Osavallakogu

Leisi osavallakogu liikmed, kontaktid (ja külad)

Liina Saar – esimees; saareliinale@gmail.com, 5330 0787; (Angla, Karja, Kopli, Tutku)
Margus Pajuste – aseesimees; margus.pajuste@gmail.com, 503 1581; (Murika, Pammana, Soela, Meiuste, Laugu, Laugu-Liiva, Nurme)
Jaan Aardamorgatalu@hot.ee, 5912 7419(Luulupe, Linnuse, Purtsa, Tiitsuotsa, Pamma, Nõmme, Koiduvälja)
Inga Põlluäär; inga.polluaar@gmail.com (Pärsama, Külma)
Aile Nau; nau.ailele@gmail.com, 5621 7108; (Ratla, Räägi, Selja, Metsaääre, Lõpi, Koikla, Täätsi, Tõre, Kaisa)
Priit Nurkpriit.nurk@gmail.com, 510 2131; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
Anti Leedukaruratas@gmail.com528 8025 (Aruste, Tareste, Mätja, Linnaka, Õeste, Viira)
Kerli Põlluäärsabyyne@gmail.com; 5348 8403; (Paaste, Jõiste, Mujaste, Oitme, Hiievälja, Moosi, Roobaka, Nihatu)
Andres Põdra; andres.podra@premia.ee; 521 9794; (Pöitse, Asuka, Poka, Metsküla, Peederga)
Ingeli Stahl-Süldingeli.stahl@gmail.com; 5625 2470; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
___________________________________________________________________________
Leisi osavallakogu põhimäärus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017020

Leisi OVK koosolek 18. mail kl 16.30 Metsküla seltsimajas.

Esialgne päevakord:
1. Leisi osavalla kultuurisündmused 2020, rahvamajade tegevused ja tulevikuplaanid (Aina Tomson, Lii Mägi)
2. Noortekeskuse rajamine Leisi alevikku (võimaliku asukohana Melsase maja II korrus) (Jane Süld)
3. Pamma koolimaja ja sotsiaalmaja tulevik, müük
4. Leisi jõe olukord ja puhastamine
5. Saaremaa vallavolikogu eelnõu "Triigi küla Ninanuki DP algatamine"
6. Muud küsimused
- Anne Trei koostatud Leisi ajalugu käsitleva raamatu väljaandmise toetamine

 
Leisi osavallakogu koosolek 14. veebruaril kell 14 teenuskeskuse saalis
Esialgne päevakord
1. Selgitusi Saaremaa valla 2020. aasta eelarve osas (Marili Niits) 
2. Saaremaa valla lisaeelarve 2020 (Marili Niits)   
3. Pärsama hooldekodu täituvus (Kaire Tiik)
4. Sotsiaalpindade vajadus Leisi piirkonnas, sotsiaaltransport  (Maret Ignatovitš)
5. Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030 (Marili Niits) 
6. Aasta teo laureaadi väljaselgitamine (Liina Saar)
7. Muud küsimused 
    - Teenuskeskuse tööd ajavahemikul detsember-veebruar (Tuuli Pärtel)
 
Leisi osavallakogu koosolek 15. detsembril kell 16 teenuskeskuse saalis
Esialgne päevakord:
1. Saaremaa Vallavolikogu otsuste eelnõud:
- Halduslepingu lõpetamine ja maa tasuta avalikku kasutusse andmise lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
- Vee-ettevõtja määramine
2. Saaremaa Vallavalitsuse koostatud Lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava aastateks 2020-2030 
3. Leisi piirkonna teede ja tänavate remont. Leisi piirkonna remonti vajavate teede nimekiri
4. Melsase maja tulevik
5. Muud küsimused 
 

Leisi osavallakogu koosolek 18. novembril kell 16.30 teenuskeskuse saalis

Päevakord:
1. Saaremaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu ja seletuskiri 
2. Saaremaa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
3. Leisi aleviku reoveesüsteemidega seotud plaanid/hetkeseis
4. Sotsiaalmajade rekonstrueerimine Leisi osavallas
5. Osavalla territooriumilt müüdava vara maksumus ja selle kasutamine investeeringuteks osavallas
6. Ülevaade osavallas toimuvatest töödest-tegemistest ja teenuskeskuses toimuvast
7. Teede ja tänavate remont
8. Lasteaia parkla ehitamine vallale kuuluvale Hoovi kinnistule
9. Pakiautomaadi võimalik asukoht Leisis 
10. Muud küsimused

 

Leisi osavallakogu e-koosolek

25.10 kell 9.00 - 27.10 kell 15.00
Elektroonse koosoleku päevakord:
1. Saaremaa Vallavolikogu määruse „Alkohoolse joogi jaemüügi piiramine
Saaremaa vallas" eelnõu
2. Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla heakorraeeskiri"
eelnõu (teine lugemine)
3. Saaremaa Vallavalitsuse määruse „Saaremaa valla kultuuri arengukava"
eelnõu

 

Leisi osavallakogu koosolek

Leisi teenuskeskuses kolmapäeval 21.08.2019 kl 17.00.

Koosoleku esialgne päevakord:

1. Seisukoha andmine ja ettepanekute esitamine Saaremaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõudele
a) Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu
b) Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2020–2023
c) Mittetulundustegevuse toetamise kord
d) Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi muutmine

2. Muud küsimused
a) Karja kihelkonna tantsu- ja laulupeo korraldamine (kas oleks vajalikud muudatused formaadis, toimumistiheduses)
b) Karja kihelkonna aasta teo valimine – kas on vajadust muudatusteks võrreldes 2018. aastaga
c) RMK puhkekohtade olukord (Tuhkana, Triigi, Soela)
d) Leisi apteegipinna suurendamise võimalused
e) Omniva pakiautomaadi asukoht Leisis

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.