Kogukondlik turvalisus

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku taotlusvooru tulemused on selgunud ning toetust said neli projekti: 

1. MTÜ Saaremaa Spordiliit projekt „Saare maakonna liiklusohutusüritus „Helkuriga sõbraks", toetus 1500 EUR. VV korraldus 21.07.2020 nr  2-3/1325

2. MTÜ Muhu Merepääste Selts projekt „Saare maakonna vabatahtlike merepäästjate suveseminar-koolitus Vilsandil", toetus 3000 EUR. VV korraldus 21.07.2020 nr 2-3/1327

3. MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts projekt „Saare maakonna vabatahtliku merepääste päästevõimekuse tõstmine", toetus 3500 EUR. VV korraldus 21.07.2020 nr  2-3/1329

4. Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts MTÜ projekt „Tuletõrjepumba soetamine Ida-Saaremaa päästevõimekuse suurendamiseks", toetus 3500 EUR. VV korraldus 21.07.2020 nr 2-3/1330

"Turvalised kogukonnad" programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse tegevusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ega asutajaks ei ole riik ega omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused komandoga seotud taotluste puhul. Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri. Vaata ka: taotlemise tingimused.

Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Juhul kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada kas taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult e-postile riina.allik@saaremaavald.ee või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult postiaadressile Lossi 1, Kuressaare. Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 4. juuni 2020 kuni 4. juuni 2021.

Taotlusvorm.doc 
Eelarve vorm.xls
Aruande vorm.doc 

Lisainfo: Tervisedenduse peaspetsialist Riina Allik (riina.allik@saaremaavald.ee, tel 452 5024)