Laste ja noorte huvitegevuse toetamine erahuvikoolides ja spordiklubides

Kirjeldus:      

 Toetuse taotlemise tähtaeg on 10. november.
Laste ja noorte huvitegevust toetatakse vallaeelarve huvitegevuse vahendite arvelt.
Toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald ning laste ja noortega tegelevatel treeneritel/juhendajatel on kas kehakultuurialane  või pedagoogiline kõrgharidus või vastaval erialal erialane haridus või Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse 4. tase. 
Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).
Taotleja esitab vallavalitsusele hariduse registri elektroonilises keskkonnas (vt allpool) vormikohase taotluse (koos nõutavate dokumentidega) järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse osas hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks.
Toetuste andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Teave määratud toetuste kohta avaldatakse ka Saaremaa valla veebilehel.
Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul toetuse määramise otsuse tegemisest.
Toetuse saaja on kohustatud esitama oma andmed huvihariduse registrisse ning täitma õppetegevuse päevikut vastavalt huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise korras toodud nõuetele.
Õigusaktid:  
Kontakt: Lindia Lallo, lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069.

Taotlemine 

Vajalikud sammud: Avage allolev haridusregistri link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Erahuvitegevuse toetus, täitke taotlusvorm ja lisage nõutavad dokumendid.
Link: Hariduse registrid