Osavallakogud

Koosolekud
 

Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid koos lisadega on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistris Delta. 

Täpsem info osavallakogude tegevuse kohta vastava piirkonna all.
VVK 22.02.18 määrus nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord"

Osavallakogu

Osavallakogu on valla ühe piirkonna elanike esinduskogu. Osavallakogud moodustatakse valla erinevate piirkondade huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel. Osavallakogude moodustamise alused, pädevuse ja töökorralduse Saaremaa vallas sätestab ühinemislepingu lisa 5, mille kohaselt  otsustab  osavallakogu moodustamise ja liikmete arvu vahemiku ühineva omavalitsuse volikogu.

Ühinevate omavalitsuste osavallakogude moodustamise alused ja liikmete arvu kinnitamine:

Kihelkonna Orissaare Torgu
Laimjala Pihtla Valjala
Leisi Pöide  
Mustjala Salme  

 

Lääne-Saare kogukonnakogu   Põhimäärus    Liikmed
Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.