Hajaasustuse programm

 Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru toetuse saajad on selgunud. Vaata siit.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetatakse hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) seotud tegevusi.

Sihtrühm

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id), kellele kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisse.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast.

Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Hindamine

Hindamiskomisjoni koosseis: komisjoni esimees - Saaremaa Vallavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Riina Allik;
liikmed - vee- ja looduskaitse peaspetsialist Kairi Niit, lastekaitseteenistuse juhataja Anneli Tõru, teede peaspetsialist Enno Reis, Heino Vipp ja Arvo Kullapere.
VV 14.04.20 korraldus nr 679

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koostatud hindamisjuhendi alusel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv ja kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muu hulgas kohaliku omavalitsuse seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Kohalikest vajadustest lähtudes on Saaremaa Vallavalitsus kehtestanud 11.02.2020 a. korraldusega nr 239 selle aasta toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse:

 • eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud);
 • valdkondade prioriteetsuse järjestus on:
 1. veesüsteemid,
 2. kanalisatsioonisüsteemid,
 3. juurdepääsuteed,
 4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Sihtrühmade määramine annab teises hindamiskriteeriumis rohkem hindepunke. Valdkondade eelistus annab siis eelistuse, kui ühe ja sama hindamistulemuse saavad näiteks 2 veeprojekti, kanalisatsiooni projekt ja 2 juurdepääsutee projekti. Sellisel juhul reastuksid taotlused vastavalt veeprojektid, kanalisatsioon ja juurdepääsutee projektid. 

Elluviimine ja kasutusele võtmine

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetuse saaja on kohustatud võtma rajatud vee-, kanalisatsiooni- või autonoomse elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutusele. Kasutuslubade/teatiste taotluse esitab ehitisregistri kaudu ehitaja.

Puurkaevude kasutuslubade/teatise taotlustele lisada:

 • geodeetilised teostusjoonised, mis on mõõdistatud EH2000 kõrgussüsteemis litsentseeritud geodeedi poolt;
 • keskkonnaregistri väljavõte;
 • puurkaevu hooldusjuhend.

Reovee kogumismahutite ja reoveepuhastite kasutusteatise/kasutuslubade taotlusele lisada:

 • geodeetilised teostusjoonised, mis on mõõdistatud EH2000 kõrgussüsteemis litsentseeritud geodeedi poolt;
 • seadmete/toodete eestikeelsed vastavustunnistused;
 • kaetud tööde aktid;
 • rajatise eestikeelne kasutus- ja hooldusjuhend.

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada Saaremaa Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva. Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.

Lisaks aruandele toetuse kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad (toetuse saaja on kohustatud teostama rahalised tehingud panga vahendusel; projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt);
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu).

Vallavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul.

Hajaasustuse programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel. Programmi reguleerib riigihalduse ministri 22.02.2018. a määrus nr 14 "Hajaasustuse programm".

 

Vaata lisaks:
Hajaasustuse programmi taotluste hindamisjuhend (2018-2020)
2018.-2020. aasta toetuse kasutamise aruanne
2020. aastal toetatud projektid
2019. aastal toetatud projektid
2018. aastal toetatud projektid
2017. aastal toetatud projektid

Kontakt ja nõustamine

Maire Käärid

maire.kaarid@saaremaavald.ee

tel 452 5169, 5302 2682