Teated

Kuidas seadustada korterisse ehitatud ahi?

Erinevatel aegadel on kortermajadesse tsentraalkütte likvideerimise järel ehitatud kohtküttesüsteemid, mis on paljudel jäänud korrektselt kasutusele võtmata. Päästeametiga koostöös on vallavalitsus hakanud aktiivsemalt taolisi küttesüsteeme välja selgitama ja andnud ka juhiseid, kuidas neid süsteeme seaduse mõistes kasutusele võtta. Tuleb veelkord mainida, et sanktsioonide määramine ei ole eesmärk omaette ja kui omanikud teevad koostööd, siis esmane eesmärk on küttesüsteemide ohutuse tõendamine. Põlevmaterjali kasutavate küttesüsteemide puhul on lihtsaim viis ohutuse tõendamiseks tellida eksperthinnang pädevalt isikult. Pädeval isikul on kas korstnapühkija-meistri (tase 5), pottseppmeistri (tase 5) või tuleohutuseksperdi (tase 6) kutsetunnistus. Kui pädev isik on ülevaatuse tulemusena väljastanud positiivse otsusega eksperthinnangu, tuleb läbi ehitisregistri esitada kasutusteatis hoone ümberehitamisel, lisades juurde antud eksperthinnangu.
Teatud juhtudel, kui küttesüsteemi poolt mõjuv lisakoormus erineb oluliselt vahelagedele ette nähtud koormusest, tuleb kasutusteatisele lisada ka eksperthinnang vahelae kandevõime kohta. Kui ehitisregistri kasutamisel tekib probleeme, tasub pöörduda vallavalitsuse ehitusspetsialistide poole.

Käimas on mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste taotlusvoor

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste säilitamiseks - hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Taotlejaks võib olla mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanik või valdaja. Taotlusi saab esitada 30. septembrini, tulemused selguvad järgmise eelarveaasta alguses. 
Täpsem info: Muinsuskaitseameti kodulehelt

Käimas on Hariduse 13 koolihoone arhitektuurikonkurss

Saaremaa vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kutsub arhitekte ja sisearhitekte osalema Kuressaares Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkursil. Arhitektuurse ideekonkursi eesmärk on parima tervikliku ideekavandi, kontseptsiooni ja visiooni leidmine Saaremaa Ühisgümnaasiumi (tulevikus põhikool) hoonekompleksi rekonstrueerimiseks.
Võistlusfondi suuruseks on 23 000 eurot. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse käigus sõlmitava lepingu eeldatavaks maksumuseks on 350 000 eurot koos käibemaksuga. Projekti ehitusmaksumuseks on planeeritud 5,7 miljonit koos käibemaksuga.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30. september 2019 kell 15.
Täpsem info ja dokumendid: www.arhliit.ee/uudised/hariduse-13-koolihoone-konkurss.

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetus on mõeldud korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotlusi saab esitada 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu. Täpsem info: KIKi kodulehelt.

Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetusvoor

Toetusvoor raames toetatakse Saaremaa vallas asuvate kortermaja hoovialade projekteerimist ja heakorrastamist ning üldkasutuses olevate rajatiste ja haljastuse seisukorra parandamist. Korrastada võib kõnni- ja sõiduteid, parklaid, laste mängualasid, pesukuivatus- või muid platse, hoovivalgustust, jäätmekäitlus- või muid rajatisi ning haljastust. Taotlusvoor oli avatud 14. juunini. 
Info: Piret Miller tel 452 5042, e-post: piret.miller@saaremaavald.ee.