Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/55 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas.  Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Planeeringualas asuva Merikotka tn 43 kinnistu omanikud esitasid 10.08.2020 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Merikotka tn 43 osas. Vastavalt detailplaneeringule asub kinnistu elamute grupis nr 2, kus detailplaneeringuga määratud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 150 m2. Kinnistu omanikud soovivad erinevalt detailplaneeringust püstitada suurema ehitisealuse pinnaga hoone. Naaberkinnistutel asuvate hoonete pindalad on üle 200 m2, millest tulenevalt sobitub kavandatav hoone mahult piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadi. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Kuressaare Linnavolikogu 25. mai 2000. a otsusega nr 35 kehtestatud "Kuressaare linna Pikk tn 64 detailplaneering" osaliselt kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e osas

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 1-3/54 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 25.05.2000 otsusega nr 35 kehtestatud Pikk tn 64 detailplaneering. Peale detailplaneeringu kehtestamist moodustati planeeringualas 5 katastriüksust lähiaadressidega Pikk tn 64, Pikk tn 64c, Pikk tn 64d, Pikk tn 64e ja Pikk tn 64f. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud Pikk tn 64 katastriüksusel. Planeeringujärgne juurdeehitus on realiseerimata Pikk tn 64f katastriüksusel. Planeeringualas asuvate Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c omanike esindajad esitasid Saaremaa Vallavalitsusele vastavalt 31.07.2020  ja 11.08.2020 taotlused detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks vastavalt Pikk tn 64e ja Pikk tn 64c katastriüksuste osas, kuna soovivad detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Pikk tn 64 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneering tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/49. Sõrve-Hindu külas Neeme detailplaneering kehtestati Salme Vallavolikogu 24. novembri 2007. a otsusega nr 31. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Neeme katastriüksuse (katastriüksuse katastritunnus 72101:003:0050) jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning määrata elamute ja abihoonete püstitamiseks ehitusõigus.

Detailplaneeringuga planeeritud krundid on käesoleva hetkeni moodustamata. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Neeme detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneering tunnistati kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/50.  Kuressaare linnas Kohtu tn 29a detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a otsusega nr 3. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ehitusõiguse määramine. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus realiseeritud. Kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kohtu tn 29a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringut enam ellu viia. 

Kuressaares Kase tänava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr 1-3/52 kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23.03.2000 otsusega nr 17 kehtestatud Kase tänava detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kase tänava planeerimine väljaspool olemasolevaid krunte, planeeritava ala kruntimine, sealhulgas vaba maa liitmine ja vajalike ära- ja juurdelõigete tegemine olemasolevatele kruntidele ning kinnistutele, juurdepääsud kruntidele, liiklus- ja parkimiskorraldus. Kase tänav on käesolevaks hetkeks välja ehitatud ja kruntide piire muudetud.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Allee tn 5//5a katastriüksuse osas esitati taotlus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Taotluse läbivaatamisel leidis kohalik omavalitsus, et detailplaneeringu võib kogu planeeringuala ulatuses kehtetuks tunnistada, kuna Kase tänav on välja ehitatud ja krundid moodustatud ning detailplaneeringuga ei antud ehitusõigust hoonete ehitamiseks.

Kuressaares Marientali tee 1 ja 1a  detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Marientali tee 1a katastriüksuse osas 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 27.08.2020 otsusega nr 1-3/51 Kuressaare Linnavalitsuse 12.08.2008 korraldusega nr 470 kehtestatud Marientali tee 1 ja 1a detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a katastriüksuse osas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kuressaare linnas Marientali tee 1 ja Marientali tee 1a piiride muutmine eesmärgiga ehitada kergliiklustee linna maale. Krundid kergliiklustee ehitamiseks on moodustatud ja kergliiklustee välja ehitatud. 
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks Marientali tee 1a maaomaniku avalduse alusel planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel. 

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistu osas

Saaremaa Vallavolikogu 19.06.2020 otsusega nr 1-3/39 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute (krundid positsioonidega 1 ja 2) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Merikotka tn 11 ja 13 kinnistute omanik soovib krundid liita ning liidetud katastriüksusele ehitada ühe elamu. Kuna Golfikompleksi detailplaneering eelnimetatud kruntide liitmise võimalust ette ei näe, ei ole see detailplaneeringu järgi võimalik. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 11 ja Merikotka tn 13 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele

Kuressaares Aia tn 5 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 18 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Aia tn 5 detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 11.10.2005 korraldusega nr 630 ning selle eesmärk oli olemasoleva katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks Aia tänava laiendamiseks. Vastavalt detailplaneeringule moodustati Aia tn 5, Aia tn 5a ja Luha tn 9a katastriüksused. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus on käesolevaks hetkeks realiseeritud.

Tammuna külas Tuulepõllu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 13 tunnistati kehtetuks Tammuna küla Tuulepõllu detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Torgu Vallavolikogu 28.05.2012 otsusega nr 12. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kolme elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Tuulepõllu kinnistu omaniku esindaja esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi detailplaneeringuga kavandatut ellu viia. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. 

Pihtla tee endise sõjaväeosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 5, et Saaremaa Vallavolikogu tunnistas 28.02.2020 otsusega nr 12 osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 19.05.1998 korraldusega nr 414 kehtestatud Pihtla tee endise sõjaväeosa detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on ala hoonetele teenindusmaade määramine, perspektiivsete ehitusvõimaluste määramine, maa-alale aadresside ja maakasutuse kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga planeeriti krundid endises sõjaväeosas Kuressaare linnas praeguse Arhiivi, Kaare, Sirge ja Marientali tänava ääres.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 alusel, kuna detailplaneering on suures osas ellu viidud ja detailplaneering ei ole enam aja- ega asjakohane ning ei määra detailplaneeringus vajalikke tingimusi. Detailplaneering jäetakse kehtima Marientali tee 11 krundi osas omaniku soovi alusel.

Vanamõisa külas Kiti detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Saaremaa
Vallavolikogu tunnistas 20.12.2019 otsusega nr 124 osaliselt kehtetuks vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 757 kehtestatud Kiti detailplaneeringu teekatte lahenduse osas.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule ühe elamu ja kuni kahe abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga jagati maaüksus seitsmeks elamumaa krundiks.
Detailplaneering tunnistati kehtetuks teekatte lahenduse osas planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel katastriüksuse omaniku avalduse alusel. Planeeritud tolmuvaba kruus/killustikkattega juurdepääsutee asemel rajatakse kruuskattega tee. Detailplaneeringuga antud ehitusõigused jäävad kehtima, samuti ei muudeta planeeritud juurdepääsutee asukohta. Kehtima jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.

Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2019 otsusega nr 121 tunnistati kehtetuks Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 detailplaneering. Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 214 eesmärgiga kavandada planeeringualale kauplus koos parklaga. Saaremaa Tarbijate Ühistu esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Kuumi külas Kuumi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2019 otsusega nr 120 tunnistati Kuumi külas Kuumi  detailplaneering. Kuumi detailplaneering kehtestati Kihelkonna Vallavolikogu 23.08.2005 otsusega nr 32 eesmärgiga kavandada planeeringualale 2 elamumaa krunti ja vähendada Karujärve kalda ehituskeeluvööndit. Käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga kavandatu ellu viidud ja kinnistute omanikud soovisid detailplaneeringu kehtetuks tunnistada. 

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 34 kinnistu osas

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2019 otsusega nr 122 tunnistati osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" Merikotka tn 34 kinnistu (krunt positsiooniga 43) osas. Detailplaneeringuga planeeriti planeeringualale golfiväljak ja elamukrundid. Detailplaneeringuga on Merikotka tn 34 kinnistule lubatud 1 hoone ehitisealuse pinnaga kuni 100 m2 ja kõrgusega kuni 8 m. Omanik soovib krundile ehitada 100 m2 asemel kuni 129 m2 ehitisealuse pinnaga elamu.

Harjaka maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pätsu katastriüksuse osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 28.11.2019 otsusega nr 111 kehtetuks Leisi Vallavalitsuse 25.11.2008 korraldusega nr 408 kehtestatud Harjaka maaüksuse detailplaneering (OÜ Hartal Projekt töö nr 00200) Pätsu katastriüksuse (40301:003:0443) osas. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu kruntideks jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorra ja haljastuse ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga nähakse ette planeeritava maa-ala jagamine kolmeks elamumaa ja üheks maatulundusmaa krundiks. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel katastriüksuse omaniku avalduse alusel.  Kehtima jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.

Kuressaares Pihtla tee endise sõjaväeosa detaiplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuressaare Linnavalitsuse 19.05.1998 korraldusega nr 414 on kehtestatud Pihtla tee endise sõjaväeosa detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeriti krundid endises sõjaväeosas Kuressaare linnas praeguse Arhiivi, Kaare, Sirge ja Marientali tänavate ääres. Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. 
Kohalikul omavalitsusel on õigus kaaluda, kas tema haldusterritooriumil kehtiv detailplaneering on endiselt aja- ja asjakohane või mitte ning kas detailplaneeringu lahendus vastab kehtivate õigusaktide nõuetele, piirkonna hoonestusele ja majanduslikele vajadustele. Kuna kehtiv detailplaneering ei ole aja- ega asjakohane ning ei määra krundi hoonestusala, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja-rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukohta, ehitise ehituslikke, arhitektuurseid ja kujunduslikke tingimusi, liikluskorralduse põhimõtteid ega haljastust ja heakorrastust, pidas Saaremaa vald otstarbekaks antud detailplaneering kogu ulatuses kehtetuks tunnistada. 
Seletuskiri DP juurde Projekt Asendiskeem Otsuse eelnõu

Muratsi külas Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsusega nr 91 tunnistati osaliselt kehtetuks Muratsi külas Rohu detailplaneering  Rohu (katastritunnus 27003:003:0746) ja Hiiekoja (katastritunnus 27003:003:0747) katastriüksuste osas. Rohu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavalitsuse 09.09.2005 korraldusega nr 465. Detailplaneeringu eesmärgiks on nelja elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringualas asuva Rohu ja Hiiekoja kinnistutel on üks omanik, kes soovib krunte kasutada ühiselt. Tulenevalt eelnevast esitas omanik vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks.

Kuressaares Kalevi tn 1a detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsusega nr 89 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Kalevi tn 1a detailplaneering. Kalevi tn 1a detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavalitsuse 08.04.2004 korraldusega nr 91. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasolevate kaugküttevarustusega seotud hoonetekompleksi laiendamise planeerimine. Täpsemalt planeeriti kinnistule uus soojuse ja elektri koostootmisjaam koos hakkepuidu laoplatsiga ning osaliselt nähti ette olemasolevate hoonete likvideerimine. Kuna käesolevaks hetkeks on detailplaneeringuga kavandatu ellu viidud, esitas kinnistu omanik Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Luige tn 10 kinnistu osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 23.05.2019 otsusega nr 72 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Luige tn 10 (krunt positsiooniga 34) kinnistu osas. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Luige tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundile ehitada detailplaneeringust erinevalt 2-korruselist elamut. Ehitusõigus on krundile võimalik anda projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

Vahe ja Mere detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vahemere ja Merevahe katastriüksuste osas

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 23.05.2019 otsusega nr 73 Orissaare Vallavolikogu 14.08.2007 otsusega nr 157 kehtestatud Vahe ja Mere detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Vahemere ja Merevahe katastriüksuste (krundid positsioonidega 3 ja 4) osas. Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel katastriüksuste omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita ja taotleda ehitusõigust detailplaneeringust erinevalt. Ehitusõigus on krundile võimalik anda projekteerimistingimuste alusel arvestades üldplaneeringust tulenevaid tingimusi. Kehtima jäävas osas on võimalik detailplaneering ellu viia.

Kuressaare linnas Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 58 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Antsu detailplaneering. Antsu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 83 eesmärgiga planeerida lao- ja büroohoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Antsu kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.        

Kuressaare linnas Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 59 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Ringi detailplaneering. Ringi detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 81 eesmärgiga planeerida tootmis- ja kaubandushoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Ringi kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.       

Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 05.01.2006 otsusega nr 1. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Pargi tn 16 katastriüksusel asuva hotell Meri juurdeehituse planeerimine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Pargi tn 16 kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga planeerida hotelli korteriomandid ja muuta katastriüksuse sihtotstarvet osaliselt elamumaaks. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule asub kinnistu Kuressaare mereäärsel segahoonestusalal, kuhu on lubatud kavandada funktsioone, mis rikastavad ala kasutusvõimalusi. Lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja elamumaa. Tulenevalt ühisplaneeringu maakasutuse juhtotstarbest on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbe määramine Pargi tn 16 katastriüksusele võimalik. 

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 28.02.2019 otsusega nr 30 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (krundi positsioon 80) ja Luige tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58) kinnistute osas. 
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Lagle tn 9 ja Laugu tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita, ja Luige tn 24 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis ehitusõiguse määramist detailplaneeringust erinevalt vastavalt kehtiva üldplaneeringu tingimustele. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. 
Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Seletuskiri Asendiskeem

Lahekülas Jalaka II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 7 tunnistati osaliselt kehtetuks Lahekülas Jalaka II detailplaneering Kotka tee 2 ja Kotka tee 4 osas. Kinnistute omanikud ei soovi detailplaneeringut kehtestatud kujul eelnimetatud kinnistute osas ellu viia. 

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Rist-Jaani kinnistu (katastritunnus 27001:001:0022, pindala 30,18 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamine 17 elamumaa krundiks ning kaheks puhkeala krundiks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Kinnistu omanik vahetus ning uus omanik soovis vastava avaldusega detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 tunnistati osaliselt kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu detailplaneering Sandri kinnistu (katastritunnus 37301:002:0535, pindala 10 828 m2) osas. Paiküla Tehu-Saadu detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine üksikelamukruntideks ja ehitusõiguse, juurdepääsu ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Vastavalt Tehu-Saadu detailplaneeringule jagati planeeringuala 8 elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks, milledest kaks (Liina ja Sandri katastriüksused) asuvad Karujärve ääres ja osaliselt ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Sandri kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga ehitada kalda piiranguvööndisse. Keskkonnaametil puudusid detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas vastuväited. 

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 76tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule.