Müügi- ja rendipakkumised

 

Pilve ja Vesikaare tänavate kinnistud Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 07.06.2022 korraldusele nr 2-3/958 avaliku elektroonilise enampakkumise www.osta.ee portaali vahendusel hoonestusõiguse seadmiseks Saaremaa valla omandis olevale Kuressaare linnas asuvale Pilve tänav kinnistule (5502 m², transpordimaa, 34901:014:0445), Vesikaare tänav kinnistule (4510 m², transpordimaa, 34901:014:0463), Pilve tn 1-14, 16, 18 ja 20 asuvatele elamukinnistutele (kokku 17 kinnistut, andmed avalikustatud korralduse Lisas 1) ja Vesikaare tn 1-12 ja 14 asuvatele elamukinnistutele (kokku 13 kinnistut, andmed avalikustatud korralduse Lisas 1). Hoonestusõigus seatakse üheaegselt 32-le kinnistule kogupindalaga 62314 m² (2-le tänavakinnistule kogupindalaga 10012 m² ja 30-le elamukinnistule kogupindalaga 52302 m²). 

Hoonestusõiguse tähtaeg 3 aastat arvates hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest. Hoonestusõiguse 3  aasta tasu algsuurus (alghind) on 30 000 eurot (kõigi 32 kinnistu peale kokku, arvestuslikult 0,48 eurot iga kinnistu 1 m² kohta). Hoonestusõiguse sisu on hoonestaja kohustus omal kulul korraldada, projekteerida ja valmis ehitada teerajatised, tehnovõrgud ja -rajatised (veevarustus ja reoveekanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus, elektrivõrk, sidevõrk) ning muud avaliku ruumi rajatised (edaspidi ka ehitised) Pilve tänava kinnistul ja Vesikaare tänava kinnistul ning nendega külgnevatel aladel (välja arvatud elamukinnistud) vastavalt kehtivale detailplaneeringule, sh korralduse Lisas 3 toodud detailplaneeringu elluviimise lähteseisukohtadele. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 2 aastat ja 10 kuud arvates hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest. Pärast ehitiste püstitamise kohustuse täitmist lõpetatakse Pilve tänav kinnistule ja Vesikaare tänav kinnistule seatud hoonestusõigused (2) ning hoonestaja annab kinnistutele püstitatud teerajatised, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajatised, sademeveekanalisatsiooni rajatised, tänavavalgustuse rajatised, sidevõrgu rajatised ja muud avaliku ruumi rajatised tasuta kinnistu omaniku (valla) omandisse ja nende eest kinnistu omanik (vald) hüvitist ei maksa. Pärast ehitiste püstitamise kohustuse täitmist ja nende valla omandisse andmise toimingute teostamist on hoonestajal õigus osta kinnistu omanikult (vallalt) välja hoonestusõigusega koormatud elamukinnistud (30 kinnistut üheaegselt) hinnaga, mis võrdub tema poolt hoonestusõiguse enampakkumisel pakutud hoonestusõiguse 3 aasta tasu suurusega; väljaostu korral arvatakse hinnast maha hoonestaja poolt 3 aasta jooksul tasutud hoonestusõiguse tasude summa

Enampakkumise tagatisraha on 5000 eurot, mis tasutakse www.osta.ee portaalis näidatud enampakkumise läbiviija arvelduskontole. Enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused. Elektrooniline enampakkumine toimub www.osta.ee portaalis alates 14.06.2022 kuni 30.06.2022. Enampakkumise tingimuste terviktekstiga saab tutvuda siin ja www.osta.ee portaalis. Lisainfo: vallavara spetsialist Margo Sooäär (margo.sooaar@saaremaavald.eetel 452 5104); detailplaneeringu ja ehitusõigusega seonduvad küsimused: valla arhitekt Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042) ja valla taristuinsener Rait Pitk (rait.pitk@saaremaavald.ee, tel 452 5103).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord