Raieluba ja haljastus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Saaremaa vallas kehtib raieloa andmise kord valla alevike kompaktse asustusega aladel, kalmistutel, muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades ning Kuressaare linna territooriumil. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik.

Raieloa kohustusega aladel tuleb luba taotleda:

 • puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameeteriga alates 12 cm), 

 • puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil, 

 • istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale.

Luba ei ole vaja taotleda:

 • raieks tormiheite, -murru jt põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ja kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele,

 • kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks,

 • viljapuude (va avalikul haljasalal kasvav viljapuu) raiumiseks,

 • raieks metsaseaduse tähenduses.

Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone vms. Loa saamiseks tuleb esitada taotlus kas iseteeninduskeskkonnas või paberkandjal (docx). Vajalikud dokumendid:

 • volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
 • asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu/põõsa asukoht;
 • ühistu pädeva organi otsus/ kaasomanike kirjalik nõusolek;
 • ehitusloa või -teatise andmed ja väljavõte projekti asendiplaanist.