Liikluspiirangud

Vallavalitsusel on kohalikel teedel õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks. Nendeks piiranguteks on:

  • liikluspiirangud, mis kehtestatakse vajadusel valla liikluskomisjoni ettepanekul;

  • massipiirangud, mis kehtestatakse eelkõige teedele, mis on välja kujunenud raskeveoste, sealhulgas metsamaterjali intensiivsemaks veoks. Liiklemiseks massipiirangu alas tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus (docx) aadressile vald@saaremaavald.ee. Luba ei väljastata, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutamiskõlbmatuks või liigelda on ohtlik. Luba taotlemata võib piirangualas liigelda pääste- ja eriteenistuse sõidukid, ühissõidukid ning korraldatud jäätmevedu teostavad prügiveokid;

  • liiklemise ja parkimise keeld Kuressaare linna puhkealadel. Liiklemisloa saamiseks linna puhkealale tuleb esitada taotlus aadressile vald@saaremaavald.ee.

Samuti tuleb vallavalitsusega kooskõlastada metsamaterjali ladustamine teekaitsevööndis. Selleks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud teatis (docx) aadressile vald@saaremaavald.ee. Kui laoplatsi alune maa ei kuulu metsatööde teostajale, peab metsatööde teostaja esitama ka maaomaniku kirjaliku kooskõlastuse. Kui viie päeva jooksul teatise saamisest ei esitata vastuväidet, loetakse metsamaterjali ladustamine kooskõlastatuks. Metsamaterjali ladustamise võib jätta kooskõlastamata, kui tee laius ei võimalda hilisemat metsamaterjali peale laadimist või puiduhakke valmistamist ilma liiklust sulgemata. Metsamaterjali ladustamisel tuleb täita järgmisi nõudeid:

  • metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 2 meetrit tee kattest;
  • metsamaterjal tuleb ladustada selliselt, et oleks välistatud metsamaterjali varisemine teele ja tagatud liiklusohutus;
  • metsa väljavedu korraldada selliselt, et teele ei satuks oksi ega mulda;
  • metsamaterjali ladustamine võib toimuda väljaspool teemaalt.

Laoplatsilt veo lõppedes 10 päeva jooksul korrastab metsatööde teostaja laoplatsi ja sellega piirneva teemaa-ala ning informeerib sellest valitsust. Ebasobivate ilmastikutingimuste puhul võidakse kokku leppida ka pikem korrastamise periood. Teemaa-ala õigeaegsel korrastamata jätmisel on valitsusel õigus teemaa-ala korrastamine ja nõuda teemaa-ala korrastamisega seonduvad kulud sisse metsatööde teostajalt.

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna teedeteenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja (Kihelkonna, Leisi, Mustjala piirkonnad)
Enno Reis
tel 452 5113
enno.reis@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Laimjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Valjala piirkonnad)
Raivo Kaseorg
tel 452 5134
raivo.kaseorg@saaremaavald.ee

Teespetsialist (Kuressaare linn, Kaarma, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu piirkonnad)
Toomas Raun
tel 452 5112
toomas.raun@saaremaavald.ee

Tehniline spetsialist
Anne Saar
tel 452 5174
anne.saar@saaremaavald.ee

Kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord
Teede ja tänavate ajutine sulgemine
Teed ja tänavad Saaremaa vallas