunil Kõljala külas, korraldaja Kultuuriselts Kevade), Kärla jaanilõke tantsuga (22. juunil Kärla pargis, korraldaja Kärla Rahvamaja), Nihatu jaanituli (25. juunil Nihatu külas, korraldaja Nihatu Külaselts), Tõnija sportlik jaanipäev (24. juunil Tõnija külas, korraldaja Tõnija Küla Selts), Pähkla jaanituli (23. juunil Pähkla külas, korraldaja Pähkla Küla Arengu Selts), Kõnnu küla jaanituli (25. juunil Kõnnu külas, korraldaja Triin Kald), Kuressaare jaanituli (22. juunil ranna puhkealal, korraldaja Kuressaare Kultuurivara), Laimjala jaanid (23. juunil Laimjala külas, korraldaja Laimjala rahvamaja), Vana-Kõljala küla jaanitrall (25. juunil Kõljala külas, korraldaja Janek-Peep Ojala), Kaarma jaanituli (21. juunil Kaarma-Kirikukülas, korraldaja Aste Rahvamaja), Taritu jaanilõke (21. juunil Taritu külas, korraldaja Taritu Arenguselts), Laugu küla jaanipäev (23. juunil, korraldaja Hanna Reinol), Kõrkküla jaanituli (25. juunil, korraldaja Paadla kandi Selts), Pihtla jaanituli (24. juunil Pihtla külas, korraldaja Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed), Salme jaanituli (23. juunil Salme alevikus, korraldaja Salme Rahvamaja), Leedri küla jaanituli ja kokkutulek (23. juunil Leedri külas, korraldaja Leedri Küla Selts), pööripäevajooksud suvesse sügisesse (23. juunil ja 24. septembril Loode tammikus, korraldaja MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks), Mustjala festivali kontserdid (25. juunil Ninase rannakaitsepatareis ja 9. juulil Tagaranna kirjanduspäeval, korraldaja MTÜ Loovüksus).

15. Riigivara taotlemine munitsipaalomandisse
Taotletakse tasuta Saaremaa valla omandisse Kärla alevikus asuv Kase tn 1 katastriüksus (pindala 18415 m2), et tagada ala säilimine puhvermetsana ja selle kasutamine kohaliku kogukonna poolt vaba aja veetmiseks.

16. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine
MTÜ-le Saaremaa Meeskoor SÜM antakse kümneks aastaks kasutada Kuressaares Lossi tn 1 // 1a kinnistul asuvas vallavalitsuse hoones ruumid pindlaga ca 45 m2 (kunagised töökoja ruumid, mis praegu on tühjad ja kasutuskõlbmatud) meeskoori vahendite ladustamiseks ning proovide, koosolekute ja ürituste läbiviimiseks. Ruumide kasutamise tasu on üks euro kuus, kuid MTÜ peab ruumid remontima ja tasuma kõik oma tegevusega kaasnevad kommunaal- ja muud kulud.

17. Saaremaa valla Pihtla piirkonna kohalike teede ja tänavate nimekirja muutmine
Muudeti riiklikusse teeregistrisse kantud Reinu tee, Kailuka-Sepa tee ja Kurase tee andmeid.

18. Riigihanke „Saaremaa valla kruusateede remont 2022. aastal (I)" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
Tunnistati edukaks Valicecar OÜ pakkumus maksumusega 298 035,13 eurot koos tellija reservi ja ilma käibemaksuta. Tähtajaks laekus kolm pakkumust.

19. Arvamuse andmine Ooremaa III kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele
Anti nõusolek AS Level kaevandamisloa pikendamiseks 15 aasta võrra. Ooremaa III kruusakarjäär asub Nõmpa külas riigile kuuluval Oorema kinnistul.

20. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
Kaarma piirkonnas Kellamäe külas asuva Põrga katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Vana-Põrga ja Põrgametsa).
Pöide piirkonnas Mui külas asuva Kopli katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kopli ja Intsu-Manni).
Pöide piirkonnas Unguma külas asuva Anne katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Kaie, Juhani ja Anne).
Pöide piirkonnas Unguma külas asuva Kaie katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kaie, Juhani ja Anne).
Torgu piirkonnas Mässa külas asuva Luugusepõllu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Luugusepõllu ja Luugusevälja).
Muudeti Kuressaare linnas Kalevi tn 30 ja Kalevi tn 30a katastriüksuse vahelist piiri.

21. Koha-aadressi ja sihtotstarvete määramine
Määrati viie munitsipaalomandisse antava katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve.

22. Riigihanke „Saaremaa valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
Tunnistati edukaks AS Connecto Eesti pakkumus maksumusega 665 626,50 eurot käibemaksuta. Tähtajaks laekus viis pakkumust.

23. Sundvalduse seadmine Kuressaares, Pikk tn 1 korteriomanditele
Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus AS Kuressaare Soojus kasuks Kuressaare linnas Pikk tn 1 katastriüksustel asuvatele korteriomanditele soojustorustike ehitamiseks ja majandamiseks.

24. Volikogu määrused
Volikogule esitatakse kehtestamiseks Saaremaa Spordikooli ja Leisi Kooli põhimääruse eelnõud.

25. Osaühingu Digisaar osakapitali suurendamine
Kiideti heaks osakapitali suurendamine järgmiselt:
Saaremaa valla osa nimiväärtust suurendatakse 60 000 euro võrra ja Muhu valla osa nimiväärtust 6000 euro võrra. Pärast osakapitali suurendamist on Saaremaa osa nimiväärtuseks 61 250 eurot ja Muhu osa nimiväärtuseks 7250 eurot.