Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.

Kaluri tn 4 Orissaare alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 15.–28.09.2022 on avalikul väljapanekul Orissaare alevikus Kaluri tn 4 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada vana korterelamu asemele uus ridaelamu. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Saaremaa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).