Saaremaa valla üldplaneering

Kutsume osalema üldplaneeringu ideekorjes >> Ideekorje kaart
Valla üldplaneering: kellele ja milleks? >>
___________________________________________________________________________

Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 96 on algatatud Saaremaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Tallinna 10, Kuressaare).

Planeeringu koostamise eesmärk on kogu Saaremaa valla territooriumi ruumilist arengut säästvalt ja tasakaalustavalt suunavate põhimõtete ja suundumuste välja töötamine.
Planeeringuala hõlmab kogu Saaremaa valla haldusterritooriumit.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (Tallinna 2, Kuressaare, tel 452 5002, raekoda@saaremaavald.ee) ning koostamise korraldaja ja koostaja on Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna 10, Kuressaare, tel 452 5000, vald@saaremaavald.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise põhjendus: lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine.

 Kuni uue, Saaremaa valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad kõik endiste valdade üldplaneeringud. Üldplaneeringutega on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Tallinna 10, Kuressaare).

Kontakt

Lisainformatsioon: 
vallaarhitekt Mark Grimitliht
tel 452 5044
mark.grimitliht@saaremaavald.ee