Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 53 kinnistu osas

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 otsusega nr 1-3/81 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 53 kinnistu (krunt positsiooniga 25) osas.  Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 53 kinnistu omaniku esindaja esitas 05.11.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 53 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanik soovib erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 53 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele. 

Mändjala küla Tiidreku XVI detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/63 tunnistati kehtetuks Mändjala küla Tiidreku XVI detailplaneering. Tiidreku XVI detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 26.05.2010 otsusega nr 29. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksusele ehitusõiguse määramine suvila ehitamiseks, kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, veevarustuse ja reovee kanaliseerimise lahendamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga kavandatud hoone planeeringualale (Malle tee 38b katastriüksusele) püstitatud ja rajatud planeeringukohased tehnorajatised. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Tiidreku XVI detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia.

Leisi aleviku Rahu tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Sepa katastriüksuse osas

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/62 tunnistati osaliselt kehtetuks Leisi Vallavolikogu 20.01.2014. a otsusega nr 3 kehtestatud Leisi aleviku Rahu tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneering Sepa katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine kruntideks ja nendele ehitusõiguse määramine, maaüksuste sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine ning seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks maaomaniku soovil, kuna alale soovitakse rajada päikesepaneelid. Sepa katastriüksusele on detailplaneeringus määratud maatulundusmaa sihtotstarve ning ehitusõigust määratud ei ole. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Sama § lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kehtiva detailplaneeringuga ei ole Sepa katastriüksusele ehitusõigust antud ja alale on määratud maatulundusmaa sihtotstarve. Samuti pole alale planeeritud trasse ega teid. Seega detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Sepa katastriüksuse osas ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist. Otsusega saab tutvuda siin.

Kuressaare Kalevi tn 26 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/61 tunnistati kehtetuks Kuressaare linna Kalevi tn 26 detailplaneering. Kuressaare linnas Kalevi tn 26 detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 2.06.1998 korraldusega nr 474. Detailplaneeringu eesmärgiks oli teenindusmaa määramine Kalevi tn 26 katastriüksusel asuvate hoonete teenindamiseks ja perspektiivse ehitusõiguse määramine. Planeeringualal asusid detailplaneeringu koostamise hetkel ratsasõidukeskuse hobusetall ja heinahoidla ning kardihall. Kalevi tn 30a kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kalevi tn 26 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Kalevi tn 30a katastriüksuse osas, kuna kehtiva detailplaneeringuga ei ole katastriüksusele ehitusõigust määratud. Kuna planeeringualal asuvate tootmishoonete tegelik kasutus ei vasta Kalevi tn 26 detailplaneeringule, tegi vallavalitsus ettepaneku Kalevi tn 22, Kalevi tn 24, Kalevi tn 28, Kalevi tn 30 kinnistu omanikele kogu Kalevi tn 26 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, millega kinnistute omanikud nõustusid.

Kaimri küla Volli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/60 tunnistati kehtetuks Kaimri küla Volli detailplaneering. Kaimri küla Volli detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 29.10. 2007 otsusega nr 38. Detailplaneeringu eesmärgiks oli 11 elamumaa krundi planeerimine ning neile ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, liikluskorralduse põhimõtete ja keskkonnatingimuste seadmine. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole planeeringut ellu viima asutud ja detailplaneeringuga planeeritud krundid on käesoleva hetkeni moodustamata. Kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Volli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/55 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas.  Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 43 kinnistu omanikud esitasid 10.08.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 43 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanikud soovivad erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Kuressaare Linnavolikogu 25. mai 2000. a otsusega nr 35 kehtestatud "Kuressaare linna Pikk tn 64 detailplaneering" osaliselt kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/54 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 25.05.2000 otsusega nr 35 kehtestatud Pikk tn 64 detailplaneering. Peale detailplaneeringu kehtestamist moodustati planeeringualas 5 katastriüksust lähiaadressidega Pikk tn 64, Pikk tn 64c, Pikk tn 64d, Pikk tn 64e ja Pikk tn 64f. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud Pikk tn 64 katastriüksusel. Planeeringujärgne juurdeehitus on realiseerimata Pikk tn 64f katastriüksusel. Planeeringualas asuvate Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c omanike esindajad esitasid Saaremaa Vallavalitsusele vastavalt 31.07.2020  ja 11.08.2020 taotlused detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks vastavalt Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c katastriüksuste osas, kuna soovivad detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Pikk tn 64 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Kuressaare Kase tänava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr 1-3/52 kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23.03.2000 otsusega nr 17 kehtestatud Kase tänava detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kase tänava planeerimine väljaspool olemasolevaid krunte, planeeritava ala kruntimine, sealhulgas vaba maa liitmine ja vajalike ära- ja juurdelõigete tegemine olemasolevatele kruntidele ning kinnistutele, juurdepääsud kruntidele, liiklus- ja parkimiskorraldus. Kase tänav on käesolevaks hetkeks välja ehitatud ja kruntide piire muudetud.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Allee tn 5//5a katastriüksuse osas esitati taotlus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Taotluse läbivaatamisel leidis kohalik omavalitsus, et detailplaneeringu võib kogu planeeringuala ulatuses kehtetuks tunnistada, kuna Kase tänav on välja ehitatud ja krundid moodustatud ning detailplaneeringuga ei antud ehitusõigust hoonete ehitamiseks.

Kuressaare Marientali tee 1 ja 1a  detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marientali tee 1a katastriüksuse osas 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr 1-3/51 Kuressaare Linnavalitsuse 12.08.2008 korraldusega nr 470 kehtestatud Marientali tee 1 ja 1a detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kuressaare linnas Marientali tee 1 ja Marientali tee 1a piiride muutmine eesmärgiga ehitada kergliiklustee linna maale. Krundid kergliiklustee ehitamiseks on moodustatud ja kergliiklustee välja ehitatud. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a maaomaniku avalduse alusel planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel. 

Kuressaare Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuressaare linna Kohtu tn 29a detailplaneering tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/50.  Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a otsusega nr 3. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ehitusõiguse määramine. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia. 

Sõrve-Hindu küla Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Sõrve-Hindu küla Neeme detailplaneering tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/49. Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 24. novembri 2007. a otsusega nr 31. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Neeme katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 72101:003:0050) jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning määrata elamute ja abihoonete püstitamiseks ehitusõigus. Detailplaneeringuga planeeritud krundid on käesoleva hetkeni moodustamata. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistu osas

Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020 otsusega nr 1-3/39 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute (krundid positsioonidega 1 ja 2) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Merikotka tn 11 ja 13 kinnistute omanik soovib krundid liita ning liidetud katastriüksusele ehitada ühe elamu. Kuna Golfikompleksi detailplaneering eelnimetatud kruntide liitmise võimalust ette ei näe, ei ole see detailplaneeringu järgi võimalik. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.