Saaremaa valla projektid

Lõppenud projektid leiab siit.

Baltic Sea2Land

Kutse: Interreg Baltic Sea Region

Projekti kestus: 01.01.202331.12.2025

Eeldatav kogumaksumus: 3 447 155,80 eurot

Juhtivpartner: Läti keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium

Partnerid: Saaremaa vald, Tallinna Ülikool, Edela-Soome piirkondlik nõukogu, Balti Keskkonnafoorum (Saksamaa), Fehmarni linn (Saksamaa), HELCOM / Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon (Soome), Balti Keskkonnafoorum (Läti), Kurzeme planeerimispiirkond (Läti), Ühing "Klaipeda Region" (Läti), Poola Teaduste Akadeemia Okeanoloogia Instituut (Poola), VASAB sekretariaat (Läti), Merelinnade ja Omavalitsuste Liit (Poola)

Seotud organisatsioonid: Lapimaa piirkondlik nõukogu (Soome), Ostrobothnia piirkondlik nõukogu (Soome), Kymenlaakso piirkondlik nõukogu (Soome), Oulu piirkondlik nõukogu (Soome), Leedu Keskkonnaministeerium, Soome Keskkonnaministeerium

Koduleht: www.interreg-baltic.eu

Kokkuvõte: Integreeritud valitsemise edendamine inim- ja looduskapitali ühiseks säästvaks kasutamiseks lähikalda piirkonnas. Baltic Sea2Land loob avalikult ligipääsetava online-juhiste ja ruumiandmete platvormi Sea2Land Navigator, mis võimaldab rannikualade mitmetasandilist valitsemist, toetades integreeritud planeerimist, tõhusamat koostööd planeerijate, pädevate asutuste ja huvirühmade vahel. Sea2Land Navigator pakub juurdepääsu parimatele olemasolevatele teadmistele ja asjakohastele ruumiandmete kogumitele, mis on olulised säästva sinise majanduse, kohalike kogukondade ja ranniku ökosüsteemide säilitamise sektorite huvide tasakaalustamiseks.

Projekti eesmärgid on tasakaalustada säästva sinimajanduse sektorite (nt turism, energeetika, kalandus), looduskaitse ja kohalike kogukondade huve, et toetada elujõulist rannikuarengut ning inim- ja looduskapitali säästvat kasutamist Läänemere regioonis ning projekti kaudu ja projekti kaudu edendada integreeritud valitsemist mitmemõõtmelise koostöö kaudu erinevate juhtimistasandite (kohalikust rahvusvaheliseni), säästva sinimajanduse sektorite, kohalike kogukondade ja muude sidusrühmade vahel.

 

Call: Interreg Baltic Sea Region

Project duration: 01.01.202331.12.2025

Estimated project cost: 3 447 155,80 euros

Lead partner: Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia

Project Partners: Saaremaa Municipality (Estonia), Tallinn University (Estonia), Regional Council of Southwest Finland, Baltic Environmental Forum (Germany), City of Fehmarn (Germany), HELCOM / Baltic Marine Environment Protection Commission (Finland), Baltic Environmental Forum (Latvia), Kurzeme Planning Region (Latvia), Association "Klaipeda Region" (Latvia), Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences (Poland), VASAB Secretariat (Latvia), The Association of Sea Cities and Municipalities (Poland)

Associated organisations: Regional Council of Lapland (Finland), Regional Council of Ostrobothnia (Finland), Regional Council of Kymenlaakso (Finland), Council of Oulu Region (Finland), Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Ministry of the Environment of Finland

Website: www.interreg-baltic.eu

Summary: Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and natural capital in the near shore zone. Baltic Sea2Land will create publicly accessible online guidance and spatial data platform – Sea2Land Navigator – which will enable the Multi-level Governance of coastal areas by supporting integrated planning, more effective collaboration among planners, competent authorities and stakeholders. Sea2Land Navigator will provide access to the best available knowledge and relevant spatial data sets essential for balancing interests of the sectors of sustainable blue economy, local communities and preservation of coastal ecosystems.

Project objectives to balance the interests of the Sustainable Blue Economy sectors (e.g. tourism, energy, fisheries), nature conservation and local communities to support viable coastal development and the sustainable use of human and natural capital in the Baltic Sea Region and through the project solution to foster integrated governance via multi-dimensional collaborations between different management levels (from local to international), Sustainable Blue Economy sectors, local communities and other stakeholders.

Interreg Baltic Sea Region. Co-funded by the European Union. Blue Economy Baltic Sea2Land

 

GOCORE („Governing Community Resilience" / „Kogukonna elujõulisuse suurendamine")

Rahastusallikas: Interreg Europe

Kestus: 03.2023–02.2027

Eeldatav kogumaksumus: 1 912 308 eurot

Toetus 1 483 210,20 eurot

Partnerid: Province of Fryslân (Holland), Syddjurs Municipality (Taani), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation / ARDITI (Madeira, Portugal), Coimbra Region Intermunicipal Community (Portugal), Trentino Federation of Cooperation (Itaalia), Saaremaa Vallavalitsus, Hadjú-Bihar County Government (Ungari), German-speaking Community of Belgium (Belgia).

Koduleht: www.interregeurope.eu/gocore

Kokkuvõte: Interreg Euroopa programmist rahastatud projekti GOCORE eesmärk on suurendada Euroopa maapiirkondade/äärealade kogukondade suutlikkust osaleda piirkondliku arengu kavandamises ja elluviimises. Projekt aitab esile tõsta kogukondliku tegevuse olulisust ja mõju piirkondade elujõulisuse säilimisele ning esilekerkivate probleemide lahendamisele, olles suunatud strateegia- ja arengudokumentide parendamisele, et need vastaksid võimalikult hästi vajadustele.

Interreg Euroopa projektide põhitegevused on üksteiselt õppimine, heade praktikate levitamine ja kasulike lahenduste rakendamine oma piirkonnas. GOCORE´i projekti käigus hindavad partnerid vastastikku üksteise tegevust ja annavad nõu, mida ja kuidas kogukondade elujõulisuse tagamiseks paremini teha. Saaremaa vallavalitsus keskendub projekti käigus sellele, kuidas soodustada kogukondlikkust ja toetada kogukondade elujõulisust nii Kuressaare linnas kui ka Saaremaa maapiirkondades. Samuti uuendatakse Saaremaa valla kogukondliku tegevuse arengukava.

Summary: The Governing Community Resilience (GOCORE) project builds resilient regions by increasing local engagement and participation. The project aims to enhance the development of territories in rural and/or peripheral regions by engaging and empowering communities (citizens, civil society, small businesses, among others) as active partners in regional policy development and implementation, through the exchange and implementation of governance practices.

GOCORE brings effective mechanisms for community engagement and empowerment in regional policy and decision making by involving, empowering and demonstrating to regions how to address today's important societal challenges such as climate and digital transitions, and socio-demographic developments such as ageing, depopulation and migration. GOCORE project is co-funded by the Interreg Europe programme under the priority "better regional governance", with the main objective of reducing disparities in development, growth and quality of life within and between regions in Europe.

GOCORE partnership integrates eight partners from Fryslân (NL), Syddjurs (DK), Madeira (PT), Saaremaa (EE), Coimbra (PT), Hajdú-Bihar (HU), Trento (IT) and the German-speaking community of Belgium.

Interreg Europe. Co-funded by the European Union. GOCORE

 

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Number: 2014-2020.1.04.18-0093

Kestus: 01.01.2019–31.12.2023

Kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot

Toetus: 4 537 922,70 eurot

Omaosalus: 800 809,91 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega. Eesmärgiks on Kuressaare linna koolivõrgu korrastamine, et õppekohad oleks vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetaksid kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist. Projekti tulemusena on Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Isikliku abistaja teenuse arendamine ja tugigrupisüsteemi loomine Saare maakonnas

Number: 2014-2020.2.02.21-0377

Kestus: 03.01.2022–31.10.2023

Kogumaksumus: 225 455,44 eurot

Toetus: 191 637,12 eurot

Omaosalus: 33 818,32 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Erivajadustega inimese tööturul ja muudes ühiskondliku elu protsessides osalemise hõlbustamine läbi isikliku abistaja teenuse arendamise ning tööealise hoolduskoormusega inimese toetamine ennetamaks tööturult lahkumist. Saaremaa ja Muhu vallas isikliku abistaja teenuse, hoolduskoormusega tööealiste nõustamise ja tugigruppide viimine tasemele, mis tagab erivajadusega inimestel ja hoolduskoormusega lähedastel võimaluse osaleda tööhõives.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Jalgpallihalli projekteerimine ja ehitamine

Number: RE.2.01.22-0653

Kestus: 24.10.202218.10.2024

Kogumaksumus: 552 167,43 eurot

Toetus: 273 949 eurot

Omaosalus: 278 218,43 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevuste tulemusena valmib pneumohall Kuressaarde, mis tagab võimaluse aastaringseteks jalgpallitreeninguteks kunstmuruväljakul ning loob Saaremaale uued ja kaasaegsed võimalused muuhulgas ka golfi ja kettagolfi harjutamiseks talvisel perioodil. Projekti elluviimise tulemusena laieneb võimalus harrastatavate spordialade hulga suurenemiseks Saaremaal

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Jalgpallihalli rajamine Kuressaarde

Number: 7-17/4205-2

Kestus: 01.10.2021–31.12.2022

Kogumaksumus: 2 500 000 eurot

Toetus: 1 500 000 eurot

Omaosalus: 1 000 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevuste tulemusena valmib pneumohall Kuressaarde, mis tagab võimaluse aastaringseteks jalgpallitreeninguteks kunstmuruväljakul.

Kultuuriministeerium

 

Kuressaare linnastaadioni hoone projekteerimine

Number: RE.2.01.22-0603

Kestus: 12.10.202230.05.2024

Kogumaksumus: 76 800 eurot

Toetus: 50 000 eurot

Omaosalus: 26 800 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare linnastaadioni hoone ehitusprojekt on uuendatud, mis on aluseks Saare maakonda rahvusvahelistele nõuetele vastava spordi- ja kultuurisündmuste korraldamiseks vajaliku taristu ehitamiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Kuressaare suursild

Number 4153

Kestus: kuni 30.01.2024

Toetus: 80 000 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise II etapi tööd: silla restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses.

Meede: Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2022

 

Kuressaare suursilla rekonstrueerimistööd koos Põduste jõe ja selle ümbruse rekreatsiooniala taastamisega

Number: 83302100222

Kestus: 02.05.202230.06.2023

Kogumaksumus: 196 733,01 eurot

Toetus: 177 059 eurot

Omaosalus: 19 673,31 eurot

Kokkuvõte: Tegemist on ajaloolise kalapüügipiirkonnaga (Põduste jõgi), kus ka praegu (hobi)kalurid kalapüüki harrastavad. Suursild on üle Eesti ainulaadne ajalooline kultuuriobjekt ja selle taastamine Põduste jõe ümbruse rekreatsioonialana aitab kaasa kohaliku kogukonna sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamisele. Töid planeeritakse teostada mitmes etapis, kuna ka Muinsuskaitseametilt on saadud sillale toetust. Vajalikud ehitus- ja restaureerimistööd tehakse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud tegevuskavale. Silla taastamine on planeeritud 1987. aasta projekti kohaselt 18561858. aasta remondi-aegsele kirjeldusele: jäämurdjad pealevooluküljel, 12 võlvkaart, plaatidega kaetud rinnatis, rinnatist alustavad profileeritud ülaservaga kivipostid, postide peal kivikuulid. Ehitada tuleb viis jäämurdjat, läänepoolsesse otsa idapoolses otsas olevatega sümmeetriliselt kolm poolkaarset tugipiilarit.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Kuressaare Vanalinna Kooli energiatõhususe tööd

Number: Kliima2.9.01.22-0302

Kestus: 01.07.202227.06.2025

Kogumaksumus: 1 153 000 eurot

Toetus: 772 510 eurot

Omaosalus: 380 490 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus rekonstrueeritakse Kuressaare Vanalinna Kooli hoone, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima ning vähendada energiatarbimist.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Mustjala Päevakeskuse ehitamine

Number: Kliima.2.01-0245

Kestus: 01.08.2021–31.12.2023

Kogumaksumus: 1 272 000 eurot

Toetus: 765 312 eurot

Omaosalus: 430 488 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus ehitatakse Mustjala uus päevakeskus-pansionaat, lammutatakse Mustjala vana päevakeskus ja kaks täiendavat hoonet, üks Kuressaares ja üks Pamma külas.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Saaremaa ja Muhu vallas 2023

Number: RE.4.09.22-0132

Kestus: 01.04.2023–31.07.2023

Kogumaksumus: 28 314,88 eurot

Toetus: 22 651,90 eurot

Omaosalus: 5662,98 eurot

Kokkuvõte: Ohtlike jäätmete kogumisringid tagavad puhtama elukeskkonna säilimise Saaremaa ja Muhu vallas. Mittelinnaliste asulate elanikud saavad ohtlikke jäätmeid üle anda kodule lähedal ohtlike jäätmete kogumisringide ajal. Omavalitsustes elab 2021. aasta andmetele tuginedes kokku 32 838 elanikku. Kokku on plaanitud 44 peatuspaika. Kokku on kavas koguda kuni 21 tonni jäätmeid. Saaremaa valla omaosalus 5300,58 eurot ja Muhu valla omaosalus 362,40 eurot.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Rahvusvahelise kaitse saajate Saaremaa vallas elama asumise korraldamine ja kaasabi osutamine

Number: 2014-2020.2.02.22-0419

Kestus: 01.10.2022–31.10.2023

Kogumaksumus: 139 150,40 eurot

Toetus: 118 277,84 eurot

Omaosalus: 20 872,56 eurot

Kokkuvõte: Kolm koordinaatorit ja kaks tugiisikut aitavad Saaremaa vallas rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared

Number: 13-21.2/21/5267

Kestus: 12.2021–01.2023

Kogumaksumus: 34 560 eurot

Toetus: 11 360 eurot

Omaosalus: 23 200 eurot

Kokkuvõte: Saarte omavahelises koostöös töötatakse välja uus ajakirja kontseptsioon ning ajakiri Mo Saaremaa kujundatakse ümber vormilt ning sisuliselt piirkonnaajakirjaks. Jäädeks kindlaks olemasolevale visuaalsele keele, kvaliteedile ning esteetikale. Ajakiri tõstab piirkonna tuntust ning kinnistab roheliste saarte mainet. Ajakirja fookus on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kestlikel lahendustel: piirkonna ajakiri on efektiivsem selmet iga saar teeks oma trükise; ajakirja trükkimise lahendused on võimalikult väikese jalajäljega; ettevõtjaid, keda tõstetakse esile järgivad kestlikke põhimõtteid, lisaks kajastatakse tegevusi, mis annavad edasi saarelist identiteeti ning isikupära; tuuakse välja soovituslikud käitumisviisid meie (loodus)keskkonnas, mis põhinevad jätkusuutliku turismi praktikatel; ajakiri on kakskeelne (eesti ja inglise).

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

Number: 1.2-3.7/21/350

Kestus: 01.08.2021–31.08.2023

Kogumaksumus: 100 000 eurot

Toetus: 100 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha. Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.EAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Salme rannapargi seiklus- ja treeningrada (edaspidi tegelusala)

Number: 13-21.2/23/536

Kestus: kuni 31.12.2024

Kogumaksumus: 58 977,60 eurot

Toetus: 41 284,32 eurot

Omaosalus: 17 693,28 eurot

Kokkuvõte: Kavandatava projektiga kaasajastab Saaremaa Vallavalitsus Salme rannapargis asuva laste mänguväljaku, muutes selle avastamisrõõmu pakkuvaks seiklus- ja treeningrajaks.

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Tõlluste mõisa kivisilla restaureerimine

Meede: Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor 2023

Number: 4880

Kestus: 30.01.202331.12.2024

Kogumaksumus: 55 714,00

Toetus: 44 571,00

Omaosalus: 11 143,00

Kokkuvõte: Tõlluste mõisa kivisilla restaureerimine vastavalt restaureerimisprojektile.

 

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Saaremaa vallas

Number: 2014-2020.6.03.19-0165

Kestus: 10.2021–07.2023

Kogumaksumus: 820 039,44 eurot

Toetus: 656 031,55 eurot

Omaosalus: 164 007,89 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Projekti raames renoveeritakse 446 tänavavalgustuspunkti ning CO2 väheneb aastas arvestuslikult 103,37 tonni. 

 

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.