Keskkonnaload

Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

  • Aktsiaselts Veere Sadam (registrikood 10021196, aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Veeremäe küla, Veere sadam, 93453, edaspidi taotleja) taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks Saaremaal Tagalahes olemasoleva Veere sadama (Veere sadam, Veeremäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond, katastritunnus 30101:002:0092) akvatooriumi süvendamiseks mahus 5500 m³. Süvenduspinnas paigutatakse Veere sadama kinnistule (katastritunnus 30101:002:0092). Esmalt teostatakse sadama remontsüvendus mahus kuni 2000 m³, edaspidi teostatakse hooldussüvendusi vastavalt vajadusele. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-111204 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Perekond Piidivabrik MTÜ (registrikood 80387125) taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks seoses sooviga teostada süvendustöid mahus 600 m³ rannaala korrastamiseks (sette ja pilliroo eemaldamine) Illiku laiul. Planeeritakse korrastada rannaala, mis piirneb kinnistuga Sadama tn 10, Orissaare alevik (katastritunnus 55001:001:0791). Rannaalalt eemaldatavad materjal paigutatakse merega piirnevale kinnistule (katastritunnus 55001:001:0791). Keskkonnaluba taotletakse tähtajaga kuni 31.12.2020. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-110776 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Taivo Abram taotleb tähtajatut keskkonnaluba vee erikasutuseks. Taotluse kohaselt soovitakse teostada Ruhve sadama (Sadama, Ruhve küla, Saaremaa vald, Saare maakond, katastritunnus 38601:004:0344) hooldussüvendust mahus 200 m³. Süvendatav pinnas paigutatakse merega piirnevale kinnistule (katastritunnus 38601:004:0344). Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-110549 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Saaremaa Vallavalitsuse (registrikood 77000306, aadress Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond)  vee erikasutusloa KL-507828 eelnõu on Keskkonnaameti poolt esitatud 09.03.2020 tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Saaremaa Vallavalitsus taotleb tähtajatut veeluba Kuressaare sadama faarvaatri süvendamiseks mahus 6000m3. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-108491 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Keskkonnaamet on esitanud tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks OÜ Politeia (registrikood 11364805, aadress Kivi tn 3, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb tähtajatut luba vee erikasutuseks Saare maakonnas Saaremaa vallas Veeremäe külas Kala kinnistuga (katastritunnus 30101:002:0106; registriosa nr 2005934) piirneval merealal Tagalahes. Taotluse kohaselt soovitakse lõpetada Veere vanasadama rekonstrueerimine - teostada süvendustöid Veere vanasadama akvatooriumis 9000 m³ ulatuses ja tahkete ainete paigutamist olemasoleva kai rekonstrueerimisel 1000 m³ ulatuses. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-107522 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Keskkonnaamet on esitanud arvamuse saamiseks AS Saarte Liinid (registrikood 10216057, aadress Rohu tn 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, edaspidi taotleja) taotluse tähtajatuks vee erikasutuseks Kuivastu sadama väikelaeva sadamas. Taotluse kohaselt soovitakse teostada Kuivastu sadama väikelaeva sadama (Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, katastritunnus 47801:008:0753) veeala hooldussüvendamist mahus kuni 2500 m³. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-108845 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • Tepcomp OÜ keskkonnaloa taotlus esitati Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 21.01.2020. Käitaja põhitegevusalaks on elektronkomponentide tootmine (EMTAK kood 2611). Trükkplaatide tootmisel kasutatakse erinevaid räbusteid ja lakki, millest eraldub aastas välisõhku kuni 0,48 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, sh propanooli 0,404 tonni, ksüleeni 0,026 tonni ja etüülatsetaati 0,035 tonni. Tootmisel eraldub ka vähesel määral peenosakesi (22 kilogrammi aastas) ja tina (alla kilogrammi aastas). Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-107578 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

  • KPT-Projekt OÜ maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on 15.01.2020 esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Tehu kruusakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sõmera külas. Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,16 ha. Seoses varude ümberhindamisega Tehu kruusakarjääri mäeeraldisel taotletakse loa muutmist.  Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse alusel soovitakse nimetada mäeeraldis Tehu liivakarjääriks, muuta maavara kasutusala ja aktiivset tarbevaru, lisada loale katendi ja mulla kogus, lisada lisaks olemasolevale kasutusvaldkonnale teede ehitus ja ehitus, muuta kaevandamise keskmist aastamäära ning loa ümberregistreerimist Valicecar OÜ nimele.