Kohanimed ja aadressid

Kohanime määramise kord

VK 28.04.18 määrus nr 22 "Kohanime määramise kord"

Aadressid haldusreformijärgselt

Vaata järgi: aadressid
Google Street View: Kuressaare (2011. aasta seisuga)

Aadressitähistele esitatavad nõuded Kuressaare linnas

2011. aastast kehtivad Kuressaares aadressisiltidele spetsiaalsed nõuded ning paigaldamise põhimõtted, vt Aadressitähiste tehniliste, kujunduslike ja paigaldamise nõuete kehtestamine.

Omavalitsus on seni aadressitähiseid tellinud:

 1. ovaalsed numbrimärgid (emailitud) - 
  Emailised OÜ (Rakvere) Aivar Sekk asekk01@gmail.com, tel 502 9938
  Näidis: aadressi numbrimärk ovaalne
 2. tänava nimesildid ja ristkülikukujulised numbrimärgid (emailitud) -
  Darba Spars (Riia) Ludmila Belugina sales@darbaspars.lv, tel 6745 5185
  Näidis: aadressi numbrimärk ristkülikukujuline
 3. korterelamute ja asutuste numbrimärgid (pvc) - 
  Kuressaare disainibürood (Zukker Disain OÜ, Teiper OÜ, Neli Disain OÜ)
  Näidis: aadressi numbrimärk korterelamutel ja asutustel tänava nimesildiga_väiksem
  Näidis: aadressi numbrimärk korterelamutel ja asutustel tänava nimesildiga_ suurem

Emailitud numbrimärkide puhul on oluline ka märgi kumerus ehk keskosa eendumine.

Koha-aadresside korrastamisest

10.03.2011 jõustunud ruumiandmete seadus sätestab nõuded ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks, geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, riikliku järelevalve koha-aadresside määramise üle ning vastutuse geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise eest.
Ruumiandmed ruumiandmete seaduse tähenduses on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis.
 
Aadressi määramise üks põhieesmärk on tagada, et objekt oleks hõlpsasti leitav ja ka elutähtsad üksused – kiirabi, päästeteenistus – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiresti kohale. Süsteemi mõte lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab viima kohale. Aadresside korrastamise käigus tuleb üle vaadata olemasolevad koha-aadressid ja vajadusel need muuta või määrata uued koha-aadressid.
 
Aadressiandmete süsteemis on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded. Ruumiandmete seaduse §55 kohaselt teeb aadressitoimingud ja asjakohased otsused koha-aadressi määraja omal algatusel. Kohalik omavalitsus võib aadressitoimingud algatada ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning füüsilise või juriidilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ja küsitakse tema arvamust. Aadressiomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus. Aadressiobjekti omaniku arvamust ei küsita, kui tema arvamus on tuvastatav aadressitoimingute teostamise menetluse dokumentidest.