Aleviku- ja külavanem

Aleviku- või külavanema valimiseks tuleb koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt 16-aastased isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmete kohaselt asula või kandi territooriumil või on aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanikud.

Rahvastikuregistri järgse elanike nimekirja saamiseks tuleb pöörduda piirkonna, kus küla asub, teenuskeskusesse. Teenuskeskusele tuleks edastada küla või aleviku nimi ning üldkoosoleku planeeritav kuupäev. Teenuskeskus edastab vanema valimise koosoleku kokkukutsujatele vastava elanike nimekirja. Aleviku või küla territooriumil ehitisregistris elamu sihtotstarbega hoone omanike leidmiseks tuleb vastav infopäring teha nii ehitisregistris kui kinnistusregistris, vajadusel ka äriregistris. Kui nimekirja koostamisel on vaja abi, võib pöörduda piirkonna teenuskeskuse poole.

Kolm nädalat enne vanema valimise üldkoosoleku toimumist tuleb avaldada vastav teade vallalehes, valla veebilehel ning asula või kandi teadete ülespanemise kohas. Teate avaldamise osas valla kanalitel saab ühendust võtta piirkonna teenuskeskusega – valla kommunikatsioonikanalites avaldamise osas press@saaremaavald.ee.

Toimuva üldkoosoleku alguses valivad elanikud üldkoosoleku juhataja, kes koosolekut juhib, ja protokollija (vt: protokollinäidis). Üldkoosolekul vanema valimiseks on vajalik teatav osalejate arv, olles otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 10% elanikest. Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos osalejate registreerimislehega vald@saaremaavald.ee või teenuskeskusele kolmekümne päeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates. Teenuskeskused korraldavad vanema valimise kinnitamise vallavalitsuse poolt ning info avaldamise valla veebilehes ja vallalehes. Teenuskeskus annab info eeltoodu kohta edasi ka külale. Kõik eeltoodu kehtib ka juhul, kui valitakse mitme aleviku või küla üldkoosolekul ühine ehk siis n-ö kandi vanem.

Üldkoosolekul võib iga hääleõiguslik üldkoosolekul osaleja esitada ettepaneku valida asulat esindama vanema asemel kohaliku elu arendamise eesmärgil asutatud mittetulundusühingu või seltsingu. Sellisel juhul loetakse antud ettepanek võrdseks vanema kandidaadi ülesseadmise ettepanekuga ja see osaleb valimistel sarnaselt vanema kandidaatidega. Kui antud ettepanek osutub valituks, loetakse vanemaks antud mittetulundusühingu või seltsingu seaduslik esindaja vastavalt mittetulundusühingu põhikirjale või seltsingu lepingule.

Kontakt ja lisainfo