Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

KOPi 2021. aasta kevadvooru esitati Saare maakonnas tähtaegselt 51 taotlust, millest 1 võeti enne menetlemist tagasi ja 1 taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks. Nõuetele vastavaks tunnistatud ja hindamisele suunatud 49 taotlust (meetmes kogukonna areng 15 taotlust ning meetmes investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine 34 taotlust) hindas maakondlik hindamiskomisjon etteantud kriteeriumite alusel. Keskmiste hindepunktide alusel moodustus projektitaotluste pingerida, millest taotlusvooru eelarvelisi vahendeid jagus 12 projekti toetamiseks, kogusummas 40 254,57 eurot.
Järgmine võimalus programmis toetuse saamiseks on 2021. aasta sügisvoor, mis eeldatavalt avaneb 1. septembril 2021.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest. Meetme "Kogukonna areng" (endine meede 1) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Kogukonna areng" esitatud projekti kohta on 2500 eurot. Meetme "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (endine meede 2) toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on jätkuvalt 10% projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1. mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2. sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest ning kasutama viidet "Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Abimaterjalid

Hindamismetoodika ja -kriteeriumid

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Taotluse esitamine läbi e-toetuse keskkonna (näidis):

Taotlusvoorud 2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

 

Kontakt ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist
Anu Teppan
tel 452 5180
kop@saaremaavald.ee

SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare

MTÜ konsultant
Helje Pent
tel 452 0573
helje@sasak.ee

Riigihalduse ministri määrus
Kohaliku omaalgatuse programmi eelnõu seletuskiri