Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus.
Järelevalveteenistuse ülesanded:
  • riikliku järelevalve teostamine;
  • väärteomenetluste läbiviimine;
  • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
  • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
  • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine.

Saaremaa valla heakorra eeskiri

Saaremaa Vallavolikogu võttis jaanuaris 2020 vastu Saaremaa valla heakorra eeskirja, mis kehtestab peamised kinnistu ja avaliku ruumi heakorranõuded valla territooriumil. Eeskiri sätestab kinnistute ja muude territooriumite kasutajate kohustused heakorra hoidmisel, et tagada esteetiline avalik ruum ning ohutu, puhas ja elamisväärne elukeskkond. Eeskirja jõustudes muutuvad seni kehtinud endiste valdade ja Kuressaare linna heakorda puudutavad eeskirjad kehtetuks. Seletuskiri

Kontakt

TEATA RIKKUMISEST:
Karel Koovisk,
järelevalveteenistuse juhataja

tel 452 5083, 5302 7949
jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
__________________________________

Järelevalveteenistuse
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00
__________________________________
 
HULKUVATEST LOOMADEST TEAVITA:
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
www.saareloomad.ee
5837 0708