Saaremaa valla projektid

Lõppenud projektid leiab siit.

Biojäätmete kogumis- ja käitluspotentsiaali väljaselgitamine

Number: 2014-2020.12.01.20-0198

Kestus: 30.10.2020 – 30.10.2021

Kogumaksumus: 27 000 eurot

Toetus: 22 950 eurot

Omaosalus: 4050 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames toimub Saaremaal tekkivate biojäätmete hetkeolukorra kaardistamine ja ringmajandusel põhineva biojäätmete väärindamissüsteemi väljatöötamine. Projekti tulemusel valmib uuenduslike väärindamismeetoditega kombineeritud lahenduse plaan, mis võtab arvesse piirkonna jäätmevoogusid ja nende kõige efektiivsemaid ringlussevõtu- ja väärindamisvõimalusi.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Biosfääri kaitseala keskuse infopunkti ja ekspositsiooniala loomine Saaremaal (I etapp)

Number: RE.2.01.21-0421

Kestus: 21.04.2021  29.01.2023

Kogumaksumus: 103 103 eurot

Toetus: 77 327 eurot

Omaosalus: 25 776 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare turuhoone arhitektuurikonkursi võidutöö alusel valmiv ehitusprojekt on esimene etapp Saaremaale UNESCO Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala keskuse infopunkti (laiemalt keskkonnahoiu keskuse) ja ekspositsiooniala loomiseks.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

EASi sihtfinantseering www.visitestonia.com lehe andmehaldusteenuse osutamisele

Kestus: 1.01.2021 – 31.12.2021

Kogumaksumus: 38 000 eurot

Toetus: 38 000 eurot

Kokkuvõte: EAS sihtfinantseerib turismiinfo kogumise, korrastamise, sisestamise ja info uuendamisega seotud tegevusi www.visitestonia.com andmebaasis ning piirkonna ettevõtjate nõustamist oma turismitoodete ja -teenuste nähtavuse tõstmisel digikanalites.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumEAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuse edendamine

Number: RE.2.01.20-0296

Kestus: 21.08.2020 – 31.12.2021

Kogumaksumus: 46 667 eurot

Toetus: 35 000 eurot

Omaosalus: 11 667 eurot

Kokkuvõte: Projekti tulemusena on Saaremaal Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamiseks läbi viidud 9 spordisündmust aastatel 2020 ja 2021.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

G. W. von Aderkasi kabel

Number: 3082

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 18 495,60 eurot

Toetus: 14 795 eurot

Omaosalus: 3700,60 eurot

Kokkuvõte: Pöide kalmistul asuva G.W. von Aderkasi kabeli restaureerimine.

 

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Number: 2014-2020.1.04.18-0093

Kestus: 1.01.2019 – 31.08.2022

Kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot

Toetus: 4 537 922,70 eurot

Omaosalus: 800 809,91 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega. Eemärgiks on Kuressaare linna koolivõrgu korrastamine, et õppekohad oleks vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetaksid kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist. Projekti tulemusena on Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Inimkeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel

Number: 2-2.2/1208-1

Kestus: 1.09.2020 – 31.12.2021

Kogumaksumus: 59 996,64 eurot

Toetus: 59 996,64 eurot

Partnerid: Sotsiaalministeerium, Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Perearstikeskus OÜ, OÜ Muhu Perearstikeskus, Salme Perearstikeskus OÜ, Perearst Anu Krischka, Perearst Sille Väli, Permer OÜ

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on toetada piirkondliku paindlikkusega koordinatsioonimudeli rakendumist eesmärgiga tagada abivajadusega inimesele vajalik sujuv valdkondade ülene abi. Projekti raames töötatakse välja ja rakendatakse piirkondliku paindlikkusega inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel. 

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Innovation Policies for Sustainable European Islands (Islands of Innovation / Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks)

Number: PGI02261

Kestus: 1.01.2017 – 31.12.2021

Kogumaksumus: 177 500 eurot

Toetus: 150 875 eurot

Omaosalus: 26 625 eurot

Partnerid: Province of Fryslân (Holland), North Aegean Region (Kreeka), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Samsø Energy Academy (Taani)

Koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation

Kokkuvõte: Interreg Europe programmist toetatav projekt innovatsioonipoliitikate edendamiseks saarelistes piirkondades, et tutvustada saarte võimalusi uuendusmeelsetele ja ettevõtlikele noortele ning toetada uusi algatusi. Projektis osalevad saared tahavad avalike poliitikate kaudu suunata arengut nii, et saared suudavad olla uuenduslike ettevõtmiste „katselaborid" ja pakkuda keskkonda, kus saab uusi lähenemisviise katsetada ja õppida, ettevõtlikke noori köitvat ja innovaatilisi algatusi toetavat keskkonda. Projekti käigus koostatakse saarelistes piirkondades innovatsiooni edendamise juhised. Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 1.01.2017 – 31.12.2019 ning teine 1.01.2020 – 31.12.2021. Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis. Terve projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projektipartnerite omaosalus 266 288 eurot. Loe ka: Saaremaa Teataja 4.07.2019 (lk 5).

Ilsands of Innovation. Interreg Europe. European Union.

 

Kuressaare jahisadama vastaskalda rannapromenaadi korrastamine

Number: 83302000371

Kestus: 8.03.2021  30.08.2022

Kogumaksumus: 22 819,20 eurot

Toetus: 20 537,28 eurot

Omaosalus: 2 281,92 eurot

Kokkuvõte: Kavandatava projektiga teeb Saaremaa Vallavalitsus koostöös Kuressaare Linnamajandusega korda Kuressaare jahisadama vastaskalda rannapromenaadi. Projektikorras planeeritud tegevused: olemasoleva puidust promenaadi lammutamine ning asendamine uuega. 

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroope Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Number: EU50594

Kestus: 1.11.2016 – 31.12.2020 (pikendatud)

Kogumaksumus: 3 300 455,88 eurot

Toetus: 2 805 387,49 eurot

Omaosalus: 495 068,39 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sh keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning kaubandus-teeninduspinna suurendamine avalikus ruumis, võimaluste loomine linnakeskuse aktiivseks aastaringseks kasutamiseks. Projekti eesmärgiks on Kuressaare linnakeskuse rekonstrueerimistööde tulemusena inimsõbralik, tänapäevane, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Oodatavaks tulemuseks on, et mitterahalist abi on saanud 80 linnakeskuse piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Projekti lõppemisest kolme aasta jooksul on Kuressaare linnakeskuse piirkonda lisandunud 45 aastaringset ja 25 hooajalist töökohta.

 

Kuressaare suursild

Number: 3106

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 91 486,80 eurot

Toetus: 73 189 eurot

Omaosalus: 18 297,80 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise I etapi tööd: silla piirete ja jäämurdjate restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses. 

 

Maasi ordulinnuse tegevuskava koostamine

Number: 3754

Kestus: 2.03.2021 – 2.04.2022

Kogumaksumus: 600 eurot

Toetus: 480 eurot

Omaosalus: 120 eurot

Kokkuvõte: Maasi ordulinnuse tegevuskava koostamine 2021 aasta töödeks. Meetmest Muinsuskaitseameti jooksev taotlusvoor 2021 (reserv).
 

Maasi ordulinnuse tööd

Number: 3111

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 24 840 eurot

Toetus: 19 872 eurot

Omaosalus: 4968 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevused hõlmavad Maasi ordulinnuse müüride puhastamist ja konserveerimist.

 

Military Heritage (Militaarajaloo pärand)

Number: Est-Lat156

Kestus: 1.01.2020 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 1 928 992,39 eurot

Toetus: 1 639 643,53 eurot

Omaosalus: 289 348,86 eurot

Juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"

Kontakt: Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism; Kati Aus (kati.aus@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti. Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist Eesti Sõjamuuseum, Lääne-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, MTÜ Panga Areng, Muinsuskaitseamet, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Setomaa Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts ning Saaremaa Vallavalitsus (varasemalt MTÜ Visit Saaremaa). Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Interreg Estonia-Latvia. European Regional Development Fund. European Union.

 

Mustjala Päevakeskuse ehitamine

Number: Kliima.2.01-0245

Kestus: 1.08.2021 – 31.12.2023

Kogumaksumus: 1 272 000 eurot

Toetus: 765 312 eurot

Omaosalus: 430 488 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus ehitatakse Mustjala uus päevakeskus-pansionaat, lammutatakse Mustjala vana päevakeskus ja kaks täiendavat hoonet, üks Kuressaares ja üks Pamma külas.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Orissaare vana surnukuur

Number: KOV-191

Kestus: 01.2021 – 12.2021

Kogumaksumus: 9960,50 eurot

Toetus: 8964,45 eurot

Omaosalus: 996,05 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Orissaare endise surnukuuri lammutamine.

KredEx

 

Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine

Number: 83302000250

Kestus: 2.11.2020 – 1.01.2022

Kogumaksumus: 69 599,96 eurot

Toetus: 62 639,96 eurot

Omaosalus: 6960 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames korrastatakse Põduste jõe alamjooksul olemasolevad, kuid amortiseerunud jalgrajad (laudteed) ning aidatakse seeläbi kaasa ühe väärtusliku rekreatsiooniala korrastamisele. Oluline on siinkohal märkida, et teise Saaremaa Vallavalitsuse poolt kavandatava projekti kaudu soovitakse puhastada koelmuala Tori jõel, mis koosmõjus antud projektiga laiendab (hea)korrastatud ala kuni rekonstrueeritud Tori kalasadamani. Kokkuvõttes saab öelda, et koosmõjus ning erinevate projektide/tegevuste kaudu on panustamine kalurkonna sotsiaalse heaolu tõstmisesse kohaliku arengu strateegiat toetav.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroope Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

Number: 1.2-3.7/21/350

Kestus: 1.08.2021 – 31.08.2023

Kogumaksumus: 100 000 eurot

Toetus: 100 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha. Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Saare maakonna piirkondade turismitaristu parendamine

Number: 19202000595

Kestus: 11.2020 – 12.2021

Kogumaksumus: 16 112 eurot

Toetus: 14 500,80 eurot

Omaosalus: 1611,20 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti raames läbi viidavad tegevused on:

  1. Saare maakonna turismikaartide uuendamine. Projekti tegevustena uuendatakse Saaremaal 7 vananenud ja kahjustatud välikaarti ning püstitatakse 2 uut välikaarti Muhu ja Ruhnu saartele. Välikaardid on piirkonnapõhised, kuvatud on suur maakonna kaart ja on välja toodud konkreetsem asukoha piirkond koos vaatamisväärsustega. Kaardil on QR-kood, mis suunab www.visitsaaremaa.ee lehele, kus on kättesaadav turismiinfo ning elektrooniline piirkonnakaart. Uuendamise käigus uuendatakse vanad ja kahjustatud kaardid uue ilmastikukindla kaardiga.
  2. Visitsaaremaa.ee kodulehe arendus, piirkonna kaartide digitaliseerimine. Visitsaaremaa.ee kodulehele tehakse alamleht, kus kuvatakse Saare maakonna erinevate piirkondade kaarte- Muhu, Ruhnu ja 5 Saaremaa piirkonda. Kaartidel on lisaks vaatamisväärsustele märgitud piirkonna turismiettevõtjate info. Valmivad kaardifailid on kättesaadavad turismiettevõtjatele, kes saavad neid vajadusel ise välja trükkida.
  3. Investeering Saarte Geopargi infokioskite veebiarendusse. Saarte Geopargi 4 infokioskit asuvad erinevates piirkondades üle Saare maakonna: Sõrves, Lümandas, Anglas ja Koguvas. Kioskites on kuvatud kohalike looduslike vaatamisväärsuste info. Kioskid vajavad seadistamist ja uuendamist ning lisandväärtuseks täiendamist turismiinfoga. Kioskitele valmib veebiarendusena staatiline avaleht kaardiga ning link www.visitsaaremaa.ee lehele.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saare maakonna turundus ja kommunikatsioonitegevused Läti ja Leedu külastajate suunal

Number: RE.2.01.21 0450

Kestus: 25.08.2021–19.03.2022

Kogumaksumus: 39 932 eurot

Toetus: 29 949 eurot

Omaosalus: 9983 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna kui atraktiivse reisisihtkoha tuntuse kasvatamine Läti ja Leedu turul, kuna 2020. aasta turismistatistika näitas, et arvestatavad välisturud Saare maakonna mõistes olid Läti ja Leedu. Kuna 2021. aasta on kuulutatud Saare maakonnas ka viikingiaastaks, siis turundus- ja kommunikatsioonitegevusi sisaldav projekt aitab neis riikides lähemalt tutvustada ka teema-aasta sõnumit ning kutsuda seeläbi rohkem (välis)külastajaid Saaremaad avastama.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Saaremaa, Ruhnu ja Muhu saarte atraktiivsuse tõstmine läbi ajakirja Mo Saaremaa

Number: 13-21.2/20/5283

Kestus: 11.2020 – 12.2021

Kogumaksumus: 29 919,60 eurot

Toetus: 18 849,34 eurot

Omaosalus: 11 070,26 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Ajakirja Mo Saaremaa paberkandja ja veebiväljaanne aitab kaasa erinevate piirkondade ajaloo ning eripärade väärtustamisele. Kohaliku kogukonna heaolu tagatakse sellega, et sihtkoha arendamisse ja turundamisse kaasatakse kohalikke ning läbi Mo Saaremaa saame laiemale publikule tutvustada külalislahkust ja kohalike heaolu. Piirkonna turismi arenguga kaasnevad investeeringud ja ärilahendused kogukonna kui ka külaliste heaks. Mo Saaremaa väljaanne aitab erinevatel kogukondadel ja piirkondadel nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasemel silma paista ning eristuda. Kui suureneb huvi piirkonna vastu, siis suurenevad ka turismitulud ja areneb ettevõtluskeskkond. Saare maakonna turismiinfo on kvaliteetselt edastatud sise- ja välisturistidele.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Number: 16940

Kestus: 4.11.2020 – 4.05.2021

Kogumaksumus: 50 400 eurot

Toetus: 40 320 eurot

Omaosalus: 10 080 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine. Kavas planeeritakse asjakohaseid müra vähendamise meetmeid, et vähendada välisõhu levivast mürast tingitud häiringutest mõjutatavate inimeste arvu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Saaremaa valla üleujutusalade uuring

Number: Kliima.4.01.19-0012

Kestus: 17.08.2020 – 15.10.2021

Kogumaksumus: 46 320 eurot

Toetus: 32 424 eurot

Omaosalus: 13 896 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla territooriumi üleujutusohuga aladele (Kuressaare ning Nasva) on vajalik anda teaduspõhised suunised asustuse arendamiseks ja suunamiseks. Töö sisu: lahendused rannakindlustuse ehituslike tingimuste osas; ehitustingimused immutusalade planeerimiseks; planeeringute ja ehitusprojektide jaoks ehitustingimuste määramine (sh tehnilised lahendused).

KeskkonnaministeeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Salme Staadioni 3

Number: KOV-245

Kestus: 01.2021 – 12.2021

Kogumaksumus: 6629 eurot

Toetus: 5966 eurot

Omaosalus: 663 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Salme staadioni lagunenud rajatiste lammutamine.

KredEx

 

Salme Staadioni 5

Number: KOV-246

Kestus: 01.2021 – 12.2021

Kogumaksumus: 10 607 eurot

Toetus: 9545 eurot

Omaosalus: 1062 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Salme staadioni lagunenud rajatiste lammutamine.

KredEx

 

Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Number: SFOS 2014-2020.2.02.18-0129

Kestus: 1.10.2018 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 640 000 eurot

Toetus: 544 000 eurot

Omaosalus: 96 000 eurot

Partnerid: Sotsiaalministeerium, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus

Kokkuvõte: Ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendatakse erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades. Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada, kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Sõrve sääre külastuskeskkonna infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks (Sääre tehnohoone), I etapp

Number: RE.2.01.20-0300

Kestus: 21.10.2020  30.09.2022

Kogumaksumus: 179 401,80 eurot

Toetus: 113 106 eurot

Omaosalus: 66 295,80 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames renoveeritakse Sõrve sääres asuv endine tuletorni tehnohoone multifunktsionaalseks hooneks, kuhu rajatakse mitmeotstarbeliselt kasutatav ruum ning avalikud tualettruumid. Ennekõike on tegemist avaliku objektiga, mida soovitakse arendada avaliku ruumi (hea)korrastamise mõistes; st rajatava näitel on tegemist piirkonnas olemasolevate külastusobjektide tugiinfrastruktuuriga, millest on kasu ka juba Sõrve säärel turismi-/külastusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Sõrve sääre külastuskeskkonna infrastruktuuri parendamine külastatavuse suurendamiseks (Sääre tehnohoone), II etapp

Number: RE.2.01.21-0427

Kestus: 15.04.2021 – 31.03.2022

Kogumaksumus: 149 192 eurot

Toetus: 111 894 eurot

Omaosalus: 37 298 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames renoveeritakse Sõrve sääres asuv endine tuletorni tehnohoone multifunktsionaalseks hooneks, kuhu rajatakse mitmeotstarbeliselt kasutatav ruum ning avalikud tualettruumid. Ennekõike on tegemist avaliku objektiga, mida soovitakse arendada avaliku ruumi (hea)korrastamise mõistes; st rajatava näitel on tegemist piirkonnas olemasolevate külastusobjektide tugiinfrastruktuuriga, millest on kasu ka juba Sõrve säärel turismi-/külastusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Tori jõest orgaaniliste setete ja taimestiku eemaldamine

Number: 83302000245

Kestus: 1.02.2021 – 15.10.2021

Kogumaksumus: 59 880 eurot

Toetus: 59 880 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames eemaldatakse Tori jõest setted ja taimestik, et kaladel oleks paremad kudemisvõimalused Tori ja ka Põduste jões. Tori jõe puhastamine setetest ja taimestikust on oluline nii selleks, et kalad pääseksid sinna ja selle kaudu ka Põduste jõkke kudema, kui ka selleks, et kalade noorjärgud hiljem merre tagasi saaksid liikuda. Tööd on plaanis ellu viia kalade kudeperioodi välisel ajal 2021. aasta teises pooles.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroope Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Tõlluste mõisa kivisild

Number: 3101

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 11 988 eurot

Toetus: 9590 eurot

Omaosalus: 2398 eurot

Kokkuvõte: Tõlluste mõisa kivisilla restaureerimine.

 

Valjala Põhikooli hoone energiatõhususe tööd

Number: Kliima.2.01.20-0110

Kestus: 1.10.2020  31.12.2022

Kogumaksumus: 1 203 600 eurot

Toetus: 549 000 eurot

Omaosalus: 547 797 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus rekonstrueeritakse Valjala Põhikooli hoone koos võimlaga, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima. Energiaauditis väljatoodud tegevuste elluviimisega on koguenergiasääst projekti realiseerimiseelse tarbimisega võrreldes 77%. Meetmest Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes (mitte SF); taotlusvoorust Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (I voor).

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Viikingiaasta 2021

Number: 19202000578

Kestus: 11.2020 – 12.2021

Kogumaksumus: 16 560 eurot

Toetus: 13 956,76 eurot

Omaosalus: 2603,24 eurot

Kokkuvõte: Projekti peamine eesmärk on Saare maakonna ajaloolise viikingitega seotud kultuuripärandi tutvustamine, maakonna ühise identiteedi tugevdamine ning viikingileidude olulisuse teadvustamine nii kodumaal kui lähiriikides 2021. aastal.

Saaremaa Viikingiaasta 2021Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.Saarte Koostöökogu

 

Viikingiaasta 2021

Number: 83302000248

Kestus: 11.2020 – 12.2021

Kogumaksumus: 16 420 eurot

Toetus: 14 778 eurot

Omaosalus: 1642 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi info koondamine ja populariseerimine erinevate tegevustega viikingiaasta sündmuste raames 2021 aastal. 

Saaremaa Viikingiaasta 2021EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroope Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimine Saare maakonna kui sihtkoha turundamiseks

Number: RE.2.01.21-0424

Kestus: 18.06.2021 – 31.05.2022

Kogumaksumus: 40 000 eurot

Toetus: 30 000 eurot

Omaosalus: 10 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tutvustada Saare maakonna ajaloolist viikingite pärandkultuuri ning sellega seotud tooteid ja teenuseid nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, et anda kogu maakonna viikingiajaloole suuremat kõlapinda ja tähelepanu. See omakorda suurendab maakonna tuntust viikingisaar(t)ena ning annab eeldused maakonna majanduse ja ettevõtluse kasvuks turismisektori elavdamise kaudu. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu turundustegevused vastavalt turundusplaanile.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Viimane lihv Lümanda mänguväljakule

Number: 92139

Kestus: 1.01.2021 – 1.01.2022

Kogumaksumus: 24 980,52 eurot

Toetus: 18 985,19 eurot

Omaosalus: 5995,33 eurot

Kokkuvõte: Lümanda kogukond on omal initsiatiivil alustanud Lümanda pargi arendamist piirkonna südameks. Viimase 3 aasta jooksul on jõudumööda rajatud avalik mänguväljak ja treeningpunkt. Suur töö on tehtud, kuid vaja oleks anda veel viimane lihv ehk viia väljaku ehitus lõpuni. Selle projektiga on ette nähtud: aktiivset tegevust võimaldava karusselli paigaldus, välitrenažööride aluse pinnase katmine kummikatendiga, kooli ja Lümanda Maja vahelise kiviaia taastamine ja heki uuendamine ning kahte koobaltit meenutava välitribüüni rajamine.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.Saarte Koostöökogu

 

WiFi4EU

Number: 2-7.4/191-1 29.07.2019

Kestus: 08.2019 – 08.2022

Kogumaksumus: 15 000 eurot

Toetus: 15 000 eurot

Kokkuvõte: WiFi4EU projekti raamel paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Üürielamu rajamine Kuressaarde (Saaremaa Vallavalitsuse ja Kitsas 16 Kodu OÜ koostööprojekt)

Number: KOVKE-09

Kestus: 01.2019 – 05.2022

Kogumaksumus: 1 905 600 eurot

Toetus: 952 800 eurot

Omaosalus: 952 800 eurot

Kontakt: Oliver Akenpärg (oliver@dreibau.ee), Kitsas 16 Kodu OÜ; Renate Pihl (renate.pihl@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti raames ehitatakse korterelamu suunitlusega mobiilsele tööjõu sihtgrupile Kuressaarde, Kitsas tn 16 kinnistule. Esialgse eskiisprojekti järgi on projekteeritav maja 21 korteriga korterelamu (üürielamu), milles on 1–3-toalised korterid suurusega 20 – 60m². Projekt viiakse ellu omavalitsuse ning erasektori koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on omandanud volikogu nõusolekul enamusosaluse ettevõttes Kitsas 16 Kodu OÜ ning tagab osaühingu nõukogu liikmete nimetamise läbi otsese kohaliku omavalitsuse poolse valitseva mõju osaühingu juhtimisel. Üürielamu püstitamise eesmärgiks on:

  • tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab pakkumist ning ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);
  • avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele;
  • soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike investeeringute tegemist;
  • soodustada kõrge kvaliteediga elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise põhimõtteid, tagades seejuures ehitatud keskkonna jätkusuutlikku majandamise.

KredEx