Detailplaneeringud – vastuvõetute avalik väljapanek

Detailplaneeringute menetlemise info leiab siit.
Algatatud ja algatamata jäetud detailplaneeringud leiab siit.
Algatatud detailplaneeringute eskiiside avalikud väljapanekud leiab siit.
Kehtestatud detailplaneeringud leiab siit.
Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud leiab siit.
Lõpetatud detailplaneeringud leiab siit.

Reediku ja Mõldri Neeme külas

Reediku ja Mõldri detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 2-3/1275. Detailplaneeringu eesmärgiks on ühe olemasoleva talukoha taastamine ja lisaks 3 üksikelamu maa krundi planeerimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning juurdepääsude määramine planeeritavatele kruntidele ja planeeringualaga piirnevale supelrannale. Detailplaneering on kooskõlas Kihelkonna valla üldplaneeringuga.

Reediku ja Mõldri detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.08–5.09.2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas, aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare ning digitaalselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7.09.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse väikses saalis (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta. 

Sõrve tee 6 Kuressaare linnas

Sõrve tee 6 detailplaneering võeti vastu Saaremaa Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 2-3/1225. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata tingimused tänavakorvpalliplatsi ja välijõusaali rajamiseks koos neid teenindavate rajatistega (väikevormid), liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Sõrve tee detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.–16.08.2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas, aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare ning digitaalselt siin. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.08.2021 kell 16.00 Saaremaa vallamaja II korruse suures saalis (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare). Avalikul arutelul arutatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta.