Aleviku- ja külavanema valimisest

Kui alevik või küla soovib valida enda vanemat, millest alustada?

Esmalt, tuleb koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks  loetakse vähemalt 16-aastased isikud, kes 1) elavad rahvastikuregistri andmete kohaselt asula või kandi territooriumil või 2) on aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanikud.

Rahvastikuregistri järgse elanike nimekirja saamiseks tuleb pöörduda piirkonna, kus küla asub, teenuskeskusesse. Teenuskeskusele tuleks edastada küla või aleviku nimi ning üldkoosoleku planeeritav kuupäev. Teenuskeskus edastab vanema valimise koosoleku kokkukutsujatele vastava elanike nimekirja.

Aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanike leidmiseks tuleb vastav infopäring teha nii ehitisregistris kui kinnistusregistris, vajadusel ka äriregistris. Kui nimekirja koostamisel on vaja abi, võib pöörduda piirkonna teenuskeskuse poole.

Kolm nädalat enne vanema valimise üldkoosoleku toimumist tuleb avaldada vastav teade vallalehes ja asula või kandi teadete ülespanemise kohas ning valla veebilehel jt kommunikatsioonikanalites, mida üldkoosoleku algataja vajalikuks peab. Vallalehe teate osas saab ühendust võtta piirkonna teenuskeskusega või merike.pitk@saaremaavald.ee.

Kuidas toimub üldkoosolek?

Üldkoosoleku alguses valivad elanikud üldkoosoleku juhataja, kes koosolekut juhib, ja protokollija. Üldkoosolekul vanema valimiseks on vajalik teatav osalejate arv. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa:
1) kuni 10 elanikuga asula puhul vähemalt 50% elanikest;
2) 10-25 elanikuga asula puhul vähemalt 5 elanikku;
3) 26-50 elanikuga asula puhul vähemalt 9 elanikku;
4) 51-100 elanikuga asula puhul vähemalt 15 elanikku;
5) 101-350 elanikuga asula puhul vähemalt 30 elanikku;
6) 351-600 elanikuga asula puhul vähemalt 45 elanikku;
7) üle 600 elanikuga asula puhul vähemalt 60 elanikku.

Mis saab edasi vanema valimise tulemustega?

Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos osalejate registreerimislehega vald@saaremaavald.ee või teenuskeskusele kümne tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates. Teenuskeskused korraldavad vanema valimise kinnitamise vallavalitsuse poolt ning info avaldamise valla veebilehes ja vallalehes.  Teenuskeskus annab info eeltoodu kohta edasi ka külale. Kõik eeltoodu kehtib ka juhul, kui valitakse mitme aleviku või küla üldkoosolekul ühine ehk siis n-ö kandi vanem.

Kuidas valida küla, alevikku või kanti esindama selts (mittetulundusühing) või seltsing?

Üldkoosolekul võib iga hääleõiguslik üldkoosolekul osaleja esitada ettepaneku valida asulat esindama vanema asemel kohaliku elu arendamise eesmärgil asutatud mittetulundusühingu või seltsingu. Sellisel juhul loetakse antud ettepanek võrdseks vanema kandidaadi ülesseadmise ettepanekuga ja see osaleb valimistel sarnaselt vanema kandidaatidega. Kui antud ettepanek osutub valituks, loetakse vanemaks antud mittetulundusühingu või seltsingu seaduslik esindaja vastavalt mittetulundusühingu põhikirjale või seltsingu lepingule.

Täpsemalt: Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut

Aleviku- ja külaraha

Kehtivate volitustega aleviku- või külavanemal on õigus taotleda aleviku- ja külaraha, k.a juhul kui vanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing. Aleviku- ja külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus piirkondliku elu edendamiseks ning keskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Toetuse kasutamine on üsna paindlik ning alevik või küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja on. Aleviku- ja külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:

  • heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • ürituste läbiviimiseks;
  • küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

Taotlemine ja lisainfo siin.