Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvooru esitati Saare maakonnas tähtaegselt 33 taotlust. 12 taotlust esitati meetmesse kogukonna areng ning 21 taotlust meetmesse investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine. Taotlusi hindas maakondlik hindamiskomisjon etteantud kriteeriumite alusel. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste pingerida, millest taotlusvooru eelarvelisi vahendeid jagus 10 projekti täielikuks toetamiseks ja 1 projekti osaliseks toetamiseks. Kokku toetati sügisvoorus projekte 30 900,43 euroga.
2021. aasta sügisvoorus toetuse saanud taotlejad, projektid ja toetussummad:
1) Mittetulundusühing Saaremaa Rahvakultuuriselts projekt „Saare maakonna 47. tantsupeo TUULES korraldamine", toetussumma 1624 €;
2) MTÜ Ida-Saare Motoklubi projekt „Noored motosportlased varju alla!", toetussumma 2741,69 €;
3) MTÜ Matkaklubi Tõll ja Piret projekt „Matkatee „Saaremaa Süda" tähistamine", toetussumma 1614,60 €;
4) MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts projekt „Austades kodukandi loodust ja ajalugu", toetussumma 1400,40 €;
5) MTÜ Valjala noorte tehnikaklubi projekt „Treeningvahendite soetamine Kiiretele Putukatele", toetussumma 4000 €;
6) MTÜ Pidula Selts projekt „Kogukonna pärandile tuul tiibadesse 5", toetussumma 3747,60 €;
7) MTÜ Spordiklubi Kärla projekt „Kärla mänguväljaku täiendamine", toetussumma 4000 €;
8) MTÜ Pöide Spordiselts projekt „Pöide piirkonna suusalaenutus", toetussumma 3999,90 €;
9) Kõiguste Lahe Kogukond MTÜ projekt „Ohutu meri - purjekaga Köiguste Marina", toetussumma 2887,26 €;
10) Mittetulundusühing Muhu Pärandikool projekt „Muhu Pärandikooli õpitubade energiatõhususe parandamine", toetussumma 3996 €;
11) Mittetulundusühing ÕPITUBA projekt „Muhu loodusraja varustamine kuivkäimlaga", toetussumma 888,98 € (osaline toetamine).

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest. Meetme "Kogukonna areng" (endine meede 1) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Kogukonna areng" esitatud projekti kohta on 2500 eurot. Meetme "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (endine meede 2) toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on jätkuvalt 10% projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1. mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2. sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest ning kasutama viidet "Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Abimaterjalid

Hindamismetoodika ja -kriteeriumid

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotluse esitamine läbi e-toetuse keskkonna (näidis)

Varasemad taotlusvoorud

2021

Programmist toetatud projektid, sügis 2021
Programmist toetatud projektid, kevad 2021

2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

Programmist toetatud projektid, kevad 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

2019

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Programmist toetatud projektid, kevad 2019

2018

Programmist toetatud projektid, sügis 2018
Programmist toetatud projektid, kevad 2018

Kontakt ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist
Anu Teppan
tel 452 5180
kop@saaremaavald.ee

 

SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare

MTÜ konsultant
Helje Pent
tel 452 0573
helje@sasak.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus