Ehitusjärelevalve

Ehitusjärelevalvet teostab Saaremaa vallas järelevalveteenistus, mis on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus.

Järelevalveteenistuse ülesanneteks on:

 • riikliku järelevalve teostamine;
 • väärteomenetluste läbiviimine;
 • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
 • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
 • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine.

Selleks kontrollitakse:

 • omavolilist ehitustegevust ja ehitisi;
 • ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust;
 • kasutusloa või -teatiseta ehitisi;
 • ehitiste sihipäratut kasutamist;
 • ajutiste ehitiste kasutusloa või -teatise tähtaegu ning tähtaegset lammutamist või teisaldamist.

Kontrollitakse samuti:

 • ehitise vastavust kinnitatud ehitusprojektile;
 • ehitise või ehitamise nõuetele vastavust;
 • esitatud andmete vastamist tegelikkusele;
 • kasutuseelset ohutust ning jälgitakse kasutusotstarbe nõudeid.

Kontakt ja lisainfo

Järelevalveteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Järelevalve juhtivspetsialist
Ain Kõiv
tel 452 5083
ain.koiv@saaremaavald.ee