Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon
Alus: Saaremaa  Vallavalitsuse 09.01.18 korraldus nr 9 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.
Täpsem info ja väljastatud raieload: www.saaremaavald.ee/haljastus.

Sotsiaalkomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon on moodustatud sotsiaalhoolekandelise abi paremaks korraldamiseks, abi andmise üle otsustamiseks ning asjakohaste tõendite või andmete kogumiseks Saaremaa vallas.
Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 03.01.18 korraldus nr 5 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Kohanimekomisjon

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 30.01.18 korraldus nr 72.
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Liikluskomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon on vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda. Komisjon on moodustud nõuandva organina liikluse parema korraldamise ja liiklusprobleemide lahendamise eesmärgil.
Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 120
Saaremaa valla liikluskomisjoni põhimäärus
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.