Kogukondliku turvalisuse toetus

Kogukondliku turvalisuse toetuse lisavoor oli avatud 21.02 – 21.03.2022Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 21.03 – 1.08.2022. 

Programmi "Turvalisemad kogukonnad" maakondlike toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja / või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Juhul kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest.

Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud või paberil ühes eksemplaris taotlusvorm (docx) koos nõutud lisadega tuleb saata elektrooniliselt aadressile riina.allik@saaremaavald.ee.

Kontakt ja lisainfo

Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru menetleja
Riina Allik
tel 452 5191, 5340 0443
riina.allik@saaremaavald.ee

Toetusvooru tingimuste kinnitamine Saare maakonnas