Kaeve- ja avariitööd

Kaevetööde teostamiseks on vaja esitada vastav taotlus iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal (docx) koos vastavate jooniste või projektidega. Vajadusel tuleb lisada ka nõusolek eramaa omanikult kaevetöö lubamiseks tema maale, tänava ajutise sulgemise luba koos liikluse ajutise ümberkorralduse skeemiga ja/või muinsuskaitsealal kaevetööde tegemise korral kooskõlastus muinsuskaitseinspektoriga. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või ehitusteatis.

Tehnovõrkude avarii korral võib kaevetööd alustada ilma kaeveloata järgmistel tingimustel:

  • saadetud on teade vallaavalitsusele avarii põhjuste, kaevetöö tegija ja töö algusaja äranäitamisega;

  • avariikohale on kutsutud või avariikoha skeem on kooskõlastatud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatega;

  • kaevetöö tellija on vormistanud avariitööde akti iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal (docx);

  • vajadusel tuleb lisada liiklusskeem.

Teel töid tegev isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Omanikujärelevalve kaevetööle tellib ja rahastab kaevetöö tellija. Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul, teekatet ja haljastust vähimal kahjustaval viisil ning vastavaid soovitusi järgides.

Kaevetöö lõpetamisel esitatakse vallavalitsusele kaevetöö lõpetamise akt (docx).