« Tagasi

Vallavalitsuse 19.11.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Muratsi küla)
2. Külaraha aruande heakskiitmine (Upa küla)
3. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Iide küla Plaaspõllu; Kavandi küla Kesala)
4. Hajaasustuse programmi 2018. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Metsküla küla Tantsa)
5. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Tõnija küla Mäemardi talu)
6. Saaremaa Vallavalitsuse 30.07.2019 korralduse nr 1292 „Hajaasustuse programmi 2019 projektide tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel" muutmine
7. Projektitoetuse aruande heakskiitmine (MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts)
8. Konkursi "Kaunis Kodu" preemiate määramine
9. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisu kooskõlastamine (Kärla Muusikakool, Kuressaare Muusikakool, Orissaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool)
10. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Spordikool struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
11. Saaremaa Vallavalitsuse 24.04.2018 määruse nr 11 "Saaremaa Spordikooli põhimäärus" muutmine
12. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (Leisi Kool; Kärla Põhikool)
13. Saaremaa Vallavalitsuse 22.10.2019 korralduse nr 1861 "Tornimäe Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine
14. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Karja Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
15. Raha eraldamine (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
16. Aruande kinnitamine (MTÜ Saaremaa Spordiliit; MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts; SA Eesti Kontsert)
17. Hoolduse lõpetamine
18. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (SA Lääne-Saare Hoolekanne)
19. Korteriomandite ostmine 
20. Konkursi väljakuulutamine (sotsiaaltöö peaspetsialist)
21. Tee avalikuks kasutamiseks määramine  (Pähkla sootee)

22. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Kuressaare linn, Tuule tänav L2 maaüksus)
23. Mitteeluruumi rendilepingu pikendamine (Pihtla piirkond Sandla küla Keskuse kinnistu)
24. Mitteeluruumi rendilepingu lõpetamine (Vilsandi bioloogiajaam)
25. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Lümanda piirkonnas" korraldamine
26. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa valla Salme aleviku lumetõrjepiirkonnas" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
27. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Kärla ja Lümanda piirkonnas" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
28. Detailplaneeringute koostamise lõpetamine (Kuressaare linn Komandandi tn 10b; Karuste küla Laine; Lindmetsa küla Männimetsa)
29. Katastriüksuse jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Oitme küla Arro-Jaani ja Lille; Mujaste küla Kadariku; Kuressaare linn Kraavi tn 1 ja Uus-Roomassaare tn 25a; Karuste küla Miiliaugu; Lööne küla Põllu-Lauri; Kugalepa küla Jupiteri, Neptuuni, Pluuto, Veenuse ja Merkuuri kü; Kärla alevik Virma tee, Karujärve tee 17 ja Karujärve tee 17a; Upa küla Juhani tee 2; Haeska küla Selja; Praakli küla Eliste; Endla küla Metsakopli ja Kristiina; Tirbi küla Eeriku)
30. Maaüksuste erastamine liitmiseks piirneva kinnisasjaga (Vaivere küla Nelise, Vaivere küla Reinu)
31. Riigihanke „Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine" korraldamine
31. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu)