Piirdeaia ehitamine

Piirdeaia rajamine kompaktse hoonestusega alal krundi tänavapoolsel küljel toimub ehitusteatise ja rajatise ehitusprojekti alusel. Vastavalt asjaõigusseadus § 151 rajatakse ja vajadusel muudetakse katastriüksuste vahelised piirded naabrite omavahelisel kokkuleppel, kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Juhul kui piirdeaed asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, tuleb piirdeaia lahendus enne ehitusprojekti koostamist kooskõlastada ehitus- ja planeeringuosakonna vastava tööpiirkonna arhitektiga. Ehitusprojekti osadeks on:

Tiitelleht:

  • objekti aadress,
  • soovitud tegevus,
  • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
  • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,
  • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot (kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus). Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Asendiplaan (1:500 või 1:1000):

  • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht koos vajalike mõõtude ja kaugustega,

  • vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.

Vajalikud joonised:

Näiteks lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek:

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb linnatänavaga ning toimub rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 3.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid. Kui piirdeaia alla jääb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

Piirdeaia rekonstrueerimine

Olemasoleva piirdeaia rekonstrueerimiseks või naabrite vahelise piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema. Kui piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult ehitisregistrisse.

Kontakt

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Vanemarhitekt
Maria Reimal
tel 452 5043
maria.reimal@saaremaavald.ee

Arhitekt
Inge-Ly Ansip
tel 452 5041
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee

Arhitekt
Liisa Maripuu
tel 452 5087
liisa.maripuu@saaremaavald.ee

Arhitekt
Piret Miller
tel 452 5042
piret.miller@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Andres Abna
tel 452 5047
andres.abna@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Piret Kuldsaar
tel 452 5048
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee