Saaremaa tudengistipendium


Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa majandusega. Noore kõrgharitud tööjõu kaasamise võime on iga ettevõtte arengus määrava tähtsusega olukorras, kus tudengid Tallinnas ja Tartus sealsete ettevõtete poolt tööle meelitatakse. Seetõttu on kõrgkooli lõpetanutele suunatud toetused enamasti hiljaks jäänud.

Tudengistipendium on siinsete ettevõtete, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla poolt loodud ning kõrgkooli poolt välja antav stipendium üliõpilasele meie ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Ladus koostöö õpingute ajal loob aluse edasise töösuhte tekkimiseks. Üliõpilane kujuneb sillaks ettevõtte ja kõrgkooli vahel, võimaldades ettevõtetel ilma EAS osakut taotlemata kasutada kõrgkooli teenuseid. 

Stipendiumikonkurss viiakse kõrgkooli poolt läbi semestri algul konkursi korras, selle tingimuse täitmisel on stipendiumid tulumaksuvabad. Väljaantavate stipendiumide arv on piiratud Saaremaa valla ja ettevõtete poolt eraldatavate vahenditega.

Stipendiumi kandidaat on täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kel puuduvad õppevõlgnevused. Stipendiumi saaja peab teostama praktikad stipendiaatettevõtetes, seostama oma lõpu- või uurimistöö ettevõttega, lahendama lõputöö raames ettevõtte antud probleemi või arendusülesande.  Stipendiaat ei või olla stipendiaatettevõtte töötaja.

Ettevõte ja üliõpilane sõlmivad kahepoolse kokkuleppe, milles täpsustatakse uurimisülesanded ja lahendatavad probleemid. Stipendiaadi valikul on parimate kandidaatide seast lõppsõna ütlemise õigus ettevõttel. Eelistatakse ettevõttele suuremat arenguhüpet ja lisandväärtust pakkuvaid üliõpilasi või uurimisteemasid. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Ettevõtte ja stipendiaadi mõlemapoolse soovi korral jätkatakse stipendiumi maksmist ka uuel õppeaastal, kui üliõpilane õpib edasi ettevõtte profiiliga haakuval õppekaval ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

Saaremaa vald on raamlepingutega kindlustanud stipendiumivõimalused Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Lepingute ja täpsemate tingimustega on võimalik  tutvuda dokumendiregistris.

Võimalusest huvitatud ettevõtetel tuleb saata tudengit ootava töölõigu lühikirjeldus Saare Arenduskeskuse e-posti aadressile info@sasak.ee, millele võib lisada kõrgkooli ja selle akadeemilise üksuse eelistuse. Stipendiumi väljamaksmine toimub printsiibil, mil 50% selle suurusest panustab ettevõte ning 50% Saaremaa vald. Võimalusest huvitatud üliõpilasel palutakse samuti pöörduda e-posti aadressile info@sasak.ee ning täpsustada oma eriala ning uurimissuund või lõputöö lähteülesanne.