« Back

Vallavalitsuse istung 16. juunil 2022 (erakorraline)

 

  1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Tulenevalt võidupüha paraadi toimumisest ja maakaitsepäeva tähistamisest Kuressaares suletakse ajavahemikus 21. juuni kell 20 kuni 23. juuni 2022 kell 16 nii kesklinnas kui ka linnastaadioni läheduses ajutiselt tänavaid. Samuti esineb liikluse ja parkimise ümberkorraldamist.

  • Ajavahemikus 21. juuni kell 20 – 22. juuni kell 19 on mootorsõidukite ja ühistranspordi liikluseks suletud Tallinna tänav lõigul Torni tänava ristmik – Raekoja tänava ristmik ning Lossi tänav lõigul Raekoja tänava ristmik – Raua tänava ristmik.
  • 22. juunil on kella 19-st kuni 22.30-ni suletud Tallinna tänav lõigul Karja tänava ristmik – Raekoja tänava ristmik, Torni tänav lõigul Tallinna tänava ristmik – Komandandi tänava ristmik, Lasteaia tänav lõigul Lossi tänavast Kauba tänavani ning Lossi tänav lõigul Raekoja tänava ristmik – August Kitzbergi tänava ristmik.
  • Ajavahemikus 22. juuni kell 22.30 – 23. juuni kell 10 ei saa kasutada parkimiskohti Tallinna tänaval lõigul Torni tänava ristmik – kuni Raekoja tänava ristmik ning Lossi tänaval lõigul Raekoja tänava ristmik – Raua tänava ristmik. Samuti on suletud kultuurikeskuse tagune parkla ja Uue tänava parkla.
  • 23. juunil kella 10-st kuni 15-ni on liiklus suletud ega saa kasutada parkimiskohti Tallinna tänaval lõigul Karja tänava ristmik – Raekoja tänava ristmik, Torni tänaval lõigul Tallinna tänava ristmik – Komandandi tänava ristmik, Lossi tänaval lõigul Raekoja tänava ristmik – August Kitzbergi tänava ristmik, Lasteaia tänaval lõigul Lossi tänavast Kauba tänavani. Suletud on ka kultuurikeskuse tagune parkla ja Uue tänava parkla.
  • 23. juunil kella 9-st kuni 16-ni on suletud Staadioni tänav lõigul Vana-Roomassaare tänava ristmik – Tuule tänava ristmik ning Staadioni tänava parkla. Ajutiselt muudetakse kahesuunaliseks Tuule tänav lõigul Staadioni tänav – Kivi tänav. Avatakse ajutine parkla Kalda pst 1 ja Staadioni tänava kinnistul.

Täpsem info koos kaartidega on valla kodulehel.

 

  1. Volikogu eelnõud
  • Hindu külas Tõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Planeeringu koostamine lõpetatakse, kuna Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut Tõllu katastriüksusel Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

  • Kõrkvere küla Vana-Kuke detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Niidu, Teeveere, Pooli, Arjukülje, Tuule ja Teeraja katastriüksuste osas

Planeering tunnistatakse osaliselt kehtetuks, kuna sellega kavandatud ehitustegevust ei ole võimalik ellu viia Kahtla-Kübassaare hoiuala ja Natura 2000 alade kaitse-eesmärke kahjustamata. Samuti ei ole võimalik planeeringut ellu viia ranna ehituskeeluvööndis asuvatel kruntidel.

  • Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Volikogule esitatakse kehtestamiseks jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

Praegune jäätmehoolduseeskiri kehtib 2018. aasta märtsist, kuid vajab muutmist, et see viia vastavusse kehtiva jäätmeseadusega ja täpsustada tingimusi korraldatud jäätmeveo uueks perioodiks.