Mahasõidu rajamine

Uue mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine on lubatud üldjuhul pädeva isiku poolt koostatud ehitusprojekti alusel. Tehnilised tingimused väljastab vallavalitsus.
Ehitusprojekti vajaduse puudumisel võib mahasõidu ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine toimuda ilma projektita, kinnistu omanik või tema esindaja peab sel juhul oma tegevuse vallavalitsusega kooskõlastama.

Kooskõlastamiseks esitatakse valitsusele vabas vormis taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@saaremaavald.ee. Taotlusele lisatakse kavandatava tegevuse asukoha skeem ja mahasõidu joonis. Mahasõidu joonisena võib kasutada Maanteeameti poolt välja töötatud tüüpjooniseid.
 
Mahasõidu rajamise kooskõlastab kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav majandus- ja haldusosakonna teenistuja.
Vallavalitsus võib mahasõidu rajamise jätta kooskõlastamata, kui:
 1) ristumiskoht valla teega puudub ohutuks väljasõiduks vajalik külgnähtavus (ei ole võimalikult täisnurga all);
 2) kavandatud on ebapiisav pöörderaadius;
 3) on kavandamata meetmed (truup), et oleks tagatud takistamatu vee vool tee kraavides;
 4) puuduvad kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused.
 
Alus: Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord.