Tervisenõukogu

Saare maakonna tervisenõukogu on moodustatud erinevate tervise ja heaoluga seotud valdkondade kohalike esindajate vahelise võrgustikutöö edendamiseks. Nõukogu ülesanneteks on:

  1. elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs, sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöös turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
  2. tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad ja töökohad;
  3. partnerluse arendamine eri sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
  4. riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
  5. terviseedenduse võrgustiku väljakujundamine, selle liikmete tegevuse koordineerimine ja nende juhendamine;
  6. elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
  7. tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
  8. erinevate terviseedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine ja sisehindamise läbiviimine;
  9. koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
  10. koostöö Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumiga.

Nõukogu koosseisu kuulub 20 liiget.

Kontakt ja lisainfo

Arendusteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist, nõukogu koordinaator
Lauren Sirp
tel 452 5024
lauren.sirp@saaremaavald.ee

Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil 2022–2026